http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Матура по ФИЗИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по ФИЗИКА
Септември 2009 година

 
 1. Два неподвижни точкови заряда се отблъскват със сила F. Разстоянието между зарядите се увеличава два пъти. Как се изменя силата на взаимодействие между тях?
  • А) увеличава се четири пъти
  • Б) увеличава се два пъти
  • В) намалява два пъти
  • Г) намалява четири пъти
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. На фигурата са показани силови линии на електростатично поле. В коя от означените точки интензитетът на полето e най-малък?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) интензитетът на полето в трите точки е един и същ
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Наелектризирането по индукция се обяснява с:
  • А) предаване на електрони от наелектризирано на неутрално тяло
  • Б) преразпределение на свободните електрони в тялото
  • В) предаване на електрони от неутрално на наелектризирано тяло
  • Г) преразпределение на положителните йони в тялото
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Зарядът на единия електрод на плосък кондензатор е q1 = +20 μC. Колко е зарядът q2 на другия електрод на кондензатора?
  • А) q2 = –10 μC
  • Б) q2 = +10 μC
  • В) q2 = +20 μC
  • Г) q2 = –20 μC
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Пластинка от диелектрик е поставена в еднородно електростатично поле с интензитет E0. Колко е интензитетът E на полето вътре в диелектрика?
  • А) E > E0
  • Б) E = E0
  • В) 0 < E < E0
  • Г) E = 0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. На графиката са дадени четири зависимости на тока от напрежението. Коя от линиите представя закона на Ом за резистор със съпротивление
  R = 20 Ω?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Колко е еквивалентното съпротивление между точките M и N?
  • А) Ω
  • Б) 5 Ω
  • В) 6 Ω
  • Г) 13 Ω
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Намерете съпротивлението R на лампа, която има мощност P = 60 W при включване към напрежение U = 12 V?
  • А) 0,2 Ω
  • Б) 0,42 Ω
  • В) 2,4 Ω
  • Г) 5 Ω
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Как се включват идеалните амперметър и волтметър в електрическата верига?
  • А) амперметърът успоредно, волтметърът последователно
  • Б) волтметърът успоредно, амперметърът последователно
  • В) и двата уреда успоредно
  • Г) и двата уреда последователно
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Какви токови носители създават донорите в полупроводник?
  • А) дупки
  • Б) отрицателни йони
  • В) положителни йони
  • Г) електрони
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Електрон влиза в магнитно поле със скорост, която е успоредна на магнитните индукционни линии. Каква е посоката на магнитната сила, с която полето му действа?
  • А) нагоре
  • Б) от вас към чертежа
  • В) от чертежа към вас
  • Г) не му действа магнитна сила
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Кои от изброените по-долу НЕ са източници на магнитно поле?
  • А) Земята
  • Б) неподвижни постоянни магнити
  • В) неподвижни електрични заряди
  • Г) неподвижен проводник, по който тече ток
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. В намотка, по която тече ток, е поставена сърцевина. След изключване на тока сърцевината остава трайно намагнитена. От какъв материал е направена сърцевината?
  • А)произволен метал
  • Б)парамагнитен
  • В)феромагнитен
  • Г)диамагнитен
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. В кой от следните опити НЯМА да се индуцира ток в затворен проводников контур?
  • А) постоянен магнит е неподвижен спрямо проводника
  • Б) постоянен магнит се движи спрямо проводника
  • В) намотка с променлив ток е неподвижна спрямо проводника
  • Г) намотка с ток се движи спрямо проводника
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. На кое явление се основава действието на генератора?
  • А) наелектризиране
  • Б) намагнетизиране
  • В) електромагнитна индукция
  • Г) електростатична индукция
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. Тяло, закачено на хоризонтална пружина, трепти хармонично. В кое положение скоростта му е най-голяма?
  • А) еднаква е навсякъде
  • Б) най-дясното (т. N)
  • В) най-лявото (т. M)
  • Г) равновесното (т. O)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. От графиката на променливото напрежение определете неговата ефективна стойност.
  • А) V
  • Б) V
  • В) 15 V
  • Г) 0 V
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Собствената честота на трептяща система е 10 Hz. На системата действа периодична външна сила с честота 15 Hz. Под действие на външната сила системата извършва принудени трептения с честота:
  • А) 5 Hz
  • Б) 10 Hz
  • В) 15 Hz
  • Г) 25 Hz
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. В кой от случаите електромагнитни вълни са подредени по нарастване на честотата им?
  • А) рентгенови лъчи, инфрачервени лъчи, ултравиолетови лъчи
  • Б) ултравиолетови лъчи, видима светлина, инфрачервени лъчи
  • В) видима светлина, радиовълни, ултравиолетови лъчи
  • Г) радиовълни, ултравиолетова лъчи, рентгенови лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. Светлинен лъч пада на границата на две прозрачни среди с показатели на пречупване n1 и n2, като първата среда е оптически по-плътна (n1 > n2). Кой от показаните на фигурата лъчи във втората среда може да е пречупеният лъч?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 21. Под какъв ъгъл α трябва да пада един лъч на границата на две прозрачни среди, от които първата е оптически по-плътна, за да бъде ъгълът на пречупване β = 900?
  • А) α = αгр
  • Б) α > αгр
  • В) α < αгр
  • Г) α = 900
  Вижте отговор
  Вижте решение
 22. Показателят на пречупване на стъклото е nстъкло = 1,5, а на водата е nвода = 1,33. Кое от изброените съотношения между скоростите на разпространение на светлината във вакуум (c), стъкло (vстъкло) и вода (vвода) е вярно?
  • А) vстъкло > vвода > c
  • Б) vстъкло < vвода < c
  • В) vстъкло = vвода = c
  • Г) c > vстъкло > vвода
  Вижте отговор
  Вижте решение
 23. На коя част от електромагнитния спектър съответства електромагнитна вълна с дължина
  λ = 5 cm ?
  • А) рентгенови лъчи
  • Б) микровълни
  • В) инфрачервени лъчи
  • Г) видима светлина
  Вижте отговор
  Вижте решение
 24. Кое от следните твърдения HE е вярно? Във вакуум могат да се разпространяват:
  • А) радиовълни
  • Б) надлъжни механични вълни
  • В) инфрачервени лъчи
  • Г) рентгенови лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 25. Когато светлина преминава през много тесен процеп, на екран зад него се наблюдава спектър, който се състои от редуващи се светли и тъмни ивици. Кое е това явление?
  • А) фотоефект
  • Б) луминесценция
  • В) дисперсия
  • Г) дифракция
  Вижте отговор
  Вижте решение
 26. Какъв спектър има светлината, излъчена от отделни атоми в разреден газ?
  • А) непрекъснат спектър
  • Б) ивичен спектър
  • В) линеен спектър
  • Г) спектър на спирачно рентгеново лъчение
  Вижте отговор
  Вижте решение
 27. На тъмно циферблатите на някои часовници светят. Какво е това излъчване?
  • А) топлинно
  • Б) лазерно
  • В) рентгеново
  • Г) луминесцентно
  Вижте отговор
  Вижте решение
 28. В кои от случаите се проявява квантовата природа на светлината?
  • А) излъчване и поглъщане на светлината
  • Б) интерференция и дифракция на светлината
  • В) дисперсия на светлината
  • Г) пречупване на светлината
  Вижте отговор
  Вижте решение
 29. Червената граница на фотокатод е λ = 540 nm. Катодът се осветява последователно с монохроматична светлина с различна дължина на вълната, съответно λ1 = 450 nm, λ2 = 500 nm, λ3 = 550 nm и λ4 = 600 nm. Светлина с каква дължина на вълната ще предизвика фотоефект?
  • А) λ3 и λ4
  • Б) само λ4
  • В) λ2 и λ3
  • Г) λ1 и λ2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 30. Фотон във вакуум с честота ν има енергия E. Колко е енергията на фотон във вакуум с честота 4ν?
  • А) 4E
  • Б) 2E
  • В) E
  • Г) E
  Вижте отговор
  Вижте решение
 31. Фотоните на видимата светлина имат енергия в интервала от 1,5 еV до 3 eV. На схемата със стрелки са показани електронни преходи между различни енергетични нива в атома на водорода. При кой от тези преходи атомът излъчва фотон от ултравиолетовата област?
  • А) А
  • Б) Б
  • В) В
  • Г) Г
  Вижте отговор
  Вижте решение
 32. Атомно ядро с масов дефект Δm има енергия на връзката ΔЕ. Колко е енергията на връзката за ядро с масов дефект 3Δm?
  • А) E
  • Б) E
  • В) 3ΔЕ
  • Г) 9ΔЕ
  Вижте отговор
  Вижте решение
 33. Какво ядро се получава при α-разпадане на ?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 34. Подредете йонизиращите лъчения по тяхната проникваща способност. Започнете с лъчението с най-голяма проникваща способност:
  • А) алфа-лъчи, бета-лъчи, гама-лъчи
  • Б) алфа-лъчи, гама-лъчи, бета-лъчи
  • В) гама-лъчи, алфа-лъчи, бета-лъчи
  • Г) гама-лъчи, бета-лъчи, алфа-лъчи
  Вижте отговор
  Вижте решение
 35. Електричният заряд на u–кварка е +e, a d–кваркът има отрицателен електричен заряд –e, където e е елементарният електричен заряд. Тези кварки изграждат неутроните. Коя от схемите показва правилно строежа на неутрона?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 36. Кое от изброените по-долу фундаментални взаимодействия в природата е най-слабо?
  • А) гравитационно
  • Б) електромагнитно
  • В) слабо
  • Г) силно
  Вижте отговор
  Вижте решение
 37. Какво еволюционно развитие може да се очаква за Слънцето и други звезди с подобна маса?
  • А) червен гигант → бяло джудже
  • Б) червен гигант → свръхнова
  • В) неутронна звезда
  • Г) черна дупка
  Вижте отговор
  Вижте решение
 38. Кое от следните описания съответства на Вселената в момента, съгласно съвременните схващания?
  • А) Вселена, състояща се от малко на брой галактики, които обикалят около Слънцето
  • Б) Вселена, състояща се от много на брой галактики, които се приближават една към друга
  • В) Вселена, състояща се от много на брой галактики, които са неподвижни една спрямо друга
  • Г) Вселена, състояща се от много на брой галактики, които се отдалечават една от друга
  Вижте отговор
  Вижте решение
 39. На фигурата е показана диаграмата спектър - светимост. В коя от областите 1, 2, 3, 4 попадат звездите с най-голяма светимост и най-висока температура на повърхността?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 40. Три галактики A, B и C се отдалечават от нас със скорости съответно vA = 8 000 km/s, vB = 5 000 km/s, vC = 17 000 km/s. Коя галактика се намира най-близо до нас, съгласно закона на Хъбл?
  • А) А
  • Б) B
  • В) C
  • Г) разстоянието до трите галактики е еднакво
  Вижте отговор
  Вижте решение
 41. Решенията на задачите с номера от 41 до 50 включително, запишете на предвиденото за това место в свитъка за свободните отговори срещу съответният номер на задачата!
 42. Два положителни точкови заряда се намират във вакуум на разстояние r = 0,1 m един от друг и си взаимодействат със сила F = 7,2 N. Единият заряд е два пъти по-голям от другия.
  А)Направете чертеж, представящ посоката на силите.
  Б)Пресметнете големината на зарядите.
  (k = 9.109 N.m2 / C2)

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 43. Отрицателен точков заряд с големина q = 2.10–6 C създава електростатично поле във вакуум.
  А) Начертайте посоката на интензитета на полето в произволна точка около заряда q.
  Б) Намерете големината на интензитета на полето на разстояние r = 3 cm от източника.
  (k = 9.109 N.m2 / C2)

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 44. Три резистора със съпротивления съответно R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω и R3 = 2 Ω са свързани така, че напрежението в краищата им е еднакво.
  А) Как се нарича този начин на свързване на резисторите?
  Б) Начертайте схемата на свързване на резисторите.
  В) Пресметнете еквивалентното съпротивление на трите резистора.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 45. Проводник със съпротивление R = 50 Ω е включен в електрическа верига и през него тече постоянен ток I = 0,2 A.
  А) Намерете работата А на електричните сили, ако през проводника тече ток 3 часа.
  Б) Определете мощността Р на тока.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 46. Батерия с електродвижещо напрежение ε = 9 V и вътрешно съпротивление r = 0,5 Ω е свързана към резистор със съпротивление R = 4 Ω.
  А) Начертайте схема на електрическата верига.
  Б) Определете тока I във веригата.
  В) Колко е токът Imax при късо съединение на батерията?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 47. Праволинеен проводник с дължина L = 20 cm е поставен в еднородно магнитно поле с индукция B = 0,15 T. По проводника тече постоянен ток I = 8 А. Определете големината на магнитната сила F, действаща на проводника, ако той е разположен:
  А) успоредно на индукционните линии на магнитното поле;
  Б) перпендикулярно на индукционните линии.
  В) Нека магнитната сила, действаща на проводника, да е насочена на север. Каква ще бъде посоката на магнитната сила, ако токът по проводника смени посоката си?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 48. Дължината на махалото на часовник е 40 cm. Намерете периода T и честотата ν на люлеене на махалото. (g = 10 m/s2)

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 49. Светлинен лъч се пречупва и отразява от плоската граница на две прозрачни среди. Като използвате данните от фигурата, определете:
  А) ъгъла на падане α, ъгъла на отражение α1 и ъгъла на пречупване β;
  Б) отношението на показателите на пречупване на двете среди.
  (sin 370 = 0,6; sin 300 = 0,5; sin 530 = 0,8;
  sin 600 = )

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 50. Eнергията на връзката на хелий е ΔE1 = 28,4 MeV, а на кислород е ΔE2 = 128 MeV.
  А) Пресметнете специфичната енергия на връзката на двете ядра.
  Б) Кое от тях е по-стабилното и обяснете защо?

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 51. Археологическа находка е датирана на 22 800 години. Колко пъти количеството на в нея е по-малко от нормалното за жив организъм? Периодът на полуразпадане на е около 5700 г.

  Вижте упътване:
  Вижте решение