http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Кандидатстуденти по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

УНСС – София
Тест МОДУЛ 2 „МАТЕМАТИКА–ОСНОВИ”
Изпит, Юли, 2008 г.

 
 1. Ако a=, то е равно на:
  • а)50
  • б)10
  • в)30
  • г)42
  • д)62
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Броят на децата към броя на всички пътници от един автобус се отнасят както 6:25. Какъв е процентът на децата спрямо броя на пътниците в автобуса?
  • а)54%
  • б)38%
  • в)18%
  • г)25%
  • д)24%
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Ако a>0, b>0 и ab, то изразът е равен на:
  • а)
  • б)
  • в)a+b
  • г)a2-b2
  • д)a-b
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Множеството от решенията на неравенството е:
  • а)(-; 4]
  • б)[0; 4]
  • в)(-; 1)
  • г)[1: +
  • д)[1; 4]
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Да се намери разликата на аритметична прогресия, за която a1=46, a19=10.
  • а)-1
  • б)1
  • в)2
  • г)-2
  • д)-
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Решението на системата е:
  • а)x=1, y=1
  • б)x=0, y=1
  • в)x=1, y=0
  • г)Системата няма решение
  • д)Системата има безброй много решения
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. За кои стойности на реалния параметър а уравнението a2x2 – 2x + 1 = 0 има двоен корен?
  • а)Само за a = 1
  • б)За a = ± 1
  • в)Само за а = -1
  • г)За а = ± 2
  • д)Само за а = 0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Кое е квадратното уравнение, чиито корени са x1/2 = 2 ?
  • а)3x2+12x+3=0
  • б)2x2-8x+2=0
  • в)2x2+8x-2=0
  • г)3x2-12x-3=0
  • д)x2+4x+4=0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Колко решения има уравнението ?
  • а)0
  • б)1
  • в)2
  • г)3
  • д)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Да се пресметне tg600cos300-cotg300.sin600?
  • а)0
  • б)3
  • в)
  • г)-
  • д)-1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Ако , то cotg α е равно на:
  • а)-1
  • б)0
  • в)-
  • г)3
  • д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. колко са решенията на уравнението cosx = 1 + sin2x в интервала [–π; π]?
  • а)4
  • б)3
  • в)2
  • г)1
  • д)0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Дефиниционното множество на функцията е:
  • а)(-2; +)
  • б)(-; -2) (2; +)
  • в)(-2; 2)
  • г)(-; -2) (-2; +)
  • д)(-; -2) (-2; 2) (2; +)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. Намерете границата .
  • а)-1
  • б)0
  • в)2
  • г)1
  • д)-2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Намерете производната на функцията y = 2tg ?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  • д)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. На фигурата A1B1 || A2B2 || A3B3, OA1 = 4, A1A2 = 2, A2A3 = 4, OB1 =6. Да се намери дължината на В1В3.
  • а)15
  • б)12
  • в)6
  • г)9
  • д)16
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. На фигурата триъгълник АВС е правоъгълен, СН е височина към хипотенузата и AH = 9, BH = 16. Намерете лицето на триъгълника.
  • а)100
  • б)120
  • в)150
  • г)180
  • д)240
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. В триъгълник ABC са дадени страните BC = 25 и AВ = 39. Височината BD към АС има дължина 15. Намерете дължината на радиуса на описаната около триъгълника окръжност.
  • а)
  • б)34
  • в)39
  • г)30
  • д)32
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Четириъгълникът ABCD е вписан в окръжност. На колко е равен А, ако С е с 400 по-голям от него?
  • а)720
  • б)700
  • в)900
  • г)600
  • д)550
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. Да се намери лицето на равнобедрен трапец с основи АВ = 18 и CD = 2, описан около окръжност.
  • а)10
  • б)40
  • в)50
  • г)60
  • д)20
  Вижте отговор
  Вижте решение
 

 

ТЕСТОВЕ
  Математика Физика
 

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Алгебра

 1. Квадратни уравнения. Квадратна функция. Биквадратни уравнения:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Квадратни неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
 4. Модулни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Ирационални уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 6. Показателни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 7. Логаритмични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 8. Тригонометрични преобразования. Тригонометрични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 9. Системи. Редици и прогресии:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 10. Лихва. Комбинаторика. Статистика:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за Матура.
 11. Действия с рационални и ирационални числа. Сравняване на числа:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 12. Функции. Граници и производна на функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 13. Най-голяма и най-малка стойност на Функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Геометрия

 1. Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Правоъгълен триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Намиране на елементи на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 4. Лице на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Четириъгълници:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1