Лого за уроци по математика

физика-атом

Самоподготовка по Физика за кандидат-студенти и матура.

Вие сте тук:   || Магнитно поле. Променлив ток–теория


Магнитно поле. Променлив ток

Тестови задачи от изпити:

  Софийски университет  Матура


Теория

  1. Магнитна индукция

  O

  (1): , където Fmax е магнитната сила, действаща на пробен заряд q0, движещ се със скорост v перпендикулярно на силовите линии, B – магнитна индукция.

  Основната мерна единица за магнитна индукция е Тесла [T].

  Както електричното поле, така и магнитното поле се онагледява с помощта на магнитни силови линии. Те имат същите характеристики, както и електричните силови линии. Индукционните силови линии излизат от северния полюс (N) и влизат в южния полюс (S) на магнита.

  2. Движение на частица в магнитно поле

  • Магнитната сила действа само на движещ се електричен заряд (за разлика от електричната сила, която действа както на движещ се, така и на неподвижен заряд).
  • Магнитната сила не променя големината на скоростта на частицата, а само променя траекторията на движение.

  От (1) получаваме:

  (2): Fmax = B.v.q0.

  Посоката на магнитната сила се определя по правилото на разпънатите пръсти на дясната ръка

  Правило на разпънатите пръсти на дясната ръка

  Ако разположим дясната си ръка така, че разпънатия палец да сочи посоката на движение на частицата, другите разпънати пръсти да сочат посоката на индукционните силови линии, то силата е перпендикулярна на дланта. Ако частицата е положителна, силата е навън от дланта, Фиг. 1 – а), ако частицата е отрицателна силата, е навътре към дланта, Фиг. 1 – б).

  3. Магнитно поле

  O

  Пространството в което действа магнитна сила.

  Източниците на магнитно поле са:

  • постоянни магнити;
  • ускорително движещи се заредени частици;
  • проводник с ток.
  • Силови линии – Индукционните линии са концентрични окръжности (Фиг. 2).
  • Посока на индукционните линии – Посоката на индукционните силови силии се определя със следното правило.
   Правило на свитите пръсти на дясната ръка

   Ако мислено обхванем проводника с дясната си ръка (Фиг. 2), така че разпънатият палец да сочи посоката на тока, то свитите пръсти сочат посоката на силовите линии.

    

    

  • Магнитна индукция на магнитното поле на прав дълъг проводник с ток:

   (3): , където I е големината на тока, r – разстоянието до проводника, const – число което зависи от много фактори, едни от които са магнитните свойства на средата.

  • Силови линии – Линията, която минава през центъра, е права. Колкото се приближава до проводника, линията се изкривява и около самия проводник (в двата му края) линиите са концентрични окръжности (Фиг. 3).
  • Посока на индукционните линии – Посоката на индукционните силови силии се определя с правилото на свитите пръсти на дясната ръка.
  • Силови линии – Силовите линии наподобяват силовите линии на подковиден постоянен магнит, т.е. силовите линии вътре в намотката са прави успоредни линии, а извън намотката излизат от единия край и влизат в другия край на намотката. (Фиг. 4).
  • Посока на индукционните линии – Магнитните полюси на магнитното поле се определят от Второ правило на свитите пръсти на дясната ръка.
   Второ правило на свитите пръсти на дясната ръка

   Ако мислено обхванем проводника (Фиг. 4), така че свитите пръсти да сочат посоката на тока по намотката, то разпънатия палец ще сочи към северния полюс на намотката.

    

    

  Бележка:

  Само магнитното поле на намотка с ток има магнитни полюси.

  4. Магнитна сила, действаща на проводник с ток, поставен в магнитно поле

  • Максимално голяма сила – Магнитната сила е максимално голяма, когато проводникът е разположен перпендикулярно на силовите линии на полето (Фиг. 5).
  • Нулева сила – Магнитната сила е нула, когато проводникът е разположен успоредно на силовите линии на полето (Фиг. 6).

  Виж (Фиг. 5):

  (4): Fmax = BIL, където B е магнитната индукция на полето, I – големината на тока по проводника, L – дължината на проводника, Fmax – силата, действаща на проводник, разположен перпендикулярно на силовите линии на полето.

  Посока на магнитната сила, действаща на проводник с ток, поставен в магнитно поле, се определя от правилото на разпънатите пръсти на дясната ръка:

  Правило на разпънатите пръсти на дясната ръка

  Ако поставим дясната си ръка, така че разпънатите пръсти да сочат посоката на силовите линии на магнитната индукция, а палецът – посоката на тока в проводника, тогава магнитната сила е насочена винаги навън от дланта.

  5. Магнитни свойства на веществата

  O – Всички вещества проявяват магнитни свойства, т.е. при поставянето им в магнитно поле се намагнитват.

  • Парамагнити вещества:
   • Oпределение – Вещества, които се привличат от силен магнит, но не се намагнитват под негово въздействие – при излизането им от полето магнитните им свойства изчезват.
   • Свойства – Парамагнитните вещества имат свойството да усилват магнитното поле – вътре в тях магнитната индукция е по-голяма, отколкото в околното пространство.
   • Примери – Парамагнитни вещества са хром, алуминий, много други метали (алкални и алкално-земни метали, а така също и техните сплави), кислород и др.
  • Диамагнити вещества:
   • Oпределение – Вещества, които се отблъскват от силен магнит, но не се намагнитват под негово въздействие – при излизането им от полето магнитните им свойства изчезват.
   • Свойства – Диамагнитните вещества имат свойството да отслабват магнитното поле – вътре в тях магнитната индукция е по-малка, отколкото в околното пространство.
   • Примери – Диамагнитни вещества са мед, вода, азот и др.
  • Фероматнитни вещества:
   • Oпределение – Вещества, които се намагнитват силно под действие на външно магнитно поле и запазват намагнитеността си при премахване на външното поле.
   • Свойства – Феромагнитните вещества се превръщат в магнити.
   • Примери – Феромагнитните вещества са желязото, кобалтът, никелът, сплавите на тези вещества помежду им и с някои други метали, и др.

  6. Електромагнитна индукция

  O – Явлението, при което в проводник се получава ток I при поставянето му в променливо магнитно поле. Този ток I се нарича индуциран ток, а напрежението – индуцирано напрежение.

  Променливо магнитно поле може да се получи, когато движим магнит в проводник (Фиг. 7).

  Бележка:

  Има случаи, при които индуциран ток НЕ е получава. Например:

  • Магнитът се движи перпендикулярно на проводника – Зад. 18 от ДЗИ проведен на 22.05.2017 г.
  • Кръговият проводник се движи в еднородно магнитно поле по посока на индукционните линии – Зад. 15 от ДЗИ проведен на 23.05.2018 г.
  • Ако повърхността на плосък проводников контур е успоредна на индукционните линии на еднородно магнитно поле – В този случай индуциран ток не се получава, защото проводникът не пресича индукционните линии.
  Правило на Ленц

  Посоката на индуцирания ток в затворен проводников контур е такава, че магнитното поле на тока се противопоставя на изменението на магнитното поле, което поражда този ток. Магнитът от Фиг. 7 – а) се приближава към проводника, тогава индуцираният ток I е с посока „нагоре“. Магнитът от Фиг. 7 – б) се отдалечава от проводника, тогава индуцираният ток I е с посока „надолу“.

  7. Променлив ток

  O Ток, който мени големината и посоката си с течение на времето.

  • Ефективна стойност на напрежението:

   (5): .

  • Ефективна стойност на тока:

   (6): .

  • Средна мощност:

   (7): Pср = Ief2.R = Uef.Ief = .

  8. Трансформатори

  O – Устройство, с чиято помощ се променя ефективната стойност на променливото напрежение, без да се изменя неговата честота (Фиг. 8).

  Схема на това устройство е представено на Фиг. 8:

  • Първична намотка – на нея се подава напрежението U1 от източника. Тя е с определен брой навивки N1.
  • Вторична намотка – от нея се получава вторичното напрежение U2. Тази намотка се свързва към консуматора и има N2 навивки, различен от навивките на първичната намотка.
  • Магнитопровод – затворена желязна сърцевина, на която са поставени първичната и вторичната намотка.

  Действието на трансформатора се основава на явлението електромагнитна индукция. При протичане на променлив ток в първичната намотка възниква променливо магнитно поле, което индуцира напрежение във вторичната намотка. Магнитопроводът се конструира така, че почти всички индукционни линии на магнитното поле се затварят така, че да попадат във вторичната намотка.

  С помощта на различни опити е установено, че връзката между ефективните стойности U1 и U2 на напреженията на двете намотки и броя N1 и N2 на техните навивки, се задава с формулата:

  (8): = k, където k – коефициент на трансформация.

  С трансформатори не се „печели“ енергия. Пренебрегвайки загубите на енергия и прилагайки закона за запазване на енергията следва, че енергията приета на входа на трансформатора е равна на енергията получена на изхода. Това означава, че мощността на тока в двете намотки на трансформатора е една и съща. Тогава:

  (9): = k, където I1 и I2 са съответно токовете в първичната и вторичната намотка.

  Ще разгледаме видовете трансформатори според напрежението:

  • Повишаващи – Напрежението на вторичната намотка е по-високо от напрежението на първичната намотка, но токът във вторичната намотка е по-слаб от тока в първичната намотка, т.е. U2 > U1 и I2 < I1. При тези трансформатори имаме k < 1.
  • Понижаващи – Напрежението на вторичната намотка е по-ниско от напрежението на първичната намотка, но токът във вторичната намотка е по-силен от тока в първичната намотка, т.е. U2 < U1 и I2 > I1. При тези трансформатори имаме k > 1.
  трансформатори

Върни се нагоре Начало ПредходенСледващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 класонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htmуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 02 897 99 54 (вечер), г-н. Станев, : 0888 919 954 (може да изпратите СМС или друго съобщение)

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание