http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Матура по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по ФИЗИКА
Май 2009 година

 
 1. Отрицателен точков заряд създава електростатично поле. Коя от насочените отсечки на фигурата показва правилно посоката на интензитета Е на полето в точка A?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Данните от таблицата показват как големината на силата на взаимодействие F между два точкови заряда зависи от разстоянието r между зарядите. Кое е пропуснатото число в таблицата?
  • А) 81
  • Б) 40,5
  • В) 27
  • Г) 9
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. На фигурата е показан положителен точков заряд, който се намира в еднородно електростатично поле. В коя от означените точки трябва да преместим заряда, за да увеличим неговата електрична потенциална енергия?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Алуминиева сфера е поставена в еднородно електростатично поле с интензитет E0. Колко е интензитетът E на полето вътре в сферата?
  • А) Е > Е0
  • Б) Е = Е0
  • В) 0 < Е < Е0
  • Г) Е = 0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Пластинка от диелектрик се поляризира, ако я поставим:
  • А) в намотка, по която тече ток
  • Б) в електролит
  • В) между полюсите на магнит
  • Г) между електродите на зареден кондензатор
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Кой от следните капацитети е най-малък?
  • А) 7 nF
  • Б) 7 pF
  • В) 7 μF
  • Г) 7.10–11 F
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Ако искате да измерите бързо съпротивлението на резистор, най–подходящият уред е:
  • А) волтметър
  • Б) амперметър
  • В) потенциометър
  • Г) омметър
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Коя от изброените единици НЕ е единица за енергия?
  • А) джаул
  • Б) киловатчас
  • В) електронволт
  • Г) джаул за секунда
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Колко е еквивалентното съпротивление между точките M и N?
  • А) 8 Ω
  • Б) 6 Ω
  • В) 5 Ω
  • Г) 2 Ω
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Амперметърът от схемата измерва ток 0,5 A. Колко волта е напрежението, което измерва волтметърът?
  • А) 80 V
  • Б) 30 V
  • В) 20 V
  • Г) 6,67 V
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Електричният ток в електролитите е насочено движение на:
  • А) електрони и дупки
  • Б) аниони и катиони
  • В) електрони
  • Г) катиони и дупки
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Акцептори и донори се наричат:
  • А) някои примесни атоми в металите
  • Б) някои примесни атоми в полупроводниците
  • В) двата електрода, потопени в електролит
  • Г) токовите носители при газов разряд
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Кои от линиите на схемите HE е възможно да са индукционни линии на магнитно поле?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. По дълъг праволинеен проводник тече постоянен ток I в указаната на схемата посока. Коя от насочените отсечки показва правилно посоката на магнитната индукция B на магнитното поле на тока в точка A?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Протон се движи в еднородно магнитно поле, чиято индукция B е насочена към чертежа, перпендикулярно на неговата равнина. В даден момент на протона действа магнитна сила F, чиято посока е указана на чертежа. В каква посока се движи протонът в този момент?
  • А) протонът е неподвижен
  • Б) по посока на силата F
  • В) наляво(←)
  • Г) надясно (→)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. От графиката на променливото напрежение определете неговия период.
  • А) 0,2 s
  • Б) 0,16 s
  • В) 0,14 s
  • Г) 0,8 s
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. На входа на трансформаторa от фигурата е подадено напрежение U1 = 220 V. Първичната намотка на трансформатора има N1 = 240 навивки, а вторичната – N2 = 60 навивки. Колко е изходното напрежение U2?
  • А) 880 V
  • Б) 240 V
  • В) 60 V
  • Г) 55 V
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. За да увеличим периода на математично махало, трябва да:
  • А) използваме топче с по-голяма маса
  • Б) използваме топче с по-малка маса
  • В) намалим дължината на махалото
  • Г) увеличим дължината на махалото
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Собствената честота на трептяща система е ν0. На системата действа периодична външна сила с честота 1,5ν0. Под действие на външната сила системата извършва принудени трептения с честота:
  • А) 2,5 ν0
  • Б) 1,5 ν0
  • В) ν0
  • Г) 0,5 ν0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. Човешкото ухо възприема звуковете като по-високи или по-ниски. Височината на звука зависи главно от:
  • А) амплитудата на звуковата вълна
  • Б) честотата на звуковата вълна
  • В) продължителността на звука
  • Г) разстоянието до източника на звук
  Вижте отговор
  Вижте решение
 21. Кое от следните твърдения HE е вярно? Във вакуум могат да се разпространяват:
  • А) радиовълни с ниска честота
  • Б) инфрачервени лъчи
  • В) механични вълни с висока честота
  • Г) рентгенови лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 22. Кои от изброените електромагнитни вълни имат най-малка дължина на вълната?
  • А) ултравиолетови лъчи
  • Б) радиовълни
  • В) видима светлина
  • Г) инфрачервени лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 23. Когато монохроматична светлинна вълна преминава от вода във въздух:
  • А) нараства скоростта на вълната
  • Б) нараства честотата на вълната
  • В) намалява честотата на вълната
  • Г) намалява дължината на вълната
  Вижте отговор
  Вижте решение
 24. На фигурата е показан светлинен лъч, който се отразява от плоско огледало. Колко е ъгълът на отражение?
  • А) 100
  • Б) 400
  • В) 500
  • Г) 1000
  Вижте отговор
  Вижте решение
 25. На фигурата са показани три слоя от несмесващи се прозрачни течности, през които преминава светлинен лъч. Сравнете показателите на пречупване на трите течности.
  • А) n1 = n2 = n3
  • Б) n1 > n2 > n3
  • В) n1 < n2 < n3
  • Г) n1 < n2 = n3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 26. Светлинен лъч се пречупва на границата на две прозрачни среди (вж. схемата). Кое от записаните по-долу съотношения между скоростта на светлината във вакуум c и скоростите на светлината c1 и с2 в двете материални среди е вярно?
  • А) c > c2 > c1
  • Б) c > c2 < c1
  • В) c < c2 < c1
  • Г) c = c2 = c1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 27. С опита на Юнг се доказва:
  • А) магнитното действие на електричния ток
  • Б) вълновата природа на светлината
  • В) квантовата природа на светлината
  • Г) съществуването на електромагнитни вълни
  Вижте отговор
  Вижте решение
 28. Зависимостта на показателя на пречупване на прозрачна среда от дължината (честотата) на светлинната вълна се нарича:
  • А) дисперсия на светлината
  • Б) дифракция на светлината
  • В) интерференция на светлината
  • Г) разсейване на светлината
  Вижте отговор
  Вижте решение
 29. Ивични са спектрите на излъчване на:
  • А) атоми, които не взаимодействат помежду си
  • Б) молекули, които не взаимодействат помежду си
  • В) нагрети до висока температура твърди тела
  • Г) нагрети до висока температура течности
  Вижте отговор
  Вижте решение
 30. Стимулирано излъчване се извършва от:
  • А) нажежаемата жичка на лампа
  • Б) пламъка на свещ
  • В) газа в луминесцентна лампа
  • Г) активната среда на лазер
  Вижте отговор
  Вижте решение
 31. При осветяване на метална повърхност с монохроматична светлина се наблюдава фотоефект – от метала се отделят електрони. За да увеличим максималната кинетична енергия на отделените фотоелектрони, трябва:
  • А) да увеличим интензитета на светлината
  • Б) да намалим интензитета на светлината
  • В) да увеличим дължината на вълната λ на светлината
  • Г) да увеличим честотата ν на светлината
  Вижте отговор
  Вижте решение
 32. Фотон с енергия E1 има 2 пъти по-голяма честота от друг фотон с енергия E2. Кое от следните равенства изразява правилно връзката между енергиите на двата фотона?
  • А) E1 = E2
  • Б) E1 = E2
  • В) E1 = 2E2
  • Г) E1 = 4E2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 33. При отразяване на електрони от кристал на никел се наблюдава дифракционна картина. Тези опити доказват, че:
  • А) йоните на никела имат свойства както на частици, така и на вълни
  • Б) електроните имат свойства на частици, но нямат вълнови свойства
  • В) електроните освен свойства на частици имат и вълнови свойства
  • Г) йоните на никела имат свойства на частици, но нямат вълнови свойства
  Вижте отговор
  Вижте решение
 34. Във водороден атом електрон преминава от състояние с енергия E2 в състояние с по-малка енергия E1 (вж. схемата). При този преход се:
  • А) излъчва фотон с енергия E2
  • Б) излъчва фотон с енергия E2 – E1
  • В) поглъща фотон с енергия E1
  • Г) поглъща фотон с енергия E2 – E1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 35. Радиоактивен източник се намира на дъното на отворен оловен контейнер. Ако над отвора на контейнера поставим лист от хартия (вж. фигурата), той ще погълне почти изцяло:
  • А) алфа-лъчите
  • Б) бета-лъчите
  • В) гама-лъчите
  • Г) всички видове лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 36. Определете масовото число A и поредния номер Z на неизвестното ядро X, което се получава при ядрената реакция на делене на урана
  • А) А = 93, Z = 37
  • Б) А = 97, Z = 37
  • В) А = 140, Z = 93
  • Г) А = 378, Z = 147
  Вижте отговор
  Вижте решение
 37. Кои от изброените частици са изградени от три кварка?
  • А) мезоните
  • Б) електроните
  • В) протоните
  • Г) фотоните
  Вижте отговор
  Вижте решение
 38. Червеното отместване в спектрите на галактиките е експериментално доказателство, че:
  • А) Вселената се свива
  • Б) Вселената се разширява
  • В) температурата на Вселената нараства
  • Г) Земята е център на Вселената
  Вижте отговор
  Вижте решение
 39. Като черни дупки завършват своята еволюция:
  • А) най-масивните звезди
  • Б) най-горещите звезди
  • В) най-старите звезди
  • Г) всички звезди от главната последователност
  Вижте отговор
  Вижте решение
 40. Реликтовото (фоново) лъчение, което изпълва цялата Вселена, е:
  • А) топлинно микровълново лъчение
  • Б) гама-лъчение от черни дупки
  • В) лъчение с линеен спектър, еднакъв със спектъра на водородния атом
  • Г) рентгеново лъчение от сблъскващи се галактики
  Вижте отговор
  Вижте решение
 41. Решенията на задачите с номера от 41 до 50 включително, запишете на предвиденото за това место в свитъка за свободните отговори срещу съответният номер на задачата!
 42. Положителен точков заряд q1 = 8.10–9 C и отрицателен точков заряд с големина q2 = 2.10–8 C са разположени във вакуум на разстояние r = 4 cm един от друг.
  А)Направете чертеж и представете с насочени отсечки силите на електростатично взаимодействие между двата заряда.
  Б)Законът на Кулон за електростатичното взаимодействие се изразява с формулата , където k = 9.109 N.m2/C2. Каква е числената стойност на степенния показател n в тази формула?
  В)Пресметнете числената стойност на силите, с които взаимодействат двата точкови заряда.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 43. На фигурата са показани силови линии на еднородно (хомогенно) електростатично поле. Електричното напрежение между точките M и N е U = 600 V. Потенциалът на точка M e φМ = 700 V. Под действие на електричната сила положителен точков заряд q = 2.10–6 C се движи от точка M към точка N. Определете:
  А) потенциала φN на точка N;
  Б) електричната потенциална енергия WМ на зарядa q, когато се намира в точка M;
  В) как се изменят (нарастват или намаляват) електричната потенциална енергия и кинетичната енергия на зарядa q, когато той преминава от точка M в точка N.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 44. Разполагате с три еднакви резистора, всеки със съпротивление 9 Ω. Колко е еквивалентното съпротивление, ако свържете трите резистора:
  А) последователно;
  Б) успоредно?
  Начертайте схеми на двата начина на свързване на резисторите.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 45. На фигурата е показана схема на електрическа верига. Амперметърът измерва ток I = 2 А, a волтметърът измерва напрежение U = 5 V (уредите са идеални). Вътрешното съпротивление на батерията е
  r = 0,5 Ω. Определете:
  А) електричния заряд q, който преминава през амперметъра за време t = 8 s;
  Б) съпротивлението R на консуматора;
  В) електродвижещото напрежение ε на батерията.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 46. Праволинеен проводник с дължина L = 0,4 m, по който тече ток, е поставен перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле с индукция B = 0,05 T. На проводника действа магнитна сила F = 0,2 N, насочена на запад.
  А) Определете тока I, който тече по проводника.
  Б) Определете посоката на магнитната сила, ако токът I тече по проводника в обратната посока.
  В)Как трябва да се постави проводникът спрямо магнитното поле, за да не му действа магнитна сила?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 47. Математичното махало е малко топче с маса m, закачено на нишка с дължина L.
  А) Запишете формулата за периода T на математично махало.
  На фигурата са показани две математични махала. Като използвате данните от фигурата, определете:
  Б) честотата на трептене ν1 на първото махало;
  В) периода T2 и честотата ν2 на второто махало.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 48. На фигурата е показана напречна хармонич на вълна по опънато въже, която се разпространява по посока на оста x. Скоростта на вълната е u = 24 m/s. Определете:
  А) амплитудата А на вълната;
  Б) дължината на вълната λ;
  В) честотата ν на вълната.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 49. Светлинен лъч се пречупва и отразява от границата въздух - стъкло. Като използвате данните от фигурата, определете:
  А) ъгъла на падане α, ъгъла на отражение α1 и ъгъла на пречупване β;
  Б) показателя на пречупване n2 на стъклото.
  (sin 240 = 0,4; sin 300 = 0,5; sin 370 = 0,6;
  sin 530 = 0,8)

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 50. Когато катодът на фотоклетка се облъчи с монохроматична светлина с енергия на всеки от фотоните E1 = 3,7 eV, максималната кинетична енергия на отделените фотоелектрони е Ek1 max = 1,8 eV.
  А) Колко е отделителната работа А за този фотокатод?
  Б) Колко ще бъде максималната кинетична енергия Ek2 max на фотоелектроните, ако същият катод се облъчи с монохроматична светлина с енергия на фотоните E2 = 2,8 eV?
  В) В кой от горните два случая трябва да се приложи по-голямо спирачно напрежение, за да стане фототокът равен на нула?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 51. Някои звезди изглеждат сини, а други – бели, жълти или червени. Цветът на звездите зависи от температурата T на тяхната повърхност (вж. таблицата). Максимумът в спектъра на излъчване на звезда с температура T1 = 5.103 K е при дължина на вълната λ1 max = 5,8.10–7 m.
  А) Какъв е цветът на тази звезда?
  Б) Какви са температурата T2 и цветът на звезда, за която максимумът в спектъра на излъчване е при дължина на вълната λ2 max = 1,45.10–7 m?.

  Вижте упътване:
  Вижте решение