http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за 7 клас по Математика e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Тест №2
(този тест е даван на изпит през 2008 год.)
 
 1. Стойността на израза 1.25- е равна на:
  • а)-3
  • б)21
  • в)25
  • г)29
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 2. Мярката на даден ъгъл е от мярката на неговия съседен ъгъл. Мярката на дадения ъгъл е:
  • а)450
  • б)600
  • в)750
  • г)900
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 3. 50% от 30 са равни на:
  • а)5
  • б)15
  • в)20
  • г)50
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 4. Върху бедрата АС и ВС на равнобедрения триъгълник АВС са взети съответно точките М и N така, че CM<CN. Кое е винаги вярно?
  • а)AM=CM
  • б)AM=BN
  • в)AM>BN
  • г)AM<BN
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 5. Ако мерките на ъглите на един триъгълник се отнасят както 3:7:8, то е вярно:
  • а)триъгълникът е остроъгълен
  • б)триъгълникът е правоъгълен
  • в)триъгълникът е тъпоъгълен
  • г)не може да се определи видът на триъгълника според ъглите
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 6. Две от страните на равнобедрен триъгълник са 15 cm и 34 cm. Намерете обиколката на триъгълника в сантиметри.
  • а)64
  • б)78
  • в)83
  • г)91
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 7. Стойността на израза 5x2-x при x=-0,2 е равна на:
  • а)0,4
  • б)2,2
  • в)0
  • г)1,8
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 8. Точките М и N разделят страната АВ на триъгълник АВС на три равни части. Ако лицето на триъгълник АВС е 12 кв. см., то лицето на триъгълник MNC в квадратни сантиметри е равно на:
  • а)4
  • б)3
  • в)6
  • г)8
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 9. Стойността на коефициента пред x в нормалния вид на многочлена 2x(x – 3) – (2x – 1)(x + 2) е равна на:
  • а)2
  • б)-3
  • в)9
  • г)-9
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 10. Даден е триъгълник АВС. Ако външните ъгли при върховете А и С са съответно 1300 и 1050, то АВС е равен на:
  • а)250
  • б)550
  • в)650
  • г)750
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 11. Колко квадратни сантиметра е лицето на четириъгълника ABCD от чертежа, ако дължината на страната на единичното квадратче от мрежата е равна на 3 cm?

  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 12. Произведението 52.252 е равно на:
  • а)56
  • б)202
  • в)58
  • г)125
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 13. Ако ab и c||d, то мярката на α е:
  • а)300
  • б)450
  • в)600
  • г)750
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 14. Ако BL (LAC) е ъглополовяща в триъгълник АВС, BL = BC и BAC = 540, то АСВ е равен на:
  • а)360
  • б)640
  • в)680
  • г)780
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 15. На първата фигура диаметърът на кръга е равен на 4 cm, колкото е и дължината на страната на квадрата.

  На втората фигура дължината на страната на квадрата е също 4 cm, а кръговете са четири и всеки от тях е с диаметър 2 cm. Ако S1 и S2 са лицата на защрихованите части съответно на Фиг. 1 и Фиг. 2, то е вярно, че:
  • а)S1<S2
  • б)S1>S2
  • в)S1=S2
  • г)S1=S2
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 16. Дадена е четириъгълна пирамида. Ако v е броят на върховете, f е броят на околните стени, а e е броят на ръбовете на пирамидата, то стойността на израза v + f – e е равна на:
  • а)0
  • б)1
  • в)2
  • г)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 17. Във вътрешността на квадрат ABCD е взета точка М така, че MAD : MBA : MCD = 1:2:5. Да се намери мярката на ВМС.
  • а)52030'
  • б)600
  • в)74030'
  • г)1050
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 18. Най-малката стойност на израза |3x + 9| – 2 се получава при:
  • а)x = 2
  • б)x = 0
  • в)x = -2
  • г)x = -3
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 19. Нормалният вид на многочлена (x+3)3–a(x+1)(x2–x+1) + 3ax2 е от втора степен по отношение на х, ако параметърът а е равен на:
  • а)-2
  • б)3
  • в)1
  • г)0
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 20. Кое е най-голямото просто число, на което се дели числото 22007 + 22008 + 22009?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
   
 21. Лелята на Мартин забелязва, че като размени цифрите на годините си, се получават годините на Мартин. Кое от посочените числа може да е равно на разликата от квадратите на годините на двамата?
  • а)10
  • б)1103
  • в)1485
  • г)2037
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 22. Стойността на произведението е равно на:
  • а)1
  • б)
  • в)0,7
  • г)0,15
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 23. Триъгълникът АВС от чертежа е равностранен. Ако АСМ = BCD = 240 и CD = CM, да се намери мярката на MDB в градуси.

  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 24. Последната цифра на стойността на израза 2310 + 3510 е:
  • а)1
  • б)2
  • в)3
  • г)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 25. На чертежа симетралите на страните АС и ВС на триъгълника АВС се пресичат в точка О. Ако ВАО = 200 , то АСВ е равен на:
  • а)700
  • б)1400
  • в)400
  • г)600
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 26. Ако , то стойността на израза 21a-33b е равна на:
  • а)10,5
  • б)14
  • в)21
  • г)31,5
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 27. При коя стойност на параметъра a уравнението a(x+1)=x–1 няма решение?
  • а)няма такава стойност
  • б)a=0
  • в)a=-1
  • г)a=1
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 28. В правоъгълен триъгълник АВС (ACB = 900) с СН (НАВ) и CL (LAB) са означени съответно височината и ъглополовящата от върха С. Да се намери мярката на HCL, ако АВС:ВАС=2:7.
  • а)150
  • б)250
  • в)200
  • г)100
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 29. Сборът от корените на уравнението |6x-5|-7=-2 е:
  • а)
  • б)11
  • в)0
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 30. За 30 секунди един човек се спуска с ескалатор, като едновременно слиза по стъпалата на движещия се ескалатор с постоянна скорост. Ако човекът увеличи скоростта си три пъти, той ще се спусне за 20 секунди. За колко секунди ще се спусне човекът с ескалатора, ако стои неподвижен върху него?
  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 31. Строителна фирма може да построи една жилищна сграда за 25 седмици, а друга фирма може да свърши същата работа за 20 седмици. За колко седмици двете фирми заедно могат да построят 45% от жилищната сграда?
  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 32. Даден е триъгълник АВС с ъгли ВАС = 450 и АВС = 300. Точка М е от вътрешността на триъгълника така, че МАВ = МВА = 150. Да се намери мярката на ВМС в градуси.
  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 33. Ако < 0, k < 0 и n > 0, то винаги е вярно, че:
  • а)m>0
  • б)m>n
  • в)m.n<k.m
  • г)m<k<n
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 34. Решенията на неравенството са:
  • а)x (-; -1)
  • б)x (-; -)
  • в)x (-; +)
  • г)x (-1; +)
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 35. Сборът от целите числа, които са решения на системата е равен на:
  • а)2
  • б)9
  • в)11
  • г)13
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 36. На чертежа СН (НАВ) е височина в правоъгълния триъгълник АВС (С = 900). Върху правата АВ е взета точка М така, че В е между точките А и М. Ако НСМ = 600, СВ е ъглополовяща на НСМ и ВМ = 12 cm, да се намери дължината на отсечката АН в сантиметри.

  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 37. Решенията на неравенството |3-2x|5 са:
  • а)x(-; -1][4; +)
  • б)x(-; -1](5; +)
  • в)x[4; +)
  • г)x(-; -1]
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 38. Върху страната ВС на триъгълник АВС е взета точка М така, че СМ=СВ. Да се намери АВС, ако АМС = 600 и ВАС = 1200.
  • а)100
  • б)120
  • в)150
  • г)180
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 39. За коя най-голяма стойност на параметъра a коренът на уравнението НЕ е по-голям от – 2?
  • а)2
  • б)0
  • в)-1
  • г)-
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 40. На чертежа лъчът е ъглополовяща на АОВ и LH OB ( H OB). За точките М и Р от раменете на ъгъла е изпълнено, че AML = LPO. Ако ОМ = 6 cm и ОР = 1 dm, да се намери дължината на отсечката НР в сантиметри.

  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 41. Един от тримата братя Алеко, Борил и Велин е убил ламята. На въпроса на баща им кой е сторил това, те отговорили:
     Алеко: „Велин уби ламята.”
     Борил: „Алеко уби ламята.”
     Велин: „Аз убих ламята.”
  Кой в действителност е убил ламята, ако един от тримата братя казва истината, а другите двама братя излъгали?
  • а)Алеко
  • б)Борил
  • в)Велин
  • г)не е възможно да се определи
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 42. Ако сборът на тринайсет различни естествени числа е равен на 92, то сборът на най-малкото и на най-голямото от тях е равен на:
  • а)15
  • б)18
  • в)21
  • г)26
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 43. През януари в една година имало точно четири вторника и точно четири съботи. Какъв ден от седмицата е бил 1 януари?
  • а)понеделник
  • б)вторник
  • в)сряда
  • г)четвъртък
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 44. При смесването на 16% спиртен разтвор с 64% спиртен разтвор са получени 30 литра 32% спиртен разтвор. Колко литра 64% разтвор са използвани?
  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 45. Върху диагонала АС = 12 cm на успоредника ABCD е взета точка М така, че DMB = 900. Да се намери дължината на другия диагонал в сантиметри, ако СМ = 2 cm.
  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 46. Даден е правоъгълник ABCD, в който BDC = 300. Права през пресечната точка O на диагоналите е перпендикулярна на BD и пресича страните АВ и CD съответно в точки М и N. Да се намери периметърът на триъгълник MBN в сантиметри, ако ОМ = 3 cm.
  • а)12
  • б)18
  • в)19
  • г)21
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 47. На конкурс по математика е даден тест от 30 задачи, като за правилен отговор на всяка задача се присъждат 4 точки, за грешен отговор се отнемат 1 точка, а за задача без посочен отговор се присъждат 0 точки. При какъв най-малък брой участници в конкурса поне двама от тях ще бъдат оценени с равен брой точки?
  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 48. В ромб ABCD с лице 32 cm2 са построени височините DP и DQ от върха D, съответно към АВ и ВС. Да се намери разстоянието в сантиметри от точката Р до правата DQ, ако АВС = 300.
  • а)1,5
  • б)2
  • в)2,5
  • г)3
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 49. Даден е четириъгълник ABCD със страни AB = 9 cm и BC = 7 cm. На колко сантиметра е равен периметърът на четириъгълника, ако АВС = ADC и пресечната точка на диагоналите му разполовява диагонала АС?
  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 50. На черната дъска са написани числата 16, 4, 9, 6, 8, 12, 11, 1 и 3. Най-напред Георги изтрива едно от числата, след това Симеон изтрива второ число, на свой ред Георги изтрива трето число, после отново Симеон изтрива едно число и така нататък, докато на дъската остане само едно число. Кое е това число, ако сборът на изтритите от Георги числа е 3 пъти по-голям от сбора на изтритите от Симеон числа?
  • а)3
  • б)6
  • в)9
  • г)12
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 

 

ТЕСТОВЕ
  БЕЛ
  Математика Физика
МАТЕМАТИКА НВО
 

 

 • Самоподготовка - 7 клас

   Съдържание

 1. Формули за съкратено умножение:
  Теория.
  Тест.
 2. Разлагане на многочлени на множители:
  Теория.
  Тест.
 3. Видове ъгли:
  Теория.
  Тест.
 4. Триъгълник. Ъгли на триъгълник:
  Теория.
  Тест.
 5. Уравнения:
  Теория.
  Тест.
 6. Еднакви триъгълници:
  Теория.
  Тест.
 7. Неравенства. Неравенства в триъгълник:
  Теория.
  Тест.
 8. Успоредници. Трапец:
  Теория.
  Тест.
 9. Обобщителен тест.