http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Кандидатстуденти по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg
  уроци по математика, уроци по физика, задачи по математика, задачи по физика, матури.

 

Тест №1
(този тест е даван на 1 изпит в Софийски университет 2007 год.)
 
 1. Дадена е графиката на скоростта на лек автомобил. Каква е средната скорост на движение за интервала от 5 min?
  • а)120 km/h;
  • б)100 km/h;
  • в)96 km/h;
  • г)80 km/h;
  • д)76 km/h.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Топка за тенис е хвърлена от земята вертикално нагоре със скорост 54 km/h. Ако не се отчита съпротивлението на въздуха, топката ще падне на земята след:
  • а)1,5 s;
  • б)3 s;
  • в)5,4 s;
  • г)6 s;
  • д)10,8 s.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Сравнете потенциалните енергии на трите тела и посочете вярното съотношение.
  • а)Ep1>Ep3>Ep2;
  • б)Ep2>Ep3>Ep1;
  • в)Ep1=Ep2<Ep3;
  • г)Ep1=Ep2>Ep3;
  • д)Ep1=Ep3>Ep2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Първият принцип на термодинамиката, приложен за изохорен процес, има вида:
  • а)∆U = Q + A;
  • б)∆U = Q;
  • в)0 = Q + A;
  • г)∆U = Q - A;
  • д)∆U = A.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Определена маса газ преминава от състояние 1 в състояние 2, както е показано на диаграмата. При този процес налягането на газа:
  • а)не се променя;
  • б)се увеличава 3 пъти;
  • в)се увеличава 2 пъти;
  • г)намалява 3 пъти
  • д)намалява 2 пъти.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Електричната сила премества отрицателен заряд от точка М в точка N на еднородно (хомогенно) електрично поле. Между потенциалните енергии WM, WP, WN на заряда е в сила съотношението:
  • а)WM<WP<WN;
  • б)WM>WP>WN;
  • в)WP<WM<WN;
  • г)WN<WM<WP;
  • д)WM=WP=WN.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Към две незаредени метални топчета, допрени едно до друго, се приближава наелектризирана ебонитова пръчка. Зарядите на топчетата са:
  • а)q1=0, q2>0;
  • б)q1<0, q2>0;
  • в)q1<0, q2=0;
  • г)q1>0, q2>0;
  • д)q1>0, q2<0.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. При протичане на ток във веригата волтметърът отчита 12V. Общата консумирана мощност е:
  • а)24W;
  • б)36W;
  • в)72W;
  • г)96W;
  • д)144W.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. При уред, предназначен да се захранва от електрическата мрежа, има означение “220V, 500V”. Тези числени стойности определят:
  • а)ефективната стойност на напрежението и средната мощност;
  • б)амплитудната стойност на напрежението и максималната мощност;
  • в)ефективната стойност на напрежението и максималната мощност;
  • г)амплитудната стойност на напрежението и средната мощност;
  • д)средните стойности на напрежението и мощността.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Протон навлиза в еднородно магнитно поле, движейки се по посока на силовите линии на полето. Посочете ВЯРНОТО твърдение. Под действие на магнитните сили протонът извършва:
  • а)праволинейно равномерно движение;
  • б)движение по окръжност;
  • в)праволинейно равноускорително движение;
  • г)движение по парабола;
  • д)праволинейно равнозакъснително движение.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Във въздуха се разпространява механична вълна със скорост 330 m/s и дължина 1 cm. Такава вълна се нарича:
  • а)инфразвукова;
  • б)звукова;
  • в)ултразвукова;
  • г)сеизмична;
  • д)УКВ.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Математично махало извършва незатихващо хармонично трептене. По графиката определете в кои интервали от време махалото се движи закъснително.
  • а)1 - 3 s;
  • б)2 - 4 s;
  • в)0 - 1 s и 2 - 3 s;
  • г)1 - 2 s и 3 - 4 s;
  • д)0 - 1 s и 3 - 4 s.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Светлинен лъч пада под ъгъл α на границата между две среди (n1 > n2), за които граничният ъгъл е αгр. Пречупеният лъч ще премине във втората среда, ако е изпълнено условието:
  • а)α<αгр;
  • б)ααгр;
  • в)α=αгр;
  • г)ααгр;
  • д)α>αгр;
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. При преминаване на електрони през кристал се наблюдава дифракционна картина. Тези опити показват правилността на:
  • а)квантовата теория на светлината;
  • б)уравнението на Айнщайн;
  • в)хипотезата на Планк;
  • г)хипотезата на Дьо Брой;
  • д)модела на Бор.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Ядрените сили определят взаимодействието между:
  • а)електроните;
  • б)лептоните;
  • в)нуклоните;
  • г)ядрата и електроните;
  • д)всички частици.
  Вижте отговор
  Вижте решение
Задача:
   По заледен склон с дължина s = 10 m и ъгъл на наклона α = 300 се спуска шейна с маса m = 5 kg. Намерете:
   а) скоростта v на шейната, когато тя излиза на хоризонталния участък;
   б) големината на постоянното ускорение а, с което се движи шейната по склона;
   в) времето t на спускането на шейната по склона.
Триенето между леда и плазовете на шейната се пренебрегва.
Вижте упътване:
Вижте решение
 

 

ТЕСТОВЕ
  Математика Физика
МАТЕМАТИКА