http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Матура по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Тест №2

 1. Взаимодействието между два едноименни заряда q1 = q и q2 = 2q се описва от закона на Кулон. Кое от следните равенства между големините на силите F1 и F2, действащи на двата заряда, е вярно?
  • а) F1=F2
  • б) F1=2F2
  • в) F2=2F1
  • г) F2=4F1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. На коя фигура вярно са показани силовите линии на електростатично поле, създадено от отрицателен точков заряд?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Сравнете означените токове в схемата и посочете невярното твърдение:
  • а) I1=I2
  • б) I1=I2+I3
  • в) I1=I
  • г) I2=I3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Коя е вярната комбинация „среда – токови носители”?
  • а) метали – електрони и дупки
  • б) газове – йони и електрони
  • в) електролити – електрони
  • г) полупроводници – йони
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Определете посоката на магнитната сила, която действа на проводника от фигурата:
  • а) съвпада с посоката на магнитното поле
  • б) съвпада с посоката на тока
  • в) от вас към чертежа, перпендикулярно на неговата равнина
  • г) от чертежа към вас, перпендикулярно на неговата равнина
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Сноп електрони навлиза в еднородно магнитно поле, перпендикулярно на индукционните линии. Под действие на магнитното поле скоростта на електроните:
  • а) ще се промени само по големина
  • б) ще се промени само по посока
  • в) ще се промени и по големина и по посока
  • г) няма да се промени нито по големина, нито по посока
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Затворена верига се състои от намотка и галванометър. Във веригата НЕ протича индуциран ток, когато:
  • а) в обема на намотката се намира неподвижен постоянен магнит
  • б) към намотката се приближава постоянен магнит
  • в) към намотката се приближава друга намотка, по която протича постоянен ток
  • г) в обема на намотката се намира друга намотка, по която протича променлив ток
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Хоризонтално пружинно махало извършва хармонично трептене. В кое положение потенциалната енергия е максимална?
  • а) в равновесно
  • б) само в крайно ляв
  • в) само в крайно дясно
  • г) в крайно ляво и крайно дясно
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Коя величина рязко нараства при явлението механичен резонанс?
  • а) периода на трептене
  • б) амплитудата на трептене
  • в) честотата на трептене
  • г) действащата външна сила
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Посочете вярното твърдение. Скоростта на механичните вълни:
  • а) съвпада със скоростта на трептене на частиците от средата
  • б) е една и съща за надлъжни и напречни вълни
  • в) съвпада със скоростта на движение на вълновия фронт
  • г) не зависи от средата
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Изберете правилното подреждане на интервалите в електромагнитния спектър по нарастване на дължината на вълната:
  • а) рентгенови лъчи, светлина, микровълни
  • б) светлина, микровълни, рентгенови лъчи
  • в) рентгенови лъчи, микровълни, светлина
  • г) микровълни, светлина, рентгенови лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Ако сноп бяла светлина премине през дифракционна решетка, върху екран ще се наблюдава:
  • а) система от едноцветни максимуми
  • б) бял централен максимум и едноцветни странични максимуми
  • в) бял централен максимум и странични максимуми с преливащи цветове
  • г) едноцветен централен максимум и бели странични максимуми
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. За наблюдение на обекти през нощта или в мъгла се използват уреди, които регистрират:
  • а)ултравиолетови лъчи
  • б)инфрачервени лъчи
  • в)рентгенови лъчи
  • г)гама лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. Посочете кое от следните твърдения НЕ е вярно:
  • а) фотоните не могат да съществуват в покой
  • б) фотоните притежават енергия
  • в) фотоните проявяват вълнови и корпускулярни свойства
  • г) фотоните могат да се излъчват и поглъщат на части
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Кое от следните явления потвърждава хипотезата на Дьо Бройл за вълновите свойства на микрочастиците?
  • а) фотоелектричният ефект
  • б) топлинното излъчване
  • в) дифракцията на електрони
  • г) пълното вътрешно отражение
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. Кое от изброените приложения е свързано с високата степен на кохерентност на лазерното лъчение?
  • а) рязане на твърди стомани
  • б) пробиване на микроскопични отвори
  • в) предаване на информация по оптични влакна
  • г) записване на холограми
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. Горивото, което се използва в реакторите на АЕЦ “Козлодуй”, е:
  • а) природен уран
  • б) уран, обогатен на изотопа
  • в) уран, обогатен на изотопа
  • г) обеднен уран
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Нуклоните са частици:
  • а) без вътрешна структура
  • б) съставени от кварки и лептони
  • в) съставени от три лептона
  • г) съставени от три кварка
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Кое от следните твърдения е вярно? Пулсарите са:
  • а) черни дупки
  • б) неутронни звезди
  • в) бели джуджета
  • г) звезди от главната последователност
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. Посочете вярното твърдение. Всички галактики:
  • а) са спирални
  • б) се отдалечават една от друга
  • в) са се образували в момента на Големия взрив
  • г) съдържат еднакъв брой звезди
  Вижте отговор
  Вижте решение
 21. Зарядът q създава електростатично поле. Каква е посоката на интензитета E на полето и на силата F, действаща на заряда q0, в точка А?
  • а) E и F – наляво
  • б) E – наляво, F – надясно
  • в) E – надясно, F – наляво
  • г) E и F – надясно
  Вижте отговор
  Вижте решение
 22. Положителен точков заряд се движи по посока на силовата линия на еднородно електростатично поле. Кое от следните съотношения между електричните потенциални енергии WM, WP, и WN на заряда в трите точки M, P и N е вярно?
  • а) WM<WP<WN
  • б) WM>WP>WN
  • в) WP<WM<WN
  • г) WN<WM<WP
  Вижте отговор
  Вижте решение
 23. Променлив кондензатор с капацитет С е зареден до напрежение U, след което веригата е прекъсната. Ако увеличим два пъти капацитета на кондензатора:
  • а) зарядът върху електродите ще се увеличи два път
  • б) напрежението между електродите ще намалее два пъти
  • в) зарядът върху електродите ще намалее два пъти
  • г) напрежението между електродите ще се увеличи два пъти
  Вижте отговор
  Вижте решение
 24. Два проводника са направени от един и същ материал. Вторият проводник има 3 пъти по-голямо напречно сечение и 2 пъти по-малка дължина. Отношението между съпротивленията на двата проводника е:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г) 6
  Вижте отговор
  Вижте решение
 25. Три еднакви резистора са свързани към батерия, както е показано на схемата от фигурата. Кое от следните съотношения между мощностите на тока в резисторите е вярно?:
  • а) P1=P2=P3
  • б) P1=P2=P3
  • в) 4P1=P2=P3
  • г) P1=P2=P3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 26. При пренасяне на електроенергия по меден проводник със сечение S = 170 mm2 и дължина L = 1 km протича ток I = 1 kA. Какво количество топлина ще се отдели в околната среда за 1 min?
  (специфичното съпротивление на медта (Cu) е 0,017 Ω.mm2/m)
  • а) 6 MJ
  • б) 100 kJ
  • в) 0,6 MJ
  • г) 6000 J
  Вижте отговор
  Вижте решение
 27. Първичната намотка на трансформатор има 20 навивки. Ефективният ток в нея е 5 А. Колко е броят на навивките във вторичната намотка, ако ефективният ток в нея е 1 А?
  • а) 500
  • б) 100
  • в) 5
  • г) 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 28. Две различни теглилки са окачени на еднакви пружини. Отношението на периодите на получените пружинни махала е =2. Колко е отношението на масите на двете теглилки?
  • а)
  • б)
  • в) 2
  • г) 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 29. Кои величини се променят, когато светлинен лъч преминава границата между две среди с различни показатели на пречупване?
  • а) скоростта и честота на вълната
  • б) честотата и дължината на вълната
  • в) скоростта и дължината на вълната
  • г) честотата, скоростта и дължината на вълната
  Вижте отговор
  Вижте решение
 30. Светлинна вълна във вакуум има дължина λ0. При разпространение в среда с показател на пречупване n дължината на вълната е:
  • а) λ0
  • б)
  • в)
  • г) 0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 31. Светлинен лъч е насочен към триъгълна призма, както е показано на фигурата. Граничният ъгъл за стъклото е 400. При достигане на стената AB:
  • а) лъчът се пречупва
  • б) се наблюдава пълно вътрешно отражение
  • в) лъчът се отразява в обратната посока
  • г) лъчът не променя посоката си
  Вижте отговор
  Вижте решение
 32. Във вакуум светлинна вълна има дължина 600 nm. Колко херца е честотата на светлината?
  (скоростта на светлината във вакуум е c = 3.108 m/s)
  • а) 180 Hz
  • б) 0,5.106 Hz
  • в) 5.1014 Hz
  • г) 2.1015 Hz
  Вижте отговор
  Вижте решение
 33. Фотокатод има отделителна работа 3,6 eV. Последователно го осветяват с монохроматични снопове с енергия на квантите съответно E1 = 2,8 eV, E2 = 3,8 eV и E2 = 4 eV. От катода ще се отделят фотоелектрони само в случай:
  • а) 2 и 3
  • б) 1 и 2
  • в) 3
  • г) 2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 34. При преход на електрон във водороден атом от второ на трето енергетично ниво се:
  • а) излъчва квант с енергия 4,9 eV
  • б) излъчва квант с енергия 1,9 eV
  • в) поглъща квант с енергия 10,2 eV
  • г) поглъща квант с енергия 1,9 eV
  Вижте отговор
  Вижте решение
 35. При α-разпадане на изотопа се получава:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 36. Деленето на урана, с маса по-голяма от критичната, може да протече като верижна реакция, защото:
  • а) при всеки акт на делене се отделя голямо количество енергия
  • б) фрагментите на делене са ядра с по-голям масов дефект
  • в) протича под действие на неутрон и при всеки акт на делене се получават 2 или 3 нови неутрона
  • г) уранът е радиоактивен
  Вижте отговор
  Вижте решение
 37. След два последователни процеса на радиоактивно разпадане ядро на се превръща в ядро на . При процесите се излъчват:
  • а) α-частица и електрон
  • б) α-частица и γ -квант
  • в) електрон и γ-квант
  • г) два електрона
  Вижте отговор
  Вижте решение
 38. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? В сравнение с планетите от земен тип планетите гиганти имат:
  • а) по-ниска температура
  • б) по-голяма маса
  • в) по-голяма плътност
  • г) по-големи радиуси на орбитите си
  Вижте отговор
  Вижте решение
 39. Къде са разположени белите джуджета върху диаграмата “спектър–светимост”?
  • а) в горния ляв ъгъл
  • б) в долния ляв ъгъл
  • в) в долния десен ъгъл
  • г) в горния десен ъгъл
  Вижте отговор
  Вижте решение
 40. Източник на енергия в звездите от главната последователност са протичащите в недрата им процеси на:
  • а) горене
  • б) делене на урана
  • в) радиоактивно разпадане
  • г) термоядрен синтез
  Вижте отговор
  Вижте решение
 41. Решенията на задачите с номера от 41 до 50 включително, запишете на предвиденото за това место в свитъка за свободните отговори срещу съответният номер на задачата!
 42. Точков заряд създава електрично поле. Интензитетът на полето на разстояние r от заряда е E = 500 N/C. Колко е интензитетът на полето на разстояние 2r от заряда?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 43. Колко кулона е зарядът q, преминаващ за време t = 1 min през напречното сечение на проводник, по който тече ток I = 10 mA?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 44. Колко ампера е токът, който измерва идеалният амперметър, включен в електрическата верига?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 45. Акумулатор с електродвижещо напрежение ε = 13,2 V, през който протича ток I = 10 А, захранва радиокасетофон. Колко ома е вътрешното съпротивление r на акумулатора, ако напрежението върху радиокасетофона е U = 13 V?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 46. Максималната магнитна сила, която действа на протон в еднородно магнитно поле с индукция В = 0,5 Т, е Fmах = 3,2.10-13 N. Колко е скоростта на протона?
  (зарядът на протона е e = 1,6.10–19 С)
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 47. През резистор със съпротивление R = 100 Ω протича променлив ток, който се изменя както е показано на фигурата. Колко вата е средната мощност консумирана от резистора?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 48. На фигурата е показана зависимостта на големината на еластичната сила F, която възниква при разтягането на дадена пружина, от деформацията x на пружината. На същата пружина се окачва теглилка с маса m = 0,5 kg. Колко секунди е периодът на това пружинно махало? (приемете π ≈ 3)

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 49. Светлинен лъч, насочен вертикално надолу, след отражение от плоско огледало сключва ъгъл 200 с хоризонта. Колко градуса е ъгълът между падащия лъч и равнината на огледалото?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 50. Температурата Т на абсолютно черно тяло нараства 2 пъти. Колко пъти ще нарасне общата енергия, излъчена от тялото за единица време?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 51. Каква част от даден радиоактивен изотоп ще се разпадне след 3 периода на полуразпадане?
  Вижте упътване:
  Вижте решение