http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за 7 клас по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Тест №3
(този тест е даван на изпит през 2009 год.)
 
 1. Числото 5,35 е равно на:
  • А)
  • Б)53
  • В)53
  • Г)5
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 2. Данчо имал 3 лв и похарчил от тях. Колко лева са му останали?
  • А)0,80 лв.
  • Б)1 лв.
  • В)1,20 лв.
  • Г)1,80 лв.
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 3. Стойността на израза е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)3
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 4. Точките A, B, C и D лежат на една права в този ред отляво надясно. Да се намери дължината на отсечката BC в сантиметри, ако AC = 6,5 cm, BD = 8,5 cm и AD =13,5 cm.


  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 5. Обиколката на равнобедрен триъгълник е 40 cm, а дължината на една от страните му е 10 cm. Колко процента от обиколката на триъгълника е дължината на основата?
  • А)50%
  • Б)35%
  • В)30%
  • Г)25%
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 6. Точките A(–2;–1), B(1;0) и C(–2;4) са върхове на триъгълник в правоъгълна координатна система. Лицето на триъгълника в квадратни мерни единици е:
  • А)15
  • Б)10,5
  • В)7,5
  • Г)3
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 7. За 5 часа петима работници изкопават 5 шахти. Колко шахти ще изкопаят десет работници за 10 часа?
  • А)20
  • Б)10
  • В)15
  • Г)25
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 8. Кое от посочените неравенства НЕ е вярно?
  • А) (–5)4 –5.52 > 0
  • Б)|–3|.|–9| > 0
  • В)–54 + 5.52 > 0
  • Г)–5.|–7| < 0
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 9. За всяка стойност на a изразът a5 – a3(a2 + a) приема:
  • А)само положителни стойности
  • Б)само отрицателни стойности
  • В)само неположителни стойности
  • Г)само неотрицателни стойности
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 10. Коя от отсечките AB, BC, AC, CD и BD е с най-голяма дължина?
  • А)BC
  • Б)AC
  • В)CD
  • Г)BD
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 11. Пресметнете стойността на израза 9y – 100y3 при y = 0,3.
  • А)–91
  • Б)2,7
  • В)0
  • Г)2,43
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 12. По данните от чертежа намерете мярката в градуси на α.


  Вижте решение
   
 13. Годините на Димо и годините на баба му се записват с двуцифрени числа. Едното число е точен квадрат, а второто е просто и се записва с цифрите на първото в обратен ред. На колко години е бабата на Димо?

  Вижте решение
   
 14. Основите на трапеца от фигурата са с дължини 15 cm и 5 cm, а височината на трапеца е с дължина 8 cm и е равна на диаметъра на кръга. Намерете лицето в квадратни сантиметри на защрихованата част от фигурата.


  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 15. Разложете израза 6(2y–5)–12(2y–5)( y+5) на произведение от прости множители.
  • А)–6(2y–5)(2y+9)
  • Б)6(2y–5)(11–2y)
  • В)–12(2y–5)(y+5)
  • Г)–12(2y–5)(y+2)
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 16. Кой от посочените многостени има 14 ръба и 8 стени?:
  • А)шестоъгълна призма
  • Б)петоъгълна призма
  • В)осмоъгълна пирамида
  • Г)седмоъгълна пирамида
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 17. Ако ромб със страна 10 cm има лице 50 cm2, тъпият ъгъл на ромба има мярка:
  • А)1050
  • Б)1200
  • В)1350
  • Г)1500
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 18. Уравнението 4 – x = 6 НЯМА корен в интервала:
  • А)(–5; 9]
  • Б)[–2; 10)
  • В)[11; +)
  • Г)[–2; 7]
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 19. Цената на една стока била увеличена с 25%, а по-късно новата цена била намалена с 20%. С колко процента последната цена на стоката се различава от първоначалната?

  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 20. Две различни десетични дроби са означени с a и b. Ако десетичната запетая в a се премести 2 десетични знака наляво, полученото число ще бъде 4 пъти по-малко от числото b. Да се намери отношението .
  • А)0,4
  • Б)0,04
  • В)0,25
  • Г)1
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 21. Правите а и b от чертежа са успоредни, ако мярката на α е:
  • А)1100
  • Б)300
  • В)320
  • Г)640
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 22. Сборът на числата, които са реципрочни на корените на уравнението 9x2 – (2x – 1)2 = 0, е равен на:
  • А)4
  • Б)
  • В)5
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 23. В остроъгълния ΔABC височините през върховете A и B се пресичат в точката H и AHB = 1320. Да се намери острият ъгъл между ъглополовящите на ъглите на триъгълника при върховете A и B.
  • А)450
  • Б)660
  • В)750
  • Г)780
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 24. Намерете най-малкото цяло число, което е решение на неравенството x + 3 ≥ 0,4x + 2

  Вижте решение
   
 25. Ъглополовящите AL (LBC) и BK (KAC) в ΔABC се пресичат в точката O. Да се намери мярката на ACB, ако BOL и AOB се отнасят както 13 : 23.
  • А)300
  • Б)360
  • В)450
  • Г)500
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 26. Ако на дадено трицифрено число изтрием цифрата на стотиците, се получава число, което е 25 пъти по-малко от даденото. Изтритата цифра е:
  • А)9
  • Б)6
  • В)4
  • Г)5
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 27. Асен отишъл на гости при своя приятел Васил от 11–ия етаж на жилищния блок, в който живеят и двамата. Когато решил да се прибира, той тръгнал нагоре по стълбите вместо надолу към своя етаж. Стигнал до последния етаж на блока и забелязвайки, че се е объркал, тръгнал обратно за дома си. По този начин Асен изминал 1,4 пъти по–голямо разстояние от необходимото, за да се прибере направо у дома. Колко етажен е жилищният блок на Асен и Васил, ако 5–ият, 6–ият и 7–ият етаж в него са отделени за административни помещения и на тези етажи няма живущи?
  • А)12
  • Б)13
  • В)14
  • Г)повече от 14
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 28. Даден е правоъгълен ΔABC (ACB = 900) в който AC > BC. Ако дължината на височината към хипотенузата AB е 6 cm и M е средата на AB, да се намери дължината в сантиметри на височината в ΔAMC от върха A.

  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 29. Два литра сок с концентрация 60% на плодовия екстракт се смесват с 4 литра сок, в който плодовият екстракт се отнася към водата както 3:5. Концентрацията на получения сок е:
  • А)30%
  • Б)35%
  • В)40%
  • Г)45%
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 30. Иванчо живее в 10-етажна сграда. Асансьорът в сградата се движи с една и съща постоянна скорост от първия до десетия етаж и обратно. Иванчо слиза с него за 20 секунди от етажа, на който живее, а се качва за 24 секунди, защото не успява да стигне бутона на своя етаж и слизайки на по-долен етаж, изминава оставащото разстояние по стълбите до вкъщи с 2 пъти по-малка скорост от тази на асансьора. На кой етаж живее Иванчо?
  • А)осми
  • Б)седми
  • В)шести
  • Г)пети
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 31. В компютърна игра вложителят в банката има право да променя наличната сума по влога си, като я увеличава с 10% или я намалява с 10%. След колко промени най-малко първоначална сума от 100 лв. може да стане 98 лв. и 1 ст.?

  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 32. Средноаритметичното на годините на майката, бащата и трите деца в едно семейство е 21 години, а средноаритметичното на годините на трите деца е 11 години. На колко години е бащата, ако той е с 4 години по-възрастен от майката?
  • А)40
  • Б)34
  • В)36
  • Г)38
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 33. Всяка от отсечките а = 5dm, b = 7 dm и c = 9dm е страна или височина на даден успоредник. Възможно най-голямото лице на успоредника в квадратни дециметри е:
  • А)21
  • Б)35
  • В)45
  • Г)63
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 34. На един остров живеят рицари, които винаги казват истината, и лъжци, които винаги лъжат. Част от жителите твърдят, че броят на рицарите на острова е четно число, а останалите твърдят, че броят на лъжците на острова е нечетно число. Кое от посочените числа НЕ може да е броят на жителите на този остров?
  • А)x (-; -1)
  • Б)x (-; -)
  • В)x (-; +)
  • Г)x (-1; +)
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 35. Даден е четириъгълник ABCD със страни AB = 8 cm, BC =16 cm, CD = 4 cm и AD = 6 cm. Намерете дължината на диагонала BD в сантиметри, ако тя е цяло число.


  Вижте упътване
  Вижте решение
   
 36. В една оранжерия има пет лехи, които са номерирани с числата от 1 до 5. На всяка леха са засадени точно по един от следните видове цветя: карамфили, гербери, лалета, рози и хризантеми. Ако номерата на лехите с карамфили и с лалета са четни, лехата с карамфилите е единственият съсед на лехата с герберите и лехата с розите не е до лехата с карамфилите, какви са цветята на лехата с номер 3?
  • А)карамфили
  • Б)гербери
  • В)лалета
  • Г)хризантеми
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 37. Да се реши неравенството (x–4)(x–3) ≥ 4+(3–x)2.
  • А) x (–∞; –1] [4; +∞)
  • Б)x (–∞; –1] (5; +∞)
  • В)x [4; +∞)
  • Г)x (–∞; –1]
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 38. Диагоналите на правоъгълника ABCD се пресичат в точката O. Ако точката M е средата на отсечката BO, колко процента от лицето на правоъгълника е лицето на ΔAMO?
  • А)12,5
  • Б)15
  • В)20,5
  • Г)25
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 39. За кои стойности на параметъра k корените на уравнението (k+1)x+1=k2 са решения на неравенството (1 – x) ≥ x + 5?
  • А)k (– ∞; 1]
  • Б)k (– ∞; –1) (– 1; 1]
  • В)k (– ∞; –1) [– 1; 1)
  • Г)k ≠ 0
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 40. Даден е успоредник ABCD с височина DH = 6 cm (HAB). Нека M е средата на страната BC и AN DM (NDM). Да се намери лицето на успоредника в квадратни сантиметри, ако BN = 4,4 cm.
  • А)26,4
  • Б)22,4
  • В)18,8
  • Г)16,4
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 41. В една област има 3 града: А, Б и В. Жителите на А винаги казват истината, жителите на Б винаги лъжат, а жителите на В – ако веднъж са излъгали, следващия път задължително казват истината, а ако са казали истината, следващия път задължително лъжат. В един от градовете избухнал пожар и жител от областта провел следния разговор с дежурния на единствената пожарна:
      – В нашия град има пожар!
      – Къде е пожарът?
      – В град В.
  За кой от градовете трябвало да се отправи пожарната?
  • А)А
  • Б)Б
  • В)В
  • Г)не може да се определи
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 42. В парламентарните избори на една държава участвали всички пълнолетни граждани, които гласували за регистрираните партии. Гласувалите за партията на математиците обичат математиката, а 80% от гласувалите за останалите партии не обичат математиката. Най–малко колко процента са гласували за партията на математиците, ако точно 52% от пълнолетните жители на тази държава обичат математиката?
  • А)35%
  • Б)52%
  • В)42%
  • Г)40%
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 43. Даден е ΔABC , в който AB>AC и ABC = 540. Точката D от страната AB е такава, че CD = BD, а ъглополовящите на ADC и BDC пресичат страните AC и BC съответно в E и F. Ако правата EF пресича правата AB в точка P и 2PD = EF, да се намери градусната мярка на PED.
  • А)1000
  • Б)1020
  • В)1080
  • Г)1200
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 44. Ася и Ваня купили по една кутия с един и същ брой пликчета с боя за яйца. С едно пликче могат да се боядисат 5 или 6 яйца. За празника в училище Ася боядисала 154 яйца с всичките си пликчета, а Ваня – 175 яйца, като също употребила своите пликчета. По колко пликчета има в една кутия?
  • А)по–малко от 26
  • Б)26
  • В)30
  • Г)повече от 30
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 45. В ромб ABCD със страна AB = 8 cm диагоналите AC и BD се пресичат в точката O. Да се намери лицето в квадратни сантиметри на четириъгълника ABKO, ако K е средата на страната BC и COK:BOK=1:5
  • А)16
  • Б)12
  • В)24
  • Г)18
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 46. Даден е остроъгълен ΔABC с ACB=600. Да се намери периметърът на ΔABC в сантиметри, ако периметърът на ΔNMC е 11 cm, където AM (M BC ) и BN (N AC) са височините съответно към страните BC и AC в ΔABC.
  • А)22
  • Б)28
  • В)30
  • Г)33
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 47. На дъската са записани естествените числа от 1 до 12 включително. Учениците в класа играят на следната игра: един ученик излиза на дъската, изтрива две от числата и на тяхно място записва сумата им, намалена с 1. След това излиза втори ученик и прави същото с числата на дъската. После излиза трети ученик и т.н. Играта продължава, докато на дъската остане едно число. Числото, което остава, е:
  • А)по–малко от 12
  • Б)12
  • В)67
  • Г) по–голямо от 67
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 48. Дължините на страните на един триъгълник са целите числа 13, x и y, измерени в една и съща мерна единица. Ако xy =105, то периметърът на триъгълника в същата мерна единица е:
  • А)35
  • Б)39
  • В)51
  • Г)119
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 49. Даден е равнобедрен ΔABC (AC = BC) с ACB=1060. Точката D е във вътрешността на триъгълника така, че DAB=300 и ABD=230. Да се намери мярката на BDC.
  • А)900
  • Б)870
  • В)850
  • Г)830
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 50. Върху стените на кубче са записани точно по веднъж числата от 1 до 6. Ако една от стените е избрана за основа и кубчето е поставено на нея, то сумата на числата върху околните стени е 13. При друг избор на основа сумата на числата върху околните стени става 12. Кое е числото върху стената, която е противоположна на стената с числото 1?
  • А)2
  • Б)3
  • В)4 или 5
  • Г)6
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 

 

ТЕСТОВЕ
  БЕЛ
  Математика Физика
МАТЕМАТИКА НВО
 

 

 • Самоподготовка - 7 клас

   Съдържание

 1. Формули за съкратено умножение:
  Теория.
  Тест.
 2. Разлагане на многочлени на множители:
  Теория.
  Тест.
 3. Видове ъгли:
  Теория.
  Тест.
 4. Триъгълник. Ъгли на триъгълник:
  Теория.
  Тест.
 5. Уравнения:
  Теория.
  Тест.
 6. Еднакви триъгълници:
  Теория.
  Тест.
 7. Неравенства. Неравенства в триъгълник:
  Теория.
  Тест.
 8. Успоредници. Трапец:
  Теория.
  Тест.
 9. Обобщителен тест.