http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Матура по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по ФИЗИКА
Май 2008 година

 
 1. Кой от случаите се наблюдава при приближаване на положително наелектризирана пръчка към незареден електроскоп?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Положителен точков заряд създава електростатично поле. В коя от точките, показани на фигурата, интензитетът на полето е най-малък?
  • а) 1
  • б) 2
  • в) 3
  • г) 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Какви са основните токови носители в примесен полупроводник от p-тип?
  • а) електрони
  • б) отрицателни йони
  • в) дупки
  • г) положителни йони
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Накъде е насочена магнитната сила, действаща на електрон, който навлиза в еднородно магнитно поле (вж. фигурата)?
  • а) от листа към нас
  • б) от нас към листа
  • в) наляво
  • г) надясно
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. С кой от източниците НЕ може да се създаде магнитно поле?
  • а) неподвижен електричен заряд
  • б) движещ се електричен заряд
  • в) постоянен магнит
  • г) електричен ток
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Постоянен магнит се движи спрямо неподвижен кръгов проводник, както е показано на фигурите 1, 2, 3 и 4 (стрелката показва посоката на движение на магнита). На кои от фигурите посоката на индуцирания ток съвпада с посоката на движение на часовниковата стрелка?
  • а) 1 и 2
  • б) 2 и 3
  • в) 3 и 4
  • г) 1 и 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Математично махало извършва хармонично трептене, като последователно преминава през положения 1, 2, 3 и обратно (вж. фигурата). В кои участъци от движението става превръщане на кинетичната енергия в потенциална?
  • а) 2 1 и 2 3
  • б) 1 2 и 3 2
  • в) 1 2 и 2 3
  • г) 2 1 и 3 2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Кои характеристики на хармонична вълна могат да бъдат определени от графиката?
  • а) честота и дължина
  • б) амплитуда и дължина
  • в) амплитуда и период
  • г) период и скорост на разпространение
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Светлинен лъч е насочен към триъгълна призма, както е показано на фигурата. Граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение за стъклото е 420. Какво ще се наблюдава, когато лъчът достигне стената MN?
  • а) пречупване
  • б) пълно вътрешно отражение
  • в) отражение в обратна посока
  • г) разпространение по стената MN
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. При разпространение във вакуум монохроматична светлинна вълна има скорост c, дължина на вълната λ0 и честота ν0. В среда с показател на пречупване n светлината има скорост v, дължина на вълната λ и честота ν. Посочете правилните съотношения между тези величини.
  • а)
  • б) v=c; ν=ν0
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Исак Нютон получил разлагане на бялата светлина на отделни монохроматични снопове като я пропуснал през стъклена призма и наблюдавал на бял екран преминалата светлина. На какво се дължи това явление?
  • а) на дифракция на светлината
  • б) на интерференция на светлината
  • в) на факта, че стъклото има по-голям показател на пречупване от въздуха
  • г) на зависимостта на показателя на пречупване n на стъклото от дължината на вълната λ на светлината
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. На кое явление се дължат ярките цветове, които се наблюдават при осветяване на компакт диск с бяла светлина?
  • а) дифракция
  • б) дисперсия
  • в) пречупване
  • г) пълно вътрешно отражение
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. На кой от посочените източници спектърът на излъчване е непрекъснат?
  • а)горещо твърдо тяло
  • б)молекулен газ
  • в)атомарен газ
  • г)лазер
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. Кое от следните твърдения за инфрачервените лъчи е вярно?
  • а) имат по-малка дължина на вълната от видимата светлина
  • б) излъчват се от всяко нагрято тяло
  • в) човешкото око ги възприема като светлина
  • г) те са основният източник на енергия за фотосинтезата
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Кое от изброените явления се обяснява с квантовите свойства на светлината?
  • а) пречупване
  • б) фотоефект
  • в) интерференция
  • г) пълно вътрешно отражение
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. В кой случай съгласно модела на Бор водородният атом излъчва?
  • а) Когато електронът се движи по позволена (стационарна) орбита.
  • б) Когато атомът е в основно състояние.
  • в) Когато електронът преминава от орбита с по-голяма енергия на орбита с по-малка енергия.
  • г) Когато електронът преминава от орбита с по-малка енергия на орбита с по-голяма енергия.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. Какви са поредният номер и масовото число на изотопа, който се получава при α-разпадане на изотопа ?
  • а) Z-2, A-4
  • б) Z-4, A-2
  • в) Z+1, A
  • г) Z, A+1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Някои частици са изградени от кварки. Кое взаимодействие свързва кварките в тези частици?
  • а) силно
  • б) слабо
  • в) гравитационно
  • г) електромагнитно
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Коя характеристика на звездите определя какъв ще бъде крайният стадий на тяхната еволюция?
  • а) химичният състав
  • б) светимостта
  • в) температурата
  • г) масата
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. Кой от изброените космически обекти е най-голям по размери?
  • а) черна дупка
  • б) червен гигант
  • в) галактика
  • г) мъглявина
  Вижте отговор
  Вижте решение
 21. Два точкови заряда q0 и q си взаимодействат със сила F1. Каква по големина и посока сила F2 ще действа на заряда q, когато го преместим в т. B?
  • а) F2=F1, наляво
  • б) F2=F1, надясно
  • в) F2=F1, наляво
  • г) F2=F1, надясно
  Вижте отговор
  Вижте решение
 22. В точките А и В на електростатично поле се поставят последователно електрични заряди с различна големина. На фигурата е показана зависимостта на потенциалната енергия на зарядите от тяхната големина. Колко е отношението φAB на потенциалите на полето в двете точки?
  • а)
  • б)
  • в) 2
  • г) 3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 23. Как се обяснява поляризацията на някои диелектрици в еднородно електростатично поле?
  • а) с преразпределение само на свободни електрони
  • б) с преразпределение само на свободни йони
  • в) с ориентация на полярни молекули
  • г) с ориентация на свободни електрони и йони
  Вижте отговор
  Вижте решение
 24. Когато кондензатор се свърже към батерия с напрежение U, зарядът на кондензатора е q1 = 6q. Какъв ще бъде зарядът q2 на същия кондензатор, ако той се свърже към батерия с напрежение U?
  • а) 9q
  • б) 6q
  • в) 4q
  • г) 3q
  Вижте отговор
  Вижте решение
 25. Когато към краищата на резистор се приложи напрежение U1 = 12 V, през него протича ток I1 = 0,8 A. При какво напрежение U2 през същия резистор ще протече ток I = 0,6 A?
  • а) 8 V
  • б) 9 V
  • в) 10 V
  • г) 16 V
  Вижте отговор
  Вижте решение
 26. Електронагревателен уред е свързан към източник с ЕДН ε = 12 V и вътрешно съпротивление r = 1 Ω. Във веригата тече ток I = 2 A. На колко е равна полезната мощност на тока?
  • а) 4 W
  • б) 20 W
  • в) 24 W
  • г) 28 W
  Вижте отговор
  Вижте решение
 27. Три лампи, предназначени за напрежение 220 V, трябва да се свържат с два ключа към електрическата мрежа. Първият ключ трябва да включва и изключва само една лампа, а вторият – само другите две. На коя схема ключовете са свързани правилно и лампите ще светят в нормален режим?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 28. Кое физично явление обяснява принципа на работа на генератора?
  • а) електростатична индукция
  • б) електромагнитна индукция
  • в) поляризация
  • г) намагнитване
  Вижте отговор
  Вижте решение
 29. Математично махало с дължина L има период Т. Колко е дължината на махало с период 2Т?
  • а) 4L
  • б) 2L
  • в) L
  • г) L
  Вижте отговор
  Вижте решение
 30. Хармонична звукова вълна преминава от въздух в метал. Във въздуха звуковата вълна се разпространява със скорост v1 = v, а в метала – със скорост v2 =10v. Колко е отношението λ12 на дължините на звуковата вълна в двете среди?
  • а) 1
  • б)
  • в) 10
  • г) 100
  Вижте отговор
  Вижте решение
 31. Посочете правилното подреждане на електромагнитните вълни по нарастване на честотата им.
  • а) микровълни, ултравиолетови лъчи, видима светлина, инфрачервени лъчи
  • б) видима светлина, ултравиолетови лъчи, инфрачервени лъчи, микровълни
  • в) инфрачервени лъчи, ултравиолетови лъчи, микровълни, видима светлина
  • г) микровълни, инфрачервени лъчи, видима светлина, ултравиолетови лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 32. Монохроматична светлинна вълна преминава от една среда в друга. Средите имат различна оптична плътност. Кои физични характеристики на вълната НЕ се променят?
  • а) дължина и честота
  • б) дължина и скорост
  • в) скорост и честота
  • г) само честота
  Вижте отговор
  Вижте решение
 33. Интензитетът на кои слънчеви лъчи, достигащи до земната повърхност, се увеличава вследствие на образуването на т. нар. озонови дупки?
  • а) ултравиолетови лъчи
  • б) рентгенови лъчи
  • в) инфрачервени лъчи
  • г) видима светлина
  Вижте отговор
  Вижте решение
 34. Отделителната работа на цинка е А = 3,74 еV. Колко е максималната кинетична енергия Еk max на фотоелектроните при облъчване на образец от цинк с ултравиолетова светлина с енергия на фотоните E = 4,18 еV?
  • а) 0,44 eV
  • б) 1,12 eV
  • в) 4,18 eV
  • г) 7,92 eV
  Вижте отговор
  Вижте решение
 35. Кои преходи между енергетичните нива във водородния атом съответстват на линии от една и съща спектрална серия?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 36. Атомно ядро се състои от Z протона и N неутрона. Mасата на свободен протон е mp, а на свободен неутрон е mn. Кое е правилното условие за масата на ядрото M?
  • а) M > Zmp + Nmn за всяко ядро
  • б) M < Zmp + Nmn за всяко ядро
  • в) M < Zmp + Nmn за стабилните ядра и
   M = Zmp + Nmn за радиоактивните ядра
  • г) M > Zmp + Nmn за радиоактивните ядра и
   M = Zmp + Nmn за стабилните ядра
  Вижте отговор
  Вижте решение
 37. Биологичното действие на йонизиращите лъчения зависи най-вече от количеството погълната енергия. Погълната доза се нарича:
  • а) енергията на лъчението, погълната от единица маса облъчвано веществ
  • б) енергията на лъчението, погълната от единица площ облъчвано вещество
  • в) енергията на лъчението, погълната от единица обем облъчвано вещество
  • г) погълнатата енергия на лъчението, довела до лъчева болест
  Вижте отговор
  Вижте решение
 38. На кой ред три от фундаменталните взаимодействия са подредени по нарастване на тяхната сила (интензивност)?
  • а) гравитационно, слабо, електромагнитно
  • б) гравитационно, слабо, електромагнитно
  • в) слабо, гравитационно, електромагнитно
  • г) електромагнитно, слабо, гравитационно
  Вижте отговор
  Вижте решение
 39. Каква температура и каква светимост имат звездите червени гиганти?
  • а) ниска температура и голяма светимос
  • б) ниска температура и малка светимост
  • в) висока температура и голяма светимост
  • г) висока температура и малка светимост
  Вижте отговор
  Вижте решение
 40. Галактика, която се намира на разстояние r, се отдалечава от нас със скорост v. С каква скорост се отдалечава друга галактика, която се намира на разстояние 4r от нас?
  • а) v
  • б) v
  • в) 2v
  • г) 4v
  Вижте отговор
  Вижте решение
 41. Решенията на задачите с номера от 41 до 50 включително, запишете на предвиденото за това место в свитъка за свободните отговори срещу съответният номер на задачата!
 42. Два точкови заряда q1 и q2 се намират на разстояние r един от друг и си взаимодействат със сила F. На колко ще бъде равна големината на силата F', ако големината на всеки от зарядите се увеличи 2 пъти, а разстоянието между тях се намали 2 пъти?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 43. Интензитетът на електростатично поле, създадено от точков заряд q0, на разстояние r0 от заряда е Е0. С какъв заряд q трябва да заменим заряда q0, за да имаме същия интензитет Е0 на разстояние r = r0.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 44. Три резистора със съпротивления съответно R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω и R3 = 30 Ω са свързани успоредно.
     а) Начертайте схемата на тяхното свързване.
     б) Пресметнете еквивалентното съпротивление R на трите резистора.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 45. Два резистора със съпротивления съответно R1 = 4 Ω и R2 = 6 Ω са свързани последователно към източник на напрежение. Волтметър отчита напрежение U1 = 8 V между краищата на резистора 1.
     а) Начертайте схемата на тяхното свързване.
     б) Пресметнете мощността на тока през всеки резистор.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 46. Когато към източник се свърже резистор със съпротивление R1 = 10 Ω, през него тече ток I1 = 0,5 A. Ако към същия източник свържем резистор със съпротивление R2 = 20 Ω, токът е I2 = 0,3 A. Определете ЕДН ε и вътрешното съпротивление r на източника.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 47. За двете махала, показани на фигурата, определете:

     а) периодите им на трептене Т1 и Т2 (Земното ускорение е g = 10 m/s2.)
     б) периодите на трептене Т1' и Т2' на двете махала, ако ги пренесем от Земята на Луната.
  (Ускорението на свободно падане на лунната повърхност gл е 6 пъти по-малко от земното ускорение g.)
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 48. Максималната магнитна сила, която действа на α-частица, движеща се със скорост v = 2.105 m/s в еднородно магнитно поле, е Fmax = 4,8.10-13 N. На колко е равна магнитната индукция B на полето?
  (Елементарният електричен заряд е e=1,6.10-19C.)
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 49. При температура Т1 максимумът на излъчване на нагрято тяло съответства на дължина на вълната λ1 = 400 nm, а при температура Т2 – на λ2 = 700 nm.
     а) Изразете температурата Т2 чрез Т1.
     б) Намерете отношението на енергиите, излъчени за единица време в двата случая.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 50. Енергията на връзката за ядро ∆Е = 92,2 MeV. Определете:
     а) специфичната енергия на връзката ε.
     б) масовия дефект Δm и го изразете в килограми и електронни маси.
  (Скоростта на светлината във вакуум е c = 3.108 m/s, 1eV = 1,6.10-19 J, масата на електрона е me = 9,1.10-31 kg).
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 51. Запишете закона за радиоактивното разпадане. Определете периода на полуразпадане на радиоактивен изотоп, ако за време t = 6 денонощия са останали от началното количество ядра.
  Вижте упътване:
  Вижте решение