http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Кандидат–студенти по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест по МАТЕМАТИКА
Предварителен изпит, Април, 2008 година

 
 1. Числото   е равно на:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  • д)1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Ако a+2b=8, a.b=7, то стойността на израза е:
  • а)16
  • б)36
  • в)40
  • г)46
  • д)54
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Ако (x.y) е решение на системата , то произведението xy е равно на:
  • а)10
  • б)15
  • в)20
  • г)48
  • д)64
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Решение на уравнението log2(x–3)=log0,5(3x–5) е равно на:
  • а)-1
  • б)2
  • в)
  • г)
  • д)5
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Ако , то числото е равно на:
  • а)
  • б)2
  • в)
  • г)4
  • д)6
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Ако 7% от числото a е , то числото a е:
  • а)15
  • б)77
  • в)100
  • г)120
  • д)125
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Сборът на четвъртия и шестия член на аритметична прогресия е 22. Сборът на първите девет члена на прогресията е равен на:
  • а)33
  • б)44
  • в)55
  • г)66
  • д)99
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Сборът на първите три члена на геометрична прогресия е 21, а произведението им е 216. Ако частното q на прогресията е цяло число, то q е равно на:
  • а)2
  • б)3
  • в)4
  • г)- 4
  • д)- 5
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. За едно състезание отбор от 12 души трябва да избере капитан и резервен състезател. Броят на различните начини, по които това може да се реализира, е равен на:
  • а)80
  • б)120
  • в)124
  • г)132
  • д)140
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. В кутия има 6 бели и 5 червени рози. По случаен начин от кутията се изваждат 2 рози. Вероятността и двете рози да са бели е:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  • д)1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Медианата на статистическия ред 8, 4, 6, 7, 8, 7, 4, 1, 4, 1 е:
  • а)3
  • б)3,5
  • в)5
  • г)5,5
  • д)6
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Графиката на функцията f(x)=x3+3x2 е:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  • д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Сборът на най-малката и най-голямата стойност на функцията f(x)=3+2x-x2 в затворения интервал [-1; 0] е равен на:
  • а)-1
  • б)1
  • в)2
  • г)3
  • д)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. Функцията f(x)=x3-9x2+15x-1 в отворения интервал (2; 3) е:
  • а)растяща
  • б)намаляваща
  • в)нечетна
  • г)четна
  • д)произведение на четна и нечетна функция
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Ако
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  • д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. Числото е равно на:
  • а)
  • б)
  • в)1
  • г)
  • д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. Сборът от дължините на катетите на правоъгълен триъгълник е 23 cm, а разликата им е 7 cm. Радиусът на описаната около триъгълника окръжност е равен на:
  • а)8,5 cm
  • б)10 cm
  • в)10,5 cm
  • г)11 cm
  • д)12 cm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Височината на равнобедрен триъгълник е 6 cm, а синусът на ъгъла между основата и бедрото му е . Лицето на триъгълника е:
  • а)27 cm2
  • б)17 cm2
  • в)9 cm2
  • г) cm2
  • д)4 cm2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Диагоналът на равнобедрен трапец е 2 cm, а ъгълът между този диагонал и голямата основа на трапеца е 300. Лицето на трапеца е:
  • а) cm2
  • б) cm2
  • в) cm2
  • г)4 cm2
  • д)5 cm2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. На кой от чертежите е защриховано възможно сечение на правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 с равнина:

  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  • д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 

 

ТЕСТОВЕ
  Математика Физика
 

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Алгебра

 1. Квадратни уравнения. Квадратна функция. Биквадратни уравнения:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Квадратни неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
 4. Модулни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Ирационални уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 6. Показателни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 7. Логаритмични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 8. Тригонометрични преобразования. Тригонометрични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 9. Системи. Редици и прогресии:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 10. Лихва. Комбинаторика. Статистика:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за Матура.
 11. Действия с рационални и ирационални числа. Сравняване на числа:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 12. Функции. Граници и производна на функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 13. Най-голяма и най-малка стойност на Функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Геометрия

 1. Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Правоъгълен триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Намиране на елементи на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 4. Лице на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Четириъгълници:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1