http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за 7 клас по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Тест №1
(този тест е даван на изпит през 2007 год.)
 
 1. Стойността на израза е равна на:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. След намаление цената на костюм е 80 лв. Ако новата цена е от старата, то старата цена е:
  • а)90 лв.
  • б)96 лв.
  • в)86 лв.
  • г)92 лв.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. На колко е равно 5% от 180?
  • а)9
  • б)10
  • в)0,18
  • г)8
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Разстоянието между селищата А и В е 32 km, а селището М е разположено точно на средата на пътя между А и В. Ако селището N е разположено между А и М, а разстоянието между М и N е 4 km, то разстоянието в километри между селищата N и В е:
  • а)12
  • б)16
  • в)20
  • г)24
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Баба Ема купила 30 kg кайсии. С от тях тя направила компот, а с от останалите – сварила сладко. Колко килограма кайсии са останали необработени?
  • а)2 kg.
  • б)8 kg.
  • в)4 kg.
  • г)3 kg.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. В парка правоъгълен участък с хризантеми има разме-ри 5 m и 4 m, а площта му е 2 пъти по-малка от площта на триъгълен участък с рози. Ако една от страните на участъка с рози има дължина 10 m, то дължината на височината към тази страна е:
  • а)6 m.
  • б)7 m.
  • в)8 m.
  • г)9 m.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Ако M=2x2-3x+5 и N=-3x2-4x+1, то разликата M - N е равна на:
  • а)5x2+x+4
  • б)-x2-7x+6
  • в)-5x2-x-4
  • г)x2-7x-6
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Според данните от чертежа лицето на триъгълник АВС в квадратни единици (кв.ед.) е:
  • а)12 кв.ед.
  • б)15 кв.ед.
  • в)7,5 кв.ед.
  • г)6 кв.ед.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Изразът 3x(x-1)-(3x-2)(x+2) е тъждествено равен на:
  • а)-7x-4
  • б)7x+4
  • в)-7x+4
  • г)7x-4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. На чертежа за триъгълник АВС, BAC=500 и
  ACN=1100. Мярката на MBC е:
  • а)1500
  • б)1100
  • в)1200
  • г)950
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Една от основите на трапец е 5 cm, а височината е 1,4 cm. Ако лицето на трапеца е 14 cm2, да се намери дължината на другата основа в сантиметри.
  Вижте упътване
  Вижте решение
 12. Числената стойност на израза е:
  • а)2
  • б)-2
  • в)4
  • г)-4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. На чертежа правата c пресича правите n и m. При каква стойност на α правите n и m са успоредни?
  • а)1150
  • б)550
  • в)630
  • г)600
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. Мерките на вътрешните ъгли на триъгълник се отнасят както 4:3:5. На колко е равен най-големият от тях?
  • а)750
  • б)600
  • в)800
  • г)900
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. На чертежа AO=OB=2 cm са диаметри на две малки окръжности, а точката О е център на голямата окръжност. Лицето на затъмнената фигура (заградена от полуокръжности) е:
  • а)1,5π
  • б)
  • в)π
  • г)1,75π
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. Пирамида има 17 върха. Броят на ръбовете на пирамидата е равен на:
  • а)10
  • б)12
  • в)32
  • г)8
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. Ако a:b=5,3:3,7 и сборът a+b=36, то числото a е равно на:
  • а)14,8
  • б)21,2
  • в)4
  • г)5,3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Кое е вярното твърдение?
  • а)(-2)3<-25
  • б)10% от 5>5% от 10
  • в)|5-8|-|-5-8|=-10
  • г)0>|-1|
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Симетралата на страната АВ в триъгълника АВС пресича страната АС в средата т.М. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • а)AB<AC
  • б)AC=2BM
  • в)ACB=900
  • г)ABC=900
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. Показаната фигура е развивка на куб, стените на който са номерирани с числата от 1 до 6. Колко е най-голямата сума от числата, записани върху три стени с общ връх?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 21. Многочленът xy+3y-3x-9, разложен на множители е:
  • а)(x-3)(y-3)
  • б)(x+3)(y+3)
  • в)(x-3)(y+3)
  • г)(x+3)(y-3)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 22. Многочленът 4x2+4xy+y2-4 се разлага на множители по следния начин:
  • а)(2x+y+4)(2x+y-4)
  • б)(4x+y-4)(4x+y+4)
  • в)(2x+y-2)(2x+y+2)
  • г)(4x2+y)(y-2)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 23. Фигурата на чертежа е съставена от един квадрат в центъра, четири ромба с равни остри ъгли и четири триъгълника. Да се намери лицето на триъгълника в квадратни сантиметри на всеки от ромбовете, ако лицето на квадрата е 36 кв. см., а лицето на цялата фигура е 204 кв. см.

  Вижте упътване
  Вижте решение
 24. При стойността на израза е:
  • а)4
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 25. За триъгълник АВС с ACB=1300 симетралите на страните АС и ВС пресичат АВ съответно в точки Р и Q. На колко градуса е равен PCQ?
  • а)400
  • б)450
  • в)800
  • г)600
  Вижте отговор
  Вижте решение
 26. В турнир по футбол участват 4 отбора, като всеки отбор играе по един мач с останалите. При победа се присъждат 3 точки на победителя и 0 точки на победения, а при равен мач двата отбера получават по 1 точка. Колко са равните мачове в групата, ако сборът на всички получени точки е 16?
  • а)2
  • б)3
  • в)4
  • г)1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 27. Да се намери броят на целите стойности на параметъра a, за които уравненията ax+2a+3=0 и x2-x+2=(1-x)2 са равносилни?
  • а)0
  • б)1
  • в)2
  • г)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 28. На чертежа AA1 (A1BC) и BB1 (B1AC) са ъглополовящи на триъгълник АВС и се пресичат в т.О. На колко е равен АОВ, ако ACB=800?
  • а)1000
  • б)1400
  • в)1200
  • г)1300
  Вижте отговор
  Вижте решение
 29. Сборът от корените на уравнението |x-1|=5 е:
  • а)2
  • б)3
  • в)1
  • г)5
  Вижте отговор
  Вижте решение
 30. От два града, разстоянието между които е 96 km, тръгват едновременно един срещу друг двама мотоциклетисти, единият от които се движи със скорост 60 km/h, а другият – с 48 km/h. След колко часа разстоянието между тях ще бъде 66 km при условие, че са се срещнали?
  Вижте упътване
  Вижте решение
 31. Трактор изразходва 12 литра гориво и изорава 9 декара. Намерете с колко литра гориво тракторът може да изоре 13,5 декара.
  Вижте упътване
  Вижте решение
 32. Дължините на двете височини на успоредника от чертежа са 3 cm и 5 cm, а мярката на ъгъла между тях е 300. Колко е лицето на успоредника в квадратни сантиметра?

  Вижте упътване
  Вижте решение
 33. Ако a > b, кое от неравенствата е винаги вярно?
  • а)a+6>b-6
  • б)-3a>-3b
  • в)a-1>b+1
  • г)2a-1>2b
  Вижте отговор
  Вижте решение
 34. Четири катерички изяли общо 37 шишарки, като всяка изяла поне една шишарка. Първата изяла повече от всяка от останалите, втората и третата изяли общо 23 шишарки, а четвъртата изяла:
  • а)3 шишарки
  • б)1 шишарка
  • в)4 шишарки
  • г)6 шишарки
  Вижте отговор
  Вижте решение
 35. Решение на системата е всяко x от интервала:
  • а)(-; -2]
  • б)(-2; +)
  • в)(-; 3]
  • г)[-3; +)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 36. В равностранен триъгълник АВС с дължина на страната 45 cm пресечната точка на ъглополовящите на ъглите при върховете А и В е означена с L. Ако симетралата на отсечката BL пресича страната АВ в точка М, да се намери дължината в сантиметри на отсечката АМ.

  Вижте упътване
  Вижте решение
 37. За кои стойности на параметъра a корените на уравнението ax + 9 = a2 + 3x са решения на неравенството |x|>1?
  • а)a(-3; +)
  • б)a(-; -4)
  • в)a(-; -4)(-3; +)
  • г)a(-; -4)(-2; 3)(3; +)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 38. Триъгълникът АВС има срана BC = 6 cm и периметър 30 cm. Ако AC<AB, то интервалът, в който може да се изменя дължината на страната AC = b, е:
  • а)5 cm < b < 12 cm
  • б)10 cm < b < 12 cm
  • в)8 cm < b < 12 cm
  • г)9 cm < b < 12 cm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 39. В уравнението 2(ax – 3)–4=3ax параметърът a е цяло число. За колко на брой стойности на параметъра коренът на уравнението е естествено число?
  • а)1
  • б)3
  • в)4
  • г)безброй много
  Вижте отговор
  Вижте решение
 40. Даден е триъгълник АВС. Ъглополовящите на външните ъгли при върховете А и В се пресичат в точка D. Да се намери градусната мярка на
  ADB, ако АСВ = 800
  Вижте упътване
  Вижте решение
 41. На един остров живеят само рицари и пирати. Рицарите винаги казват истината, а пиратите винаги лъжат. Един ден трима от жителите на острова се срещнали и двама от тях изказали едно и също твърдение: „Точно двама от нас тримата са пирати.” Броят на рицарите между тримата е равен на:
  • а)0
  • б)1
  • в)2
  • г)3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 42. Във финала на състезание по бягане на 800 m участвали шестима ученици от 7 клас. Андрей завършил състезанието след Борис и след още двама състезатели. Виктор финиширал след Димитър, но преди Георги. Димитър изпреварил Борис, но не могъл да изпревари Евгени. Кое от момчетата е заело трето место?
  • а)Георги
  • б)Виктор
  • в)Борис
  • г)Димитър
  Вижте отговор
  Вижте решение
 43. При смесването на 15 литра от един спиртен разтвор с 5 литра от друг спиртен разтвор се получава спиртен разтвор с 60% съдържание на спирт. Ако процентното съдържание на спирта в първия разтвор е 72%, то процентното съдържание на спирта във втория разтвор е:
  • а)24%
  • б)30%
  • в)36%
  • г)42%
  Вижте отговор
  Вижте решение
 44. Разполагате с везна с две блюда и три теглилки, съответно от 1 kg, 3 kg и 10 kg. Колко предмета с различни тегла може да се претеглят с помощта на везната, ако в едно претегляне участва само един предмет?
  Вижте решение
 45. Върху страната ВС на остроъгълен триъгълник АВС с АСВ=540 е взета точка D така, че AD=CD (D е между В и С). Ъглополовящите на ADC и
  ADB пресичат АС и АВ съответно в точките Е и F, а М е пресечната точка на правите ВС и EF. Да се намери градусната мярка на DEF, ако EF = 2DM (виж чертежа)

  Вижте упътване
  Вижте решение
 46. На чертежа ABCD е правоъгълник, CDBD (NBD) и AD=5 cm. Ако DN:NB=3:1, то дължината на диагонала АС е равна на:
  • а)12 cm
  • б)10 cm
  • в)20 cm
  • г)16 cm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 47. Трима автори разпределили определен хонорар в отношение 10:8:7. Ако този хонорар беше разпределен в отношение 8:5:3, то един от авторите щеше да получи 300 лв. повече, отколкото е получил в действителност. Колко лева общо са получили тримата автори?
  Вижте упътване
  Вижте решение
 48. ABCD е ромб и симетралата на страната ВС пресича диагонала АС в точка М. Ако AM=AB, то BAD е равен на:
  • а)300
  • б)720
  • в)600
  • г)450
  Вижте отговор
  Вижте решение
 49. Даден е успоредник ABCD, в който AB = 2AD. Нека М е среда на страната АВ и DPBC (PBC). Да се намери BAD, ако MPB=500.
  Вижте упътване
  Вижте решение
 50. Двама седмокласници играят на следната игра: от кутия с 13 бонбона те един след друг за един ход изяждат 1, 2 или 3 бонбона. Печели този, който изяде последния бонбон. Колко бонбона трябва да изяде първият играч при първия си ход, за да си осигури победа в играта?
  • а)1
  • б)2
  • в)3
  • г)при правилна игра вторият играч печели винаги
  Вижте отговор
  Вижте решение
 

 

ТЕСТОВЕ
  БЕЛ
  Математика Физика
МАТЕМАТИКА НВО
 

 

 • Самоподготовка - 7 клас

   Съдържание

 1. Формули за съкратено умножение:
  Теория.
  Тест.
 2. Разлагане на многочлени на множители:
  Теория.
  Тест.
 3. Видове ъгли:
  Теория.
  Тест.
 4. Триъгълник. Ъгли на триъгълник:
  Теория.
  Тест.
 5. Уравнения:
  Теория.
  Тест.
 6. Еднакви триъгълници:
  Теория.
  Тест.
 7. Неравенства. Неравенства в триъгълник:
  Теория.
  Тест.
 8. Успоредници. Трапец:
  Теория.
  Тест.
 9. Обобщителен тест.