http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за 7 клас по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Национално външно оценяване (НВО) – 7 клас
Май, 2014 год.

 


  БЕЛЕЖКА: В горният ляв ъгъл на задачи с номера от 1 до 16 са показани броя точки, отнасящи се за задачата.


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

 1. (2 точки) Кое числово равенство е вярно?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. (2 точки) Стойността на израза 12 – (6 + m) при m = –12 е:
  • А)18
  • Б)6
  • В)–6
  • Г)–18
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. (2 точки) При a = –1 най-малка стойност има изразът:
  • А)a3 – 1
  • Б)a3
  • В)a2
  • Г)a2 – 2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. (2 точки) Коренът на уравнението 3(4 – х) = –4 е:
  • А)
  • Б)
  • В)8
  • Г)16
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. (2 точки) Равенството (3x – 2)2 = ‹ * › – 12x + 4 е тъждество, ако ‹ * › се замени с едночлена:
  • А)9x2
  • Б)9x
  • В)3x2
  • Г)3x
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. равностранен триъгълник(2 точки) На чертежа ΔABC е разностранен. Ако АО = ОB, то точка О лежи на:
  • А)ъглополовящата на АCВ
  • Б)симетралата на страната AB
  • В)височината през C към АВ
  • Г)медианата през С към AB
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. успоредни прави(2 точки) На чертежа правите a и b са успоредни. Ъгъл α е равен на:
  • А)75°
  • Б)85°
  • В)105°
  • Г)115°
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. (2 точки) Цената за пътуване с такси се определя по формулата C = 1,20 + 0,80.k, където k са изминатите километри, а C е цената в левове. От тази формула изминатите километри k за дадена цена С се определят така:
  • А)k = (C – 1,20) : 0,80
  • Б)k = (C + 1,20) . 0,80
  • В)k = 0,80.C – 1,20
  • Г)k = C : 2,00
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. (2 точки) Надя, Ели, Руми и Ира продават билети за благотворителен концерт. Диаграмата показва броя на билетите, които всяка от тях е продала. Ира е продала 30 билета. Колко билета общо са продали Надя, Ели и Руми?
  правоъгълна диаграма
  • А)120
  • Б)130
  • В)140
  • Г)160
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. (2 точки) Кой израз е тъждествено равен на многочлена, отговарящ на следното описание:

  Към втората степен на 4y е прибавено произведението на y и 4.

  • А)4(4y + 1)
  • Б)4y(y + 1)
  • В)4y(2y + 1)
  • Г)4y(4y + 1)
  Вижте отговор
  Вижте решение
   
 11. (3 точки) Изразът (a – 1)3 – (a – 1)(a2 + a + 1) е тъждествено равен на:
  • А)0
  • Б)–2
  • В)3a2 + 3a
  • Г)–3a2 + 3a
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. (3 точки) Колко грама захар има в 500 грама 5% захарен разтвор?
  • А)5
  • Б)25
  • В)100
  • Г)250
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. След като похарчил от парите, които имал, на Мони му останали 20 лева. Колко лева е похарчил Мони?
  • А)16
  • Б)25
  • В)80
  • Г)100
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. ъгли в триъгълник(3 точки) Мярката на BAC от чертежа е:
  • А)80°
  • Б)50°
  • В)40°
  • Г)10°
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. равнобедренни триъгълници(3 точки) На чертежа точката D от отсечката AC е избрана така, че AD = DB = BC. Мярката на ABC e:
  • А)
  • Б)43°
  • В)51°
  • Г)86°
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. успоредник(3 точки) Ъглополовящите AM и BN в успоредника ABCD разделят страната DC на три равни части. Дължината на страната BC е a cm. Периметърът на успоредника ABCD в сантиметри е равен на:
  • А)16a
  • Б)10a
  • В)8a
  • Г)6a
  Вижте отговор
  Вижте решение

 17. Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответното място в листа с отговори.


  ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

 18. Запишете едно цяло число и едно дробно число, които са решения на неравенството 9 ≤ –3x.

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 19. правоъгълен триъгълникТриъгълникът ABC на чертежа е правоъгълен, CH е височината към хипотенузата АВ, CE е медианата към страната AB, AН = 3 cm и AC = 6 cm.
  Във втората колона на таблицата запишете пропуснатия текст така, че всяко твърдение да отговаря на данните от чертежа.

  (1) Височината в ΔCEB през върха С е отсечката ........ .
  (2) Мярката на EAC е ........°.
  (3) Отсечката АС е два пъти по-малка от отсечката ......... .
  (4) Мярката на BEC е .......°
  (5) Дължината на отсечката ВН е ....... сm.

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 20. триъгълникВ квадратната мрежа начертайте един равнобедрен тъпоъгълен триъгълник и втори триъгълник, еднакъв на първия, който има точно един общ връх с първия.
  Върховете на начертаните триъгълници трябва да бъдат във върховете на квадратчетата на мрежата.

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 21. На диаграмата са представени резултатите на осем ученици на ТЕСТ 1 и на ТЕСТ 2.
  .

  Във втората колона на таблицата срещу номера на всеки въпрос запишете правилния според вас отговор.

  Въпрос (1). Кой от учениците има толкова точки на ТЕСТ 1, колкото са точките на Иван на ТЕСТ 1?
  Въпрос (2). Кой от учениците има най-много точки общо на двата теста?
  Въпрос (3). Колко от учениците имат повече от 75 точки общо на двата теста?
  Въпрос (4). Колко от учениците имат толкова точки на ТЕСТ 1, колкото и на ТЕСТ 2?

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване

 22. ВТОРИ МОДУЛ


  В предоставения свитък за свободните отговори запишете отговорите на задачите с кратък свободен отговор – 21.А), 21.Б), 22.А), 22.Б) и 22.B).

 23. ЦЕНА НА ГОРИВО
      Автомобилът на г-н Монов изразходва 8 литра гориво на 100 километра при средна скорост 55 km/h. Цената на литър гориво е 2,50 лв.
      Дължината на пътя от София до Самоков е 60 km.

  21.А) Г-н Монов изминал разстоянието от София до Самоков по този път със средна скорост 55 km/h. Колко лева струва горивото за това пътуване?

  21.Б) Изчислено е, че автомобилът на г-н Монов е най-икономичен, когато се движи с 140% от тази средна скорост. Тогава той изразходва с по-малко гориво от разхода при скорост 55 km/h.
      Пречертайте и попълнете последния ред на таблицата.  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 24. ЛИСТ ХАРТИЯ
     Правоъгълен лист хартия е сгънат наполовина, както е показано на чертежа.
  лист хартия

     След това сгънатият лист е разрязан по пунктираната линия и отрязаното малко парче е разгънато.

     22.А) Препишете изречението и го допълнете като на съответното място от всяко каре изберете правилната дума.
  изречение

     22.Б) Колко процента е лицето на изрязаното парче от лицето на правоъгълния лист? Закръглете отговора с точност до цяло число.

     22.В) Останалата част от правоъгълния лист също е разгъната и сложена на масата. Колко градуса е мярката на получения MON?
  изрезка

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване

 25. На задачи 23. и 24. напишете пълните решения с необходимите обосновки.

 26. Дадени са уравненията (3 – x)2 – 7 = (–x – 1)2 и 1 = 4(2a2 + x), където а е параметър.
  Намерете стойностите на a, за които тези уравнения са еквивалентни.

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 27. правоъгълникВърху страните AD и BC на правоъгълника ABCD са избрани съответно точките K и P така, че ΔDKP e равностранен със страна 18 cm. Диагоналът BD минава през средата N на отсечката KP. През върха A е построена права, перпендикулярна на BD, която пресича BC в точка M. Намерете дължината на PC и докажете, че ΔKND ΔPNB. Намерете периметъра на четириъгълника AMNK.

  Вижте упътване
  Вижте решение
  Критерии за оценяване
 

 

ТЕСТОВЕ
  БЕЛ
  Математика Физика
 

 

 • Самоподготовка - 7 клас

   Съдържание

 1. Формули за съкратено умножение:
  Теория.
  Тест.
 2. Разлагане на многочлени на множители:
  Теория.
  Тест.
 3. Видове ъгли:
  Теория.
  Тест.
 4. Триъгълник. Ъгли на триъгълник:
  Теория.
  Тест.
 5. Уравнения:
  Теория.
  Тест.
 6. Еднакви триъгълници:
  Теория.
  Тест.
 7. Неравенства. Неравенства в триъгълник:
  Теория.
  Тест.
 8. Успоредници. Трапец:
  Теория.
  Тест.
 9. Обобщителен тест.