http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Кандидатстуденти по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg
  уроци по математика, уроци по физика, задачи по математика, задачи по физика, матури.

 

Тест №2
(този тест е даван на 1 изпит в Софийски университет 2008 год.)
 
 1. Последният вагон на влак се откачва по време на движение по хоризонтален път и до спирането си изминава 20 m за 20 s. Ако закъснението на вагона е равнозакъснително, скоростта на влака в момента на откачването на вагона е:
  • а)1 m/s;
  • б)2 m/s;
  • в)5 m/s;
  • г)5 km/h;
  • д)10 km/h.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Под действие на една и съща постоянна сила две тела изминават еднакви пътища съответно за време t1 и t2. Отношението на ускоренията на телата е равно на:
  • а);
  • б);
  • в)1;
  • г);
  • д).
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. При свободно падане на тяло работата, извършена от силата на тежестта, е:
  • а)равна на изменението на пълната механична енергия на тялото;
  • б)равна на изменението на кинетичната енергия на тялото;
  • в)равна на изменението на потенциалната енергия на тялото;
  • г)не зависи от изминатия път;
  • д)отрицателна.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Пружинно махало трепти с период 1s и амплитуда 2 cm, като движението му започва от положението на равновесие. До момента, в който скоростта на окаченото тяло за втори път стане равна на нула, то изминава разстояние s за време t. Посочете вярната комбинация.
  • а)s=2 cm, t=0,25 s;
  • б)s=4 cm, t=0,5 s;
  • в)s=4 cm, t=1 s;
  • г)s=6 cm, t=0,75 s;
  • д)s=6 cm, t=1 s.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. При нагряване на парче олово с маса 1 kg графиката на температурата в зависимост от полученото количество топлина е показана на фигурата. Специфичната топлина на топене на оловото е:
  • а)5 kJ/kg;
  • б)25 kJ/kg;
  • в)30 kJ/kg;
  • г)40 kJ/kg;
  • д)65 kJ/kg.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. С идеален газ се извършва процес,показан на VT-диаграмата. При кой процес налягането на газа се увеличава?
  • а)само при 1 - 2;
  • б)само при 2 -3
  • в)при 1 - 2 и 2 - 3;
  • г)само при 3 - 1;
  • д)при 3 - 1 и 1 - 2.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. При работата на хладилник работното вещество получава количество топлина Q1, отдава количество топлина Q2 и върху него се извършва работа А. Посочете вярното съотношение.
  • а)Q1<Q2;
  • б)Q1>Q2;
  • в)A=Q1-Q2;
  • г)A<Q1-Q2;
  • д)AQ2-Q1.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Точков заряд q1 = –2 mC, поставен в електростатично поле, има потенциална енергия W1 = 0,2 J. Каква ще бъде потенциалната енергия на заряд q2 = 1 mC, поставен в същата точка на полето?
  • а)-0,4 J;
  • б)-0,1 J;
  • в)0;
  • г)0,1 J;
  • д)0,4 J.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Зареден кондензатор с капацитет С = 5 µF има заряд q = 0,2 mC. Колко е напрежението между електродите му?
  • а)40 V;
  • б)24 V;
  • в)10 V;
  • г)2,5 V;
  • д)1 V.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Два проводника с еднакви дължини са направени от различни метали със специфично съпротивление съответно ρ1 и ρ2. Напречното сечение на първия проводник е 2 пъти по-голямо. На колко е равно отношението между съпротивленията на проводниците?
  • а);
  • б);
  • в);
  • г);
  • д).
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. На графиката е дадена зависимостта на тока от напрежението за два резистора. Какви токове съответно I1 и I2 ще протекат през резисторите, ако ги свържем последователно във верига с източник на напрежение 30 V?
  • а)I1=0,2 A, I2=0,6 A;
  • б)I1=0,6 A, I2=0,2 A;
  • в)I1=I2=0,8 A;
  • г)I1=I2=0,15 A;
  • д)I1=0,8 A, I2=0,15 A.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Ток, който тече по дълъг прав проводник, създава магнитно поле. Каква е посоката на магнитната индукция в т. М?
  • а)наляво;
  • б)надясно;
  • в)надолу;
  • г)перпендикулярно към листа ;
  • д)перпендикулярно от листа .
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Кое е най-общото условие за пораждане на индуциран ток? За да протече индуциран ток по даден затворен контур, трябва да се променя:
  • а)големината на индукцията на магнитното поле;
  • б)положението на контура в магнитното поле;
  • в) площта, обхваната от контура;
  • г)броят на магнитните индукционни линии, пробождащи площта на контура;
  • д)посоката на индукцията на магнитното поле.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. Кое е общото между механичните и електромагнитните вълни?
  • а)Могат да бъдат както надлъжни, така и напречни.
  • б)Могат да се разпространяват във вакуум.
  • в)Пренасят енергия.
  • г)В дадена среда имат еднакви скорости на разпространение.
  • д)Имат най-голяма скорост във вакуум.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Кое е правилното подреждане на цветовете оранжев, син, зелен, жълт по нарастване на дължината на вълната?
  • а)оранжев, жълт, зелен, син;
  • б)жълт, оранжев, зелен, син;
  • в)зелен, син, оранжев, жълт;
  • г)син, жълт, зелен, оранжев;
  • д)син, зелен, жълт, оранжев.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. Какво ще се наблюдава според закона на Вин при повишаване на температурата на даден топлинен източник?
  • а)Пълната енергия, излъчена за единица време, остава постоянна.
  • б)Пълната енергия, излъчена за единица време, се увеличава.
  • в)Максимумът на излъчване се измества към късовълновия край на спектъра.
  • г)Пълната енергия, излъчена за единица време, намалява.
  • д)Максимумът на излъчване се измества към дълговълновия край на спектъра.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. При преминаване на електрони през кристал се наблюдава дифракционна картина. Коя хипотеза е доказана опитно с този експеримент?
  • а)квантовата теория за светлината;
  • б)хипотезата на Планк;
  • в)уравнението на Айнщайн;
  • г)хипотезата на Дьо Бройл;
  • д)вълновата теория за светлината.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Какъв изотоп ще се получи след едно β- – разпадане и едно α-разпадане на изотопа ?
  • а);
  • б);
  • в);
  • г);
  • д).
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Какви характеристики имат звездите от главната последователност, които попадат в долния десен ъгъл на диаграмата „спектър–светимост“?
  • а)температура, по-висока от температурата на Слънцето;
  • б)светимост, по-голяма от светимостта на Слънцето;
  • в)маса, по-малка от масата на Слънцето;
  • г)радиус, по-голям от радиуса на Слънцето;
  • д)маса, по-голяма от масата на Слънцето.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. Какъв е крайният стадий в еволюцията на звезда с маса по-голяма от масата на Слънцето?
  • а)бяло джудже, неутронна звезда или черна дупка;
  • б)бяло джудже или червен гигант;
  • в)бяло джудже или неутронна звезда;
  • г)бяло джудже или черна дупка;
  • д)неутронна звезда или черна дупка.
  Вижте отговор
  Вижте решение
Задача:
   А) При свързване на резистор със съпротивление R1 = 4 Ω към батерия консумираната от него мощмост е P = 9 W. Намерете ЕДН на батерията и нейното вътрешно съпротивление, ако при свързването към нея на резистор със съпротивление R1 = 9 Ω консумираната от него мощност също е равна на P.
   B) Правилна триъгълна призма, направена от стъкло с показател на пречупване n1=, се намира във въздушна среда (n2=1). Светлинен лъч е насочен перпендикулярно на страната AC, както е показано на фигурата.
    а) Пресметнете граничния ъгъл на пълно вътрешно отражение αгр за границата стъкло–въздух.
    б) Как ще се разпространява лъчът, когато достигне страната BC?
(използвайте, че sin600=, sin450=, sin300=)
Вижте упътване:
Вижте решение
 

 

ТЕСТОВЕ
  Математика Физика
МАТЕМАТИКА