http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Собствено Търсене

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за 7 клас по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Национално външно оценяване (НВО) – 7 клас
Природни науки, модул „Физика и Астрономия”
Май, 2013 год.

 
 1. Лампа със съпротивление R = 3Ω е свързана към батерия с напрежение U = 12 V (вж. фигурата). Определете тока, който измерва амперметърът.
  • Закон на ОмА)0,5 А
  • Б)4 А
  • В)9 А
  • Г)15 А
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. На коя от схемите лампите са свързани успоредно към източника на напрежение?
  закон на Ом
  • А)Само А)
  • Б)Само Б)
  • В)Само В)
  • Г)Само Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. През консуматор с постоянно съпротивление R протича ток I и за време t се отделя количество топлина Q. Колко топлина ще се отдели в същия консуматор за същото време t, ако през него протича ток 2I?
  • А)Q
  • Б)Q
  • В)3Q
  • Г)4Q
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Ъгълът между падащия и отразения лъч е 90° (вж. фигурата). Колко е ъгълът на падане?
  • Закони за отражение на светлинатаА)30°
  • Б)45°
  • В)60°
  • Г)90°
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Образът на предмет от плоско огледало е:
  • А)действителен
  • Б)недействителен
  • В)умален
  • Г)увеличен
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Светлинен лъч пада върху вдлъбнато огледало, което е част от сфера с център в точка О (вж. фигурата). През коя точка ще мине отразеният лъч?
  • ход на лъчи при вдлъбнато огледалоА)А
  • Б)B
  • В)O
  • Г)C
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Тежко топче, закачено на нишка, трепти между точките А и В, преминавайки през равновесното си положение в точка О (вж. фигурата). Период на трептене се нарича времето, за което топчето се премества от:
  • трептенияА)точка A до точка В
  • Б)точка А до точка О
  • В)точка A до точка В и обратно до точка О
  • Г)точка А до точка В и обратно до точка А
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Атомът е изграден от:
  • А)протони, електрони и йони
  • Б)протони, неутрони и йони
  • В)протони, неутрони и електрони
  • Г)неутрони, електрони и йони
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Ядрата на алфа-радиоактивните вещества излъчват:
  • А)хелиеви ядра
  • Б)неутрони
  • В)протони
  • Г)електрони
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Планетите от земната група са четири – Меркурий, Венера, Земя и:
  • А)Сатурн
  • Б)Нептун
  • В)Марс
  • Г)Юпитер
  Вижте отговор
  Вижте решение

 11. Отговорите на задачите 11. и 12. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

 12. В електрическа верига към източник на напрежение е включена лампа.

  А) С какъв уред може да се измери напрежението на лампата – амперметър или волтметър?
  Б) Как уредът за измерване на напрежение трябва да се свърже към лампата – последователно или успоредно?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 13. На фигурата са показани предметът АВ и неговият образ А1В1, получен от събирателната леща Л. Запишете три характеристики на образа, като използвате следните определения: уголемен или умален, действителен или недействителен, прав или обърнат.
  образ на събирателна леща

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 

 

ТЕСТОВЕ
  БЕЛ
  Математика Физика
ФИЗИКА
НВО
 

 

 • критерии за оценяване

   Задачи с номера от 1 до 10 включително се оценяват с по 1 т.
   Задача 11: общо 2 т. (за всеки правилен отговор по 1 т.).
   Задача 12: общо 3 т. (за всеки правилен отговор по 1 т..).

 

 • Оценки

   Скала за преобразуване на точките в оценки

точки
оценка

0-4
2

5-7
3

8-10
4

11-13
5

14-15
6