http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Матура по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Тест №1
(тест награден от МОН, 2008 год.)
 
 1. Две заредени частици, А и В, са насочени през тесни процепи в пространство, където е създадено еднородно електростатично поле. Какви са знаците на зарядите на частиците, ако те спират своето движение в точките 1 и 2?
  • а) Частица А положителна, частица В отрицателна
  • б) Частица А отрицателна, частица В положителна
  • в) Частица А положителна, частица В положителна
  • г) Частица А отрицателна, частица В отрицателна
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Демонстратор поднася малка и незаредена метална сфера В към положително заредена метална сфера А. В резултат сферата В се привлича от сферата А, защото:
  • а) протоните от сферата В се натрупват в по-отдалечената от сферата А част
  • б) електроните от сферата В се натрупват в по-отдалечената от сферата А част
  • в) протоните от сферата В се натрупват в по-близката до сферата А част
  • г)
  • електроните от сферата В се натрупват в по-близката до сферата А част
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. С коя от конструираните схеми е възможно да се измери токът през електрическа лампа и напрежението, приложено в краищата ù?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. В кой от случаите посоката на магнитната сила, действаща на движещия се в магнитното поле заряд, е начертана вярно?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. При поставяне на малка магнитна стрелка в различни точки от траектория 1 и 2, посоката, която сочи северният ù полюс:
  (Магнитното поле на Земята се пренебрегва.)
  • а) се променя във всяка от точките и по двете траектории
  • б) се променя във всяка от точките само по траектория 1
  • в) се променя във всяка от точките само по траектория 2
  • г) и в двата случая във всяка от точките не се променя
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. При изследване с масспектрометър, ускорените положителни йони попадат в област от пространството, където е създадено еднородно магнитно поле, чиято индукция е насочена от чертежа към вас. След навлизане на йоните в магнитното поле, траекторията им е:
  • а) права линия
  • б) дъга от окръжност
  • в) сложна крива линия
  • г) парабола
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. На графиката е показана хистерезисната крива за дадено феромагнитно вещество. Намагнитването в права посока се извършва по кривата:
  • а) 2 ОА
  • б) 1 АС
  • в) 1 DF
  • г) 2 FG
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. В коя от трите намотки 1, 2 или 3 ще протече индуциран ток и стрелката на галванометъра ще се отклони?
  • а) 1
  • б) 2
  • в) 3
  • г) и в трите
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Тяло, закачено за пружина, извършва хармонично трептене в хоризонтална равнина, както е показано на фигурата. Коя графика вярно показва отклонението на тялото от равновесното му положение, като функция на времето?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Група спортисти, тичайки в синхрон, преминават по мост над река. Ако честотата ν, на силата, с която спортистите действат на моста, се изравни със собствената честота ν0, на трептене на моста, то амплитудата му на трептене:
  • а) не се изменя
  • б) рязко намалява
  • в) рязко нараства
  • г) първо намалява, а след това нараства
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Монохроматична електромагнитна вълна се разпространява по посока на оста x. Най-малкото разстояние между две точки от оста x, в които интензитетът на електричното поле има максимална стойност и е насочен в противоположни посоки, е:
  • а) λ
  • б) λ
  • в) λ
  • г) λ
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. В кой случай правилно е начертан ходът на светлинен лъч, навлизащ перпендикулярно на основата на правоъгълна и равнобедрена стъклена призма?
  (граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение на границата стъкло – въздух е αгр = 420)
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Върху спектроскопа, показан на фигурата, пада сноп бяла светлина. Дифракционната решетка на спектроскопа се използва за:
  • а)отклоняване на бялата светлина
  • б)получаване на едноцветни максимуми
  • в)разлагане на бялата светлина в спектър
  • г)фокусиране на снопа бяла светлина
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. При спектрален анализ е установено, че спектърът на излъчване на неизвестно вещество, е съставен от тесни линии с различни цветове, разделени от тъмни участъци. Веществото представлява:
  • а) плътен газ, състоящ се от молекули и нагрят до висока температура
  • б) плътен газ, състоящ се от атоми и нагрят до висока температура
  • в) разреден газ, състоящ се от молекули и нагрят до висока температура
  • г) разреден газ, състоящ се от атоми и нагрят до висока температура
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. На кое явление се дължи светенето на луминофорите, рекламните табла и светулките?
  • а) генериране на кохерентно лъчение
  • б) топлинно излъчване
  • в) луминесценцията
  • г) фотоелектричния ефект
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. През 1989 година се провежда опит, подобен на опита на Юнг, само че със сноп от електрони. Върху фотоплака се наблюдават интерференчни ивици. Този опит блестящо потвърждава:
  • а) хипотезата на Дьо Бройл за вълновите свойства на микрочастици
  • б) хипотезата на Планк за излъчване на електромагнитното лъчение
  • в) хипотезата на Айнщайн за поглъщане на електромагнитното лъчение
  • г) закона на Стефан за топлинното излъчване
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно?
  • а) за работата на лазерите е необходио наличие на активна среда
  • б) за работата на лазерите е необходимо възбуденото състояние да бъде метастабилно
  • в) за работата на лазерите е необходимо излъчените фотони многократно да преминават през активната среда
  • г) активната среда на лазерите трябва винаги да е твърдо тяло
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Кои от посочените твърдения за ядрените сили НЕ са верни?
     1. Ядрените сили компенсират електричното отблъскване на протоните
     2. Ядрените сили не зависят от електричния заряд
     3. Ядрените сили действат на много големи разстояния
     4. Ядрените сили достигат насищане
     5. Ядрените сили са различни за протоните и неутроните
  • а) 2 и 5
  • б) 3 и 5
  • в) 3 и 4
  • г) 1 и 2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Коя от показаните частици е отрицателно зареденият пи – мезон (π- - мезона)?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. На диаграмата "Спектър - Светимост" е показан еволюционният трек на звезда, като нашето Слънце. В кой от посочените на диаграмата еволюционни етапи в ядрото на звездата се осъществява термоядрен синтез на водород в хелий?
  • а) бяло джудже
  • б) червен гигант
  • в) върху главната последователност
  • г) планетарна мъглявина
  Вижте отговор
  Вижте решение
 21. В кой от случаите правилно е начертана посоката на интензитета на електростатичното поле на заредена метална сфера и силата, с която то действа на малко и заредено топче, поставено в дадена точка от него?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 22. Кондензатор с капацитет C = 120 mF е свързан към батерия, чието напрежение е U = 9 V. Какви са големините на зарядите q1 и q2 на електродите на кондензатора?
  • а) q1=-1,08 C и q2=-1,08 C
  • б) q1=-0,013 C и q2=0,0013 C
  • в) q1=-1,08 C и q2=1,08 C
  • г) q1=-1,08 C и q2=0,013 C
  Вижте отговор
  Вижте решение
 23. Когато резисторът, показан на фигурата, не е свързан към източник на напрежение, през напречното му сечение S не протича електричен ток, защото:
  • а) йоните на метала се движат хаотично
  • б) свободните електрони в метала се движат хаотично
  • в) атомите и молекулите на метала се движат насочено
  • г) насоченото движение на протоните и свободните електрони взаимно се компенсира
  Вижте отговор
  Вижте решение
 24. На фигурата са показани зависимостта на тока от приложеното напрежение за два резистора? Отношението R2/R1 на съпротивленията на двата резистора е:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 25. Омов проводник с дължина L и напречно сечение S има електрично съпротивление R. Електричното съпротивление на друг омов проводник, с дължина 2L и напречно сечение 2S, направен от същото вещество, е:
  • а) R
  • б) R
  • в) R
  • г) 2R
  Вижте отговор
  Вижте решение
 26. При конструиране на електрическа схема ученик допуска грешка, като свързва два проводника на едно и също място (т. А) върху електрическата лампа. При това положение токът, който ще протече във веригата:
  (съпротивлението на съединителните проводници се пренебрегва)
  • а) e максималният за тази батерия
  • б) e минималният за тази батерия
  • в) e нула
  • г) зависи от съпротивлението на електрическата лампа
  Вижте отговор
  Вижте решение
 27. Кое е вярното твърдение за движението на електроните в метален проводник при наличие на електрично поле?
  • а) без да се удрят в йоните на метала, електроните се движат насочено, в посока, противоположна на посоката на електричното поле
  • б) въпреки многобройните удари в йоните на метала, електроните се движат насочено, в посока, противоположна на посоката на електричното поле
  • в) без да се удрят в йоните на метала, електроните се движи насочено, в посока, съвпадаща с посоката на електричното поле
  • г) въпреки многобройните удари в йоните на метала, електроните се движи насочено, в посока, съвпадаща с посоката на електричното поле
  Вижте отговор
  Вижте решение
 28. Сноп от електрони навлиза между полюсите на силен електромагнит, както е показано на фигурата. Магнитната сила, която действа на всеки електрон от снопа, е насочена:
  • а) нагоре
  • б) надолу
  • в) от нас към листа
  • г) от листа към нас
  Вижте отговор
  Вижте решение
 29. Сондата на Кавитронен Ултразвуков Хирургически Аспиратор (КУХА) трепти с голяма честота (около 23 kHz) и разрушава туморните клетки в мозъка на пациент. Разрушаването на тумора е възможно, защото:
  • а) скоростта на механичната вълна е голяма
  • б) механичната вълна пренася енергия
  • в) сондата на КУХА е много тънка
  • г) туморните клетки са много големи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 30. Кое е вярното твърдение за монохроматичната светлина, преминаваща от една среда в друга, с различен показател на пречупване?
  • а) честотата на вълната не се променя
  • б) скоростта на вълната не се променя
  • в) дължината на вълната не се променя
  • г) честотата и скоростта на вълната не се променят
  Вижте отговор
  Вижте решение
 31. В телескоп – рефрактор виолетовата светлина се фокусира по-близо до обектива, отколкото червената светлина. Този проблем при телескопите – рефрактори се появява, защото:
  • а) скоростта на виолетовата светлина в лещата е по-голяма от скоростта на червената светлина
  • б) показателят на пречупване за червената светлина е по-голям от показателя на пречупване за виолетовата светлина
  • в) показателят на пречупване не се изменя с увеличаване на дължината на вълната
  • г) показателят на пречупване за виолетовата светлина е по-голям от показателя на пречупване за червената светлина
  Вижте отговор
  Вижте решение
 32. При преминаване на бяла светлина през стъклена призма е вярно, че:
  • а) се наблюдава дисперсионен спектър след първата гранична повърхност и отново бяла светлина след втората гранична повърхност
  • б) след първата гранична повърхност преминава като бяла светлина, а от втората се разлага в дисперсионен спектър, като най-отдолу е виолетовият цвят, а най-отгоре е червеният цвят
  • в) се наблюдава дисперсионен спектър, като червената светлина се отклонява на най-голям ъгъл, а виолетовата на най-малък ъгъл
  • г) се наблюдава дисперсионен спектър, като виолетовата светлина се отклонява на най-голям ъгъл, а червената на най-малък ъгъл
  Вижте отговор
  Вижте решение
 33. Цезиева пластинка се облъчва с монохроматична електромагнитна вълна с честота ν. Свободните електрони в пластинката могат да погълнат енергия, равна на:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 34. Фотоклетка се облъчва с монохроматична светлина, която представлява поток от фотони, всеки с енергия E= 3,9 eV. Ако отделителната работа за метала, от който е направен катодът на фотоклетката, е Ae=1,9 eV, то максималната кинетична енергия на отделените фотоелектрони е:
  • а) 5,8 eV
  • б) 3,9 eV
  • в) 2 eV
  • г) 3,2.10-18 J
  Вижте отговор
  Вижте решение
 35. Кое е вярното твърдение за излъчените фотони от водороден атом?
  • а) при преход 1 се излъчва фотон от серията на Лайман
  • б) при преход 2 се излъчва фотон от серията на Лайман
  • в) при преход 3 се излъчва фотон от серията на Балмер
  • г) при преход 4 се излъчва фотон от серията на Пашен
  Вижте отговор
  Вижте решение
 36. Медицински препарат съдържа радиоактивния изотоп фосфор – 32 , който има период на полуразпадане T1/2 = 14 дни. След колко време количеството на този изотоп в препарата ще намалее 8 пъти?
  • а) 42 дни
  • б) 28 дни
  • в) 14 дни
  • г) 4,7 дни
  Вижте отговор
  Вижте решение
 37. За α-разпадането е вярно, че:
  • а) се извършва по схемата , като броят на неутроните намалява с 4
  • б) се извършва по схемата , като броят на нуклоните намалява с 2
  • в) се извършва по схемата , като броят на неутроните намалява с 2
  • г) се извършва по схемата , като броят на нуклоните намалява с 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 38. Кое е правилното твърдение за вида на реакциите?
  • а) е пример за реакция на поглъщане на бомбардираща частица
  • б) е пример за реакция на ядрен синтез
  • в) е пример за реакция на поглъщане на бомбардираща частица и изпускане на друга частица
  • г) е пример за ядрен синтез на тежки ядра
  Вижте отговор
  Вижте решение
 39. Теорията на Големия взрив се потвърждава от:
  • а) продължаващото образуване на протозвезди в спиралните галактики
  • б) откриването на планетарни мъглявини и бели джуджета
  • в) съществуването на различни типове галактики
  • г) откриването на фоново лъчение (реликтовото или микровълново лъчение) и “разбягването” на галактиките
  Вижте отговор
  Вижте решение
 40. Галактиките А и В се отдалечават от нас с лъчеви скорости, които са съответно v1=24000 km/s и v2=12000 km/s. Отношението r1/r2, на разстоянията до двете галактики, е:
  • а) 2
  • б)
  • в) 4
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 41. Решенията на задачите с номера от 41 до 50 включително, запишете на предвиденото за това место в свитъка за свободните отговори срещу съответният номер на задачата!
 42. Две много малки метални сфери са разположени на разстояние r = 5 cm една от друга. Чрез облъчване от едната сфера се избиват N = 5.1011 електрона, които попадат върху другата сфера. Каква е големината на електростатичната сила, с която си взаимодействат двете сфери? Сила на привличане или сила на отблъскване е тя? Константата в закона на Кулон е k = 9.109N.m2/C2, а елементарния електричен заряд е e=1,6.10-19 C.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 43. Участък от електронна схема съдържа шест резистора, всеки с електрично съпротивление R, свързани по начина, показан на фигурата. Какво е еквивалентното съпротивление на този участък от схемата?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 44. Акумулаторна батерия, с електродвижещо напрежение ε = 12 V, има вътрешно съпротивление r = 0,01 Ω. Какъв е максималният ток, който може да се получи от батерията, така че напрежението във външната част от електрическата верига да не е по-малко от U = 11 V?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 45. Лампата на електрическо фенерче се захранва от батерия с напрежение U = 9 V, като токът, течащ през лампата, е I = 0,7 A. Каква мощност консумира електрическата лампа и колко енергия изразходва тя за време t = 5 min?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 46. Протон, движещ се със скорост v = 1,5.105 m/s, навлиза перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле, чиято магнитна индукция е с големина B = 2 T и е насочена от чертежа към вас, перпендикулярно на неговата равнина. Каква е големината и посоката на магнитната сила, която действа на протона? Зарядът на протона е e = 1,6.10-19 C.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 47. От подстанция към малка фирма (потребител) се предава електрична мощност P = 60 kW. Съпротивлението на проводниците на електропровода е R = 5 Ω. Каква мощност получава фирмата, ако напрежението на електропровода е U = 6 kV?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 48. Отношението на периодите на двете махала, показани на фигурата, е = 2. Какво ще бъде отношението на периодите на махалата , ако масата на всяко от телата стане два пъти по-голяма?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 49. Резервоар, дълбок 15 m и широк 20 m, е напълнен с неизвестна течност. Експериментатор забелязва, че когато постави лазерен източник в долния ляв ъгъл (т.А на фигурата) и го насочи към горния десен ъгъл, то пречупеният лъч се хлъзга по повърхността на течността. Какъв е показателят на пречупване на неизвестната течност, ако резервоарът е поставен във въздушна среда (nв = 1)?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 50. На фигурата е показана зависимостта на максималната кинетична енергия на фотоелектроните, отделени от катода на фотоклетка, като функция на честотата на падащата монохроматична електромагнитна вълна. Каква максимална кинетична енергия съответства на точка А от графиката? Константата на Планк е h = 6,63.10-34 J.s.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 51. Фотон с енергия E = 13,6 eV се поглъща от електрон в не възбуден атом на водорода, в резултат на което го йонизира. Каква е честотата и дължината на вълната на погълнатия фотон? Константата на Планк е h = 6,63.10-34 J.s, а скоростта на светлината е c = 3.108 m/s. (1 eV = 1,6.10-19 J)
  Вижте упътване:
  Вижте решение