http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Кандидатстуденти по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

УНСС – София
Тест МОДУЛ 2 „МАТЕМАТИКА–ОСНОВИ”
Предварителен изпит, Април, 2008 г.

 
 1. Ако a=, то стойността на израза е равно на:
  • а)-13
  • б)
  • в)-2
  • г)
  • д)13
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Намерете всички стойности на параметъра a, за които интервалите нямат обща точка.
  • а)a<
  • б)a>
  • в)-2<a<2
  • г)-<a<
  • д)a<0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Коя е стойността на израза , ако a>0, a1 и b>0?
  • а)3+2logab
  • б)3-2logab
  • в)4+2logab
  • г)4-2logab
  • д)2-2logab
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Най-голямото цяло число x, за което 9x-12.3x+27=0, е:
  • а)0
  • б)1
  • в)2
  • г)3
  • д)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Да се намери сумата от първите 7 члена на аритметична прогресия, за която a1=3, d=.
  • а)24
  • б)18
  • в)21
  • г)28
  • д)31
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Решението на системата е:
  • а)x=0, y=-3
  • б)x=4, y=3
  • в)x=6, y=6
  • г)Системата няма решение
  • д)Системата има безброй много решения
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Кое е квадратното уравнение, чиито корени са x1,2=3?
  • а)x2+6x+7=0
  • б)x2-6x+7=0
  • в)x2+6x-7=0
  • г)x2-6x-7=0
  • д)x2-6x+5=0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Сборът на всички корени на уравнението е:
  • а)4
  • б)3
  • в)2
  • г)1
  • д)0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. На колко е равно cos 170cos 130-sin 170sin 130?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)-
  • д)-
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Коя е стойността на израза sin2x+cos4x+sin2x.cos2x?
  • а)sinx+cosx
  • б)sin2x
  • в)1
  • г)sinx.cosx
  • д)2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Коя е сумата от решенията на уравнението sin2x-2sin2x=0 при ?
  • а)0
  • б)
  • в)
  • г)3
  • д)2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Дефиниционното множество на функцията
  y=lg(-x)+ е:
  • а)x(-1,0]
  • б)x(-1,1)
  • в)x(-1,0)
  • г)
  • д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Намерете границата
  • а)-1
  • б)0
  • в)2
  • г)1
  • д)-2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. Намерете производната на функцията
  y=3cos2x+.
  • а)y'=-3sin2x-
  • б)y'=-6sin2x-
  • в)y'=-6sin2x-
  • г)y'=-6sin2x+
  • д)y'=6sin2x-
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Коя е градусната мярка на най-големия от ъглите, изобразени на фигурата
  ?
  • а)640
  • б)720
  • в)800
  • г)850
  • д)Друг отговор
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. Кои от посочените тройки числа могат да бъдат дължини на страни на триъгълник?
  a)3,4 и 5; б)10,4 и 6; в)5,12 и 15.
  • а)Само а)
  • б)Само б)
  • в)Само в)
  • г)Само б) и в)
  • д)Само а) и в)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. В правоъгълен триъгълник височината към хипотенузата я дели на части с дължини 25 и 144. Намерете лицето на триъгълника.
  • а)5075
  • б)3980
  • в)5070
  • г)5090
  • д)4070
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Даден е триъгълник ABC със страни AC=3, BC=5 и медиана CM=3. Намерете дължината на основата АВ.
  • а)2
  • б)3
  • в)2
  • г)4
  • д)3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Да се намери страната АС в триъгълник АВС, ако са дадени страната BC=8, ACB=750 и
  ABC=450
  • а)8
  • б)14
  • в)8
  • г)12
  • д)10
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. За вписан в окръжност трапец е дадено, че малката му основа има дължина 4, бедрото - 6 и тъпия му ъгъл е 1200. Колко е дължината на голямата му основа?
  • а)10
  • б)8
  • в)12
  • г)6
  • д15
  Вижте отговор
  Вижте решение
 

 

ТЕСТОВЕ
  Математика Физика
 

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Алгебра

 1. Квадратни уравнения. Квадратна функция. Биквадратни уравнения:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Квадратни неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
 4. Модулни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Ирационални уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 6. Показателни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 7. Логаритмични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 8. Тригонометрични преобразования. Тригонометрични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 9. Системи. Редици и прогресии:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 10. Лихва. Комбинаторика. Статистика:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за Матура.
 11. Действия с рационални и ирационални числа. Сравняване на числа:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 12. Функции. Граници и производна на функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 13. Най-голяма и най-малка стойност на Функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Геометрия

 1. Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Правоъгълен триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Намиране на елементи на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 4. Лице на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Четириъгълници:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1