http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Собствено Търсене

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за 7 клас по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Национално външно оценяване (НВО) – 7 клас
Май, 2013 год.

 

  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

 1. (2 точки) Стойността на израза 152 – 52 е равна на:
  • А)10
  • Б)20
  • В)100
  • Г)200
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. (2 точки) Стойността на израза 12 – (2,5 – b) при b = – 2,5 е:
  • А)7
  • Б)8
  • В)12
  • Г)17
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. (2 точки) Ако 3 + k = 4, то стойността на
  k2 + 6k + 9 е:
  • А)8
  • Б)12
  • В)16
  • Г)17
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. (2 точки) Коренът на уравнението 5(2 – x) = –4 e:
  • А)
  • Б)
  • В)6
  • Г)14
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. (2 точки) Кое от числата е решение на неравенството 37 + x < 5x – 7?
  • А)11,1
  • Б)11
  • В)–11
  • Г)–11,1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. правоъгълен равнобедрен триъгълник(2 точки) В квадратната мрежа е начертана отсечката AB. Коя от посочените точки e връх на правоъгълен равнобедрен триъгълник с катет AB?
  • А)M
  • Б)N
  • В)P
  • Г)Q
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. (2 точки) Дължините на страните на триъгълник в сантиметри могат да са:
  • А)2, 3 и 4
  • Б)2, 3 и 5
  • В)1, 2 и 3
  • Г)1, 1 и 2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. (2 точки) Диаграмата представя резултатите от изследване на броя кратки съобщения (SMS), които седмокласниците от едно училище изпращат ежедневно. Колко е възможният брой ученици, които изпращат повече от 5 съобщения дневно?
  диаграма
  • А)25
  • Б)30
  • В)35
  • Г)40
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. (2 точки) В 50 kg сплав има 40% сребро. Колко килограма е среброто в тази сплав?
  • А)2
  • Б)4
  • В)20
  • Г)40
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. (2 точки) Сборът на числата m и 4 намалили 5 пъти. Получили 0,5. Кое е числото m?
  • А)–2,5
  • Б)–1,5
  • В)1,5
  • Г)6,5
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 11. (3 точки) Тони имал х лева. Похарчил от тях и после дал на Иво 2 лв. и 50 ст. Парите, които са му останали, могат да се изразят в левове така:
  • А)x – 2,5
  • Б)x + 2,5
  • В)x – 2,5
  • Г)x + 2,5
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. (3 точки) Кой израз е тъждествено равен на многочлена, отговарящ на следното описание:

  Към втората степен на едночлена 3n е прибавено произведението на n и 3.

  • А)3(3n +1)
  • Б)3n(n +1)
  • В)3n(2n +1)
  • Г)3n(3n +1)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. ъглополовяща(3 точки) Точките В и С лежат на раменете на
  LAM, като
  ВСL = МСL. По данните от чертежа намерете мярката на LAM.
  • А)12°
  • Б)17°
  • В)22°
  • Г)39°
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. (3 точки) Изразът (a + 1)3 – (a + 1)(a2 – a + 1) е тъждествено равен на:
  • А)0
  • Б)2
  • В)3a2 + 3a + 2
  • Г)3a2 + 3a
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Ъгли в триъгълник, равнобедрен триъгълник и правоъгълен триъгълник(3 точки) На чертежа, CH перпендикулярна на AB и
  ВН = СН = АС. Мярката на ъгъл АСВ е равна на:
  • А)120°
  • Б)105°
  • В)90°
  • Г)75°
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. успоредник(3 точки) На чертежа ABCD е успоредник, DM е ъглополовяща и AD = DM = 4 cm. Ако MB =3cm, то периметърът на MBCD в сантиметри е:
  • А)14
  • Б)18
  • В)20
  • Г)22
  Вижте отговор
  Вижте решение

 17. Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответното място в листа с отговори.


  ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

 18. (3 точки) Наем за зала се определя по формулата y = 15x + 30, където x е броят на часовете за ползване, а y е цената в левове. За колко чáса най-много можете да наемете тази зала, ако имате 180 лв.?

  Вижте упътване
  Вижте решение
 19. В първата колона на таблицата последователно са изпълнени указания за привеждане на израза 4 – 4x2 – 2x( x + 2)+ x в нормален вид. Попълнете празната колона, като следвате същите действия за израза
  x + (1 + 2x)2 – 3(x – 1).
  тъждественни пеобразования

  Указания

  (А) Разкрий скобите.
  (Б) Направи приведение.
  (В) Подреди едночлените по степените им.

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 20. триъгълникВ триъгълника ABC височините AD и BH са равни. Петър доказал, че ΔABC е равнобедрен, но шест части от доказателството му липсват.

      Във втората колона на таблицата (в листа с отговори) запишете срещу всеки номер липсващия текст така, че доказателството да е вярно.

  Доказателството на Петър:

  Правоъгълните триъгълници ADC и ........... (1).......... са ..............(2)..............., защото:
      имат общ ъгъл при върха ...........(3)............и
      катетът ......(4)....... е равен на катета ...(5)...
  Следователно отсечките AC и BC са ..............(6)............., т.е. ΔABC е равнобедрен.

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 21. В квадратната мрежа начертайте три успоредника с ъгли, различни от 90°, всички върхове на които са някои от отбелязаните точки.
  .

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване

 22. ВТОРИ МОДУЛ


  В предоставения свитък за свободните отговори запишете отговорите на задачите с кратък свободен отговор – 21.А), 21.Б), 22.А), 22.Б) и 22.B).

 23. НАБИРАНЕ НА ТЕКСТ
      Вальо и Лъчо подготвят информация в електронен вид. Таблицата показва броя символи, които всеки от тях набира за определено време.
  таблица
      А) За колко минути Вальо ще набере 90 символа, ако набира със същото темпо?

      Б) Изразете като несъкратима дроб отношението на броя символи към определеното време (секунди) за всеки от двамата и сравнете получените дроби.
      Отговорът запишете, като препишете и допълните изреченията.

      При Вальо отношението е равно на …………, а при Лъчо то е равно на …………… По-голяма е дробта …………

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 24. АКВАРИУМ
     Майстор Андрей изработва аквариум с формата на правоъгълен паралелепипед, като разполага с три вида стъклени листове. За всеки аквариум задължително използва от всеки вид, без да ги реже. На схемата се показани трите вида листове и един от възможните начини за използването им като съседни стени. Лицето на лист (І) е 72 dm2, а лицето на лист (ІІ) е 36 dm2.
  Координатна система

     А) Намерете стойностите на a и b в дециметри.

     Б) Един от аквариумите трябва да е без капак (отворен нагоре). Майстор Андрей иска да използва възможно най-малко квадратни дециметра стъкло. Тай съобразил, че това зависи от избора на лист за дъно. Кой от листовете (І), (ІІ) или (ІІІ) трябва да избере за дъно на аквариума?

     В) Андрей иска на направи аквариум, който да събира най-много вода Водата, която се налива в аквариума, достига до 1 dm под горния ръб. Кой лист трябва да избере за дъно в този случай?
     Отговорете, като препишете изреченията и ги попълните.

     Обемът на водата, ако избере за дъно:
         лист (І), е ………… dm3;
         лист (ІІ), е ………… dm3;
         лист (ІІІ), е ………… dm3;
     Следователно за дъно трябва да избере лист (……).


  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване

 25. На задачи 23. и 24. напишете пълните решения с необходимите обосновки.

 26. Решете уравненията нелинейно уравнение и 9 – |x – 9| = 9. Еквивалентни ли са тези уравнения? Обосновете отговора си.

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 27. триъгълникДаден е ΔABC със страна
  AC = 7 cm и ABC = 25°. Върху страната AB точките M и N са такива, че AM = MN, BC = 2CM и MCN=NCB=α. Ако K е средата на BC, обосновете, че ΔAMC еднакъв на ΔNKB. Изразете ъглите на ΔANC чрез α и намерете дължината на страната AB.

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 

 

ТЕСТОВЕ
  БЕЛ
  Математика Физика
МАТЕМАТИКА НВО
 

 

 • Самоподготовка - 7 клас

   Съдържание

 1. Формули за съкратено умножение:
  Теория.
  Тест.
 2. Разлагане на многочлени на множители:
  Теория.
  Тест.
 3. Видове ъгли:
  Теория.
  Тест.
 4. Триъгълник. Ъгли на триъгълник:
  Теория.
  Тест.
 5. Уравнения:
  Теория.
  Тест.
 6. Еднакви триъгълници:
  Теория.
  Тест.
 7. Неравенства. Неравенства в триъгълник:
  Теория.
  Тест.
 8. Успоредници. Трапец:
  Теория.
  Тест.
 9. Обобщителен тест.