http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Кандидатстуденти по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg
  уроци по математика, уроци по физика, задачи по математика, задачи по физика, матури.

 

Тест №3
(този тест е даван на 2 изпит в Софийски университет 2008 год.)
 
 1. Тяло пада свободно от височина 5 m. На колко е равно времето, за което то ще достигне земята?
  • а)0,25 s
  • б)0,5 s
  • в)1 s
  • г)1,25 s
  • д)1,5 s
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Товар с маса 50 kg се издига вертикално с ускорение 2 m/s2, теглен от въже. На колко е равна силата, с която въжето действа на товара? (g = 10 m/s2).
  • а)100 N
  • б)400 N
  • в)500 N
  • г)600 N
  • д)800 N
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Тяло с маса 10 kg пада свободно от височина 10 m върху земната повърхност. На колко е равна работата, извършена от силата на тежестта? (g = 10 m/s2)
  • а)1 kJ
  • б)100 kJ
  • в)10 kJ
  • г)1 kWh
  • д)0,1 kWh
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Две пружинни махала имат периоди съответно T1 = 0,5 s и T2 = 1 s. На колко е равно отношението на масите им, ако коефициентът на еластичност на първата пружина е два пъти по-голям от този на втората?
  • а)2
  • б)
  • в)1
  • г)
  • д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Идеален газ получава количество топлина 300 J и външни сили извършват върху него работа 100 J. Как се променя вътрешната енергия на газа при този процес?
  • а)увеличава се с 400 J
  • б)увеличава се с 200 J
  • в) не се променя
  • г)намалява с 200 J
  • д)намалява с 400 J
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Температурата на парче лед, поставено в съд, се променя при нагряване, както е показано на фигурата. За кои участъци от графиката в съда има лед?
  • а)само 1
  • б)1 и 2
  • в)само 2
  • г)2 и 3
  • д)1,2 и 3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Топлинна машина работи с КПД 40 % и извършва работа 100 J. Какво количество топлина се е отделило при работа на машината в околната среда?
  • а)40 J
  • б)60 J
  • в)100 J
  • г)150 J
  • д)250 J
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Силата на взаимодействие между зарядите q и q1 е F1 = 20 mN. С каква сила F си взаимодействат зарядите q и q2?
  • а)15 mN
  • б)30 mN
  • в)60 mN
  • г)75 mN
  • д)150 mN
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. В общата част на веригата, показана на фигурата, протича ток I = 0,2 A. Колко волта е електродвижещото напрежение на източника?
  • а)4 V
  • б)4,4 V
  • в)8,4 V
  • г)16 V
  • д)16,4 V
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. В два еднакви нагревателя, свързани успоредно към мрежата, за една минута се отделят 100 J топлина. Какво количество топлина ще се отдели за две минути в същите нагреватели, когато те са свързани последователно?
  • а)25 J
  • б)50 J
  • в)100 J
  • г)200 J
  • д)400 J
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. На прав проводник с ток, поставен в еднородно магнитно поле, действа магнитна сила. Каква е посоката на индукционните линии на полето?
  • а)нагоре
  • б)надолу
  • в)наляво
  • г)надясно
  • д)от листа към нас
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Сноп от електрони навлиза в еднородно магнитно поле в посока, перпендикулярна на силовите линии. Как ще се движат частиците под действие на полето?
  • а)Ще се отклонят наляво и ще се движат ускорително.
  • б)Ще се отклонят надясно и ще се движат ускорително.
  • в)Ще се движат праволинейно равноускорително.
  • г)Ще се движат праволинейно равнозакъснително.
  • д)Ще се движат равномерно по окръжност.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Намотка е свързана към галванометър. В кой от случите НЯМА да протече индуциран ток?
  • а)Когато приближаваме към намотката един от полюсите на постоянен магнит.
  • б)Когато приближаваме друга намотка, по която тече ток.
  • в)Когато поставим в намотката друга, с по-малко сечение и я включим към източник на напрежение.
  • г)Когато поставим в намотката сърцевина от желязо.
  • д)Когато отдалечаваме намотката от силен постоянен магнит.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. Какви са вълните, чрез които се предават радиопрограмите и телевизионните програми в ефир?
  • а)хармонични механични вълни
  • б)модулирани механични вълни
  • в)хармонични електромагнитни вълни
  • г)модулирани електромагнитни вълни
  • д)модулирани механични и електромагнитни вълни
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Посочете вярното съотношение между честотите на жълтата (ж), червената (ч) и зелената (з) светлина.
  • а)νчзж
  • б)νзжч
  • в)νжчз
  • г)νзчж
  • д)νчжз
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. Светлина с честота ν облъчва фотоклетка, за която отделителната работа на метала е А. На колко е равна максималната кинетична енергия на отделените фотоелектрони?
  • а)
  • б)A
  • в)hν - A
  • г)A - hν
  • д)hν + A
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. Количеството на даден радиоактивен изотоп намаляло 16 пъти за 40 s. Колко секунди е периодът на полуразпадане на този изотоп?
  • а)10 s
  • б)5 s
  • в)2,5 s
  • г)0,8 s
  • д)0,4 s
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Каква по вид е реакцията
  • а)ядрено делене
  • б)ядрен синтез
  • в)α-разпадане
  • г)β-разпадане
  • д)анихилация
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Какви характеристики имат звездите от главната последователност, които попадат в горния ляв ъгъл на диаграмата “спектър – светимост”?
  • а)температура, по-ниска от температурата на Слънцето;
  • б)светимост, по-малка от светимостта на Слънцето;
  • в)радиус по-голям от радиуса на Слънцето
  • г) маса по-малка от масата на слънцето
  • д)имат червен цвят
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. Какъв по вид космически обект е Млечният път?
  • а)пресечена спирална галактика
  • б)нормална спирална галактика
  • в)елиптична галактика
  • г)неправилна галактика
  • д)куп от галактики
  Вижте отговор
  Вижте решение
Задача:
   А) На цокъла на една лампа е написано “220 V, 60 W”, а на друга – “220 V, 40 W”. Лампите се свързват последователно и се включват към мрежа с напрежение U = 220 V.
    а) Какъв ток тече във веригата?
    б) Намерете напрежението между краищата на всяка лампа.
    в) Пресметнете мощността на всяка лампа.
    г) Коя лампа свети по-силно? Обосновете отговора си.
Лампите имат постоянни съпротивления.
   B) За даден метал червената граница на фотоефекта е ν = 4,3.1014 Hz. Определете отделителната работа за този метал и максималната кинетична енергия на електроните, когато металът се облъчва с монохроматично лъчение с дължина на вълната λ = 190 nm. (c = 3.108 m/s, h = 6,63.10-34 J.s)
Вижте упътване:
Вижте решение
 

 

ТЕСТОВЕ
  Математика Физика
МАТЕМАТИКА