http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Матура по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по ФИЗИКА
Септември 2008 година

 
 1. Наелектризирана с положителен заряд стъклена пръчка се доближава до електронеутрална метална сфера. На коя от фигурите е показано правилно наелектризирането на сферата по индукция?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. На фигурата са показани силови линии на електростатичното поле на точков заряд. В кои от означените точки интензитетът на полето има еднаква големина?
  • А) 1 и 2
  • Б) 2 и 3
  • В) 3 и 4
  • Г) 4 и 2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Данните от таблицата показват как зависи големината на силата на взаимодействие F между два точкови заряда от разстоянието r между зарядите. Кое е пропуснатото число в таблицата?
  • А) 6
  • Б) 9
  • В) 12
  • Г) 18
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Заредена частица се движи в електрoстатично поле. В точка с потенциал 2 kV частицата има потенциална енергия 6 keV. Колко е потенциалната енергия на частицата в точка с потенциал 6 kV?
  • А) 2 keV
  • Б) 4 keV
  • В) 12 keV
  • Г) 18 keV
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Зарядът на единия електрод на плосък кондензатор е q1 = +40 μC. Колко е зарядът q2 на другия електрод на кондензатора?
  • А) q2 = –40μC
  • Б) q2 = +40μC
  • В) q2 = +20μC
  • Г) q2 = –20μC
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Отношението на напреженията на два заредени кондензатора е . Отношението на зарядите им е . Колко е отношението на капацитетите на двата кондензатора?
  • А)
  • Б)
  • В) 2
  • Г) 8
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Пластинка от диелектрик се поляризира, ако я поставим:
  • А) между полюсите на магнит
  • Б) между електродите на зареден кондензатор
  • В) близо до проводник, по който тече ток
  • Г) в инертен газ
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. По метален проводник тече постоянен електричен ток. Средната скорост на насочено движение на свободните електрони се нарича:
  • А) моментна скорост
  • Б) топлинна скорост
  • В) дрейфова скорост
  • Г) омова скорост
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Колко е еквивалентното съпротивление между точките M и N?
  • А) 1 Ω
  • Б) 2 Ω
  • В) 11 Ω
  • Г) 18 Ω
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Специфичното съпротивление на цилиндричен проводник зависи от:
  • А) дължината на проводника
  • Б) напречното сечение на проводника
  • В) обема на проводника
  • Г) веществото, от което направен проводникът
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. На графиката е показана зависимостта на тока I от напрежението U за резистор. Колко е съпротивлението на резистора?
  • А) 5.10–5 Ω
  • Б) 8 Ω
  • В) 60 Ω
  • Г) 200 Ω
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Двата резистора (вж. схемата) имат съпротивления R1 и R2. Ако затворим ключа К, токът през амперметъра:
  • А) няма да се измени
  • Б) ще намалее
  • В) ще нарасне
  • Г) ще нарасне при R2 < R1 и ще намалее,
   ако R2>R1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Когато на електрическа лампа се подаде напрежение U = 12 V, през лампата протича ток I = 3 A. Колко е мощността на тока P през лампата?
  • А)108 W
  • Б)48 W
  • В)36 W
  • Г)4 W
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. Кои са основните токови носители в примесен полупроводник от n–тип?
  • А) електрони
  • Б) отрицателни йони
  • В) дупки
  • Г) положителни йони
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. По дълъг праволинеен проводник тече постоянен ток I. На коя от схемите са показани правилно индукционните линии на магнитното поле на тока?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. Праволинеен проводник, по който тече ток, е поставен перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле (вж. схемата). Коя от стрелките на схемата показва правилно посоката на магнитната сила, която действа на проводника?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. С помощта на правилото на Ленц се определя посоката на:
  • А) магнитна сила
  • Б) електростатична сила
  • В) електромагнитна вълна
  • Г) индуциран ток
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. За изготвяне на постоянни магнити се използват:
  • А) диамагнитни материали с голяма плътност
  • Б) парамагнитни материали с голяма здравина
  • В) магнитно меки феромагнитни материали
  • Г) магнитно твърди феромагнитни материали
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Собствената честота на трептяща система е ν0. На системата действа периодично изменяща се външна сила с честота ν. Под действие на външната сила системата извършва принудени трептения с честота:
  • А) ν0
  • Б) ν
  • В) ν0 + ν0
  • Г) ν0 – ν0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. На фигурата са показани три математични махала. Означени са техните дължини и маси. Кои от махалата имат еднакви периоди на трептене?
  • А) 1 и 2
  • Б) 1 и 3
  • В) 2 и 3
  • Г) трите махала имат различни периоди
  Вижте отговор
  Вижте решение
 21. Звуковите вълни, които се разпространяват във въздуха, са:
  • А) надлъжни механични вълни
  • Б) напречни механични вълни
  • В) както напречни, така и надлъжни механични вълни
  • Г) напречни електромагнитни вълни
  Вижте отговор
  Вижте решение
 22. Източници на механични вълни са:
  • А) наелектризирани тела
  • Б) нагрети тела
  • В) трептящи тела
  • Г) постоянни електрични токове
  Вижте отговор
  Вижте решение
 23. За изследване на коремни органи с медицински ехограф се използва отражението на:
  • А) инфразвук
  • Б) ултразвук
  • В) микровълни
  • Г) инфрачервени лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 24. Във вакуум могат да се разпространяват:
  • А) както механични, така и електромагнитни вълни
  • Б) само механични вълни
  • В) само електромагнитни вълни
  • Г) във вакуум не се разпространяват никакви вълни
  Вижте отговор
  Вижте решение
 25. На схемата е показан светлинен лъч, който преминава през три слоя от несмесващи се течности. Сравнете скоростите на светлината в трите течности.
  • А) v1 = v2 = v3
  • Б) v1 > v2 > v3
  • В) v3 > v1 > v2
  • Г) v3 > v2 > v1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 26. Явлението пълно вътрешно отражение се използва за:
  • А) получаване на спектър на светлината с призма
  • Б) получаване на спектър на светлината с дифракционна решетка
  • В) получаване на образ върху ретината на окото
  • Г) пренасяне на светлинни сигнали по оптични влакна
  Вижте отговор
  Вижте решение
 27. Колко е скоростта на светлината в стъкло с показател на пречупване n = 1,5? Скоростта на светлината във вакуум е c = 3.108 m/s.
  • А) 4,5.108 m/s
  • Б) 3.108 m/s
  • В) 2.108 m/s
  • Г) 1,5.108 m/s
  Вижте отговор
  Вижте решение
 28. След като премине през стъклена призма, бялата светлина се разлага – получава се спектър на светлината. Това явление се нарича:
  • А) интерференция
  • Б) дифракция
  • В) луминесценция
  • Г) дисперсия
  Вижте отговор
  Вижте решение
 29. Спектърът на излъчване на абсолютно черно тяло с температура T има максимум при дължина на вълната 600 nm. При каква дължина на вълната се намира максимумът в спектъра на излъчване на абсолютно черно тяло с температура 1,5T?
  • А) 900 nm
  • Б) 600 nm
  • В) 400 nm
  • Г) 300 nm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 30. Фотон във вакуум с дължина на вълната λ имa енергия E. Колко е енергията на фотон във вакуум с дължина на вълната 4λ?
  • А)
  • Б) Е
  • В) Е
  • Г) Е
  Вижте отговор
  Вижте решение
 31. Катодът на фотоклетка се осветява с монохроматична светлина. Максималната кинетична енергия на фотоелектроните, които се отделят от катода, НЕ зависи от:
  • А) енергията на светлинните кванти
  • Б) интензитета на светлината
  • В) честотата на светлината
  • Г) вида на метала, от който е направен катодът
  Вижте отговор
  Вижте решение
 32. Фотоните на видимата светлина имат енергия в интервала от 1,5 еV до 3 eV. На схемата със стрелки са показани електронни преходи между различни енергетични нива в атома на водорода. При кой от тези преходи атомът излъчва фотон от видимата област?
  • А) А
  • Б) Б
  • В) В
  • Г) Г
  Вижте отговор
  Вижте решение
 33. Атомно ядро с масов дефект Δm има енергия на връзката ΔЕ. Колко е енергията на връзката за ядро с масов дефект 4Δm?
  • А) ΔЕ
  • Б) ΔЕ
  • В) 2ΔЕ
  • Г) 4ΔЕ
  Вижте отговор
  Вижте решение
 34. При електронно β–разпадане на ядрото се получава ядрото:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 35. Върху източник на йонизиращи лъчения е поставен лист от хартия. Хартията поглъща голяма част от:
  • А) алфа–лъчите
  • Б) бета–лъчите
  • В) гама–лъчите
  • Г) рентгеновите лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 36. Електричният заряд на u–кварка е +e, a d–кваркът има отрицателен електричен заряд –e, където e е елементарният електричен заряд. Тези кварки изграждат протоните. Коя от схемите показва правилно строежа на протона?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 37. Млечният път е:
  • А) неправилна галактика
  • Б) елиптична галактика
  • В) спирална галактика
  • Г) куп от галактики
  Вижте отговор
  Вижте решение
 38. Звездата X завършва своята еволюция като бяло джудже, звездата Y – като неутронна звезда, а звездата Z – като черна дупка. Коя от трите звезди при своята еволюция най–дълго време е била звезда от главната последователност?
  • А) X
  • Б) Y
  • В) Z
  • Г) времето на пребиваване на трите звезди върху главната последователност е едно и също
  Вижте отговор
  Вижте решение
 39. Съгласно със закона на Хъбъл с по-голяма скорост се отдалечават от нас:
  • А) близките галактики
  • Б) далечните галактики
  • В) големите галактики
  • Г) малките галактики
  Вижте отговор
  Вижте решение
 40. Светимостта L на звездите се пресмята по формулата L = 4πR2σTn, където R е радиусът на звездата, а T е температурата на нейната повърхност. Степенният показател n в тази формула е равен на:
  • А) n = 1
  • Б) n = 2
  • В) n = 3
  • Г) n = 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 41. Решенията на задачите с номера от 41 до 50 включително, запишете на предвиденото за това место в свитъка за свободните отговори срещу съответният номер на задачата!
 42. А) Начертайте схемния знак на кондензатор.
  Б) Как се нарича единицата за капацитет на кондензатор?
  В) При напрежение U = 24 V зарядът на кондензатор е q = 144 μC. Колко е капацитетът C на кондензатора?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 43. Частица с положителен електричен заряд q = 2.10–12 C се движи по силова линия на еднородно електростатично поле (вж. схемата) и последователно преминава през точка M с потенциал φM = 4.105 V и точка N с потенциал φN = 3.105 V.

  А) Каква е посоката на електричната сила, която действа на частицата? Направете чертеж.
  Б) Пресметнете електричната потенциална енергия на частицата в точките M и N.
  В) Пресметнете работата на електричната сила при преминаването на частицата от точка M в точка N.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 44. Имате два еднакви резистора, всеки със съпротивление 2R, и трети резистор със съпротивление R. Колко е еквивалентното съпротивление, ако свържете трите резистора:
  А) последователно;
  Б) успоредно?
  Начертайте схеми на двата начина на свързване на резисторите.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 45. Консуматор със съпротивление R е свързан към източник с електродвижещо напрежение ε и вътрешно съпротивление r.
  А) Начертайте схема на електрическата верига.
  Б) Запишете формулата, по която може да се пресметне токът I във веригата.
  В) Пресметнете числената стойност на тока I и на напрежението U върху консуматора, ако ε = 9 V, r = 1 Ω и R = 5 Ω.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 46. Праволинеен проводник с дължина L = 40 cm е поставен в еднородно магнитно поле с индукция B = 0,2 T. По проводника тече постоянен ток I = 15 А. Определете големината на магнитната сила F, действаща на проводника, ако той е разположен:
  А) успоредно на индукционните линии на магнитното поле;
  Б) перпендикулярно на индукционните линии.
  В) Нека магнитната сила, действаща на проводника, да е насочена на запад. Каква ще бъде посоката на магнитната сила, ако токът по проводника смени посоката си?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 47. Върху консуматор със съпротивление R = 25 Ω е приложено променливо напрежение с амплитуда Umax = 140 V. Определете:
  А) ефективната стойност U на променливото напрежение;
  Б)ефективната стойност I на тока, който тече през консуматора;
  В)мощността P на променливия ток през консуматора.
  Приемете = 1,4.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 48. А) Какво представлява математичното махало? Направете чертеж.
  Б) Запишете формулата за периода на математично махало.
  В) Математично махало с дължина L има период T, когато се намира върху земната повърхност. При каква дължина L1 махалото ще има същия период T на повърхността на планета, където ускорението на свободно падане е g1 = 2g (g е земното ускорение)?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 49. Светлинен лъч се пречупва и отразява от границата въздух–вода. Като използвате данните от фигурата, определете:
  А) ъгъла на падане α, ъгъла на отражение α1 и ъгъла на пречупване β;
  Б) показателя на пречупване n2 на водата.
  (sin 370 = 0,6, sin 530 = 0,8)

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 50. Отделителната работа за катода на фотоклетка е Ae = 1,9 eV. Катодът се облъчва последователно със снопове от монохроматична светлина с енергия на фотоните E1 = 1,4 eV, E2 = 2,2 eV и E3 = 2,8 eV.
  А) Кои от трите снопа ще предизвикат фотоефект? Обяснете.
  Б) Определете максималните кинетични енергии на фотоелектроните в случаите, когато се наблюдава фотоефект.
  В) В кой от трите случая трябва да се приложи най–голямо спирачно напрежение, за да стане фототокът равен на нула?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 51. Астрономи изследват неизвестен космически обект, който излъчва гама–лъчи (фотони с голяма енергия). Те регистрират два вида фотони:
    1. фотони с честота ν1 = 1,1026 Hz;
    2. фотони с дължина на вълната λ2 = 6.10–18 m.
  А) Определете енергиите E1 и Е2 (в джаули) на двата вида фотони.
  Б) Определете отношението E1/E2.
  Константата на Планк е h = 6,6.10–34 J.s, скоростта на светлината във вакуум е c=3,108m/s.

  Вижте упътване:
  Вижте решение