http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Матура по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Тест №1 по МАТЕМАТИКА
 
 
 1. Сборът на корените на кое уравнение е отрицателно число?
  • а)x2-4x+1=0
  • б)2x2+3x-4=0
  • в)-x2+8x-4=0
  • г)x2-7x-3=0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Стойността на израза е:
  • а)5
  • б)
  • в)
  • г)5
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Коя от редиците с общ член an е монотонно растяща?
  • а)
  • б)an=(-3)n
  • в)an=4-2n
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. При x и x-1 изразът е тъждествено равен на:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Ако x1 и x2 са корени на уравнението x2+2x-7=0, то стойността на израза е:
  • а)
  • б)-
  • в)-
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Кое от уравненията има точно един реален корен?
  • а)
  • б)
  • в)x4+x2-4=0
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Ако tg =, стойността на израза е:
  • а)
  • б)
  • в)+
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Кое от числата е отрицателно?
  • а)
  • б)2-2
  • в)
  • г)log20,5
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. В една кутия има 4 червени и 7 бели топки. Извадени са 5 топки. Вероятността поне една от тях да е бяла е равна на:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Третият член на аритметична прогресия е два пъти по-голям от първият член. Кой член на прогресията е четири пъти по-голям от първия?
  • а)шестият
  • б)седмият
  • в)осмият
  • г)дванадесетият
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Кое от неравенствата няма решение?
  • а)x2-3x+4>0
  • б)
  • в)(x-1)20
  • г)12x>4x2+9
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Параболата на чертежа е графиката на функцията y=f(x). Кое от твърденията не е вярно?
  • а)f(-2)=f(1)
  • б)f(2)>f(3)
  • в)f(0)>0
  • г)f(-1)<0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Броят на решенията на системата е:
  • а)1
  • б)2
  • в)3
  • г)4
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. На чертежа MN||AB и MA:CM=3:2. Ако MN e с 1 сm по-къса от AB, то дължината на AB е:
  • а)
  • б)3 cm.
  • в)
  • г)2,5 cm.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. За успоредника ABCD е дадено: ABD=450 и DBC=600. Отношението AB:AD е равно на:
  • а):
  • б)4:3
  • в)3:2
  • г):1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. Ъглополовящата CL в триъгълника АВС е с дължина 2. Ако AL=5 и BL=3, дължината на АС е:
  • а)3
  • б)
  • в)5
  • г)3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. Диагоналите на трапец са перпендикулярни и са равни съответно на 6 и 8. Средната основа на трапеца е равна на:
  • а)4
  • б)5
  • в)7
  • г)10
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Диагоналът AC на ромба АВСD е равен на 10, а радиусът на описаната около триъгълника АВD окръжност е равен на 3. Дължината на ВD е:
  • а)2
  • б)2
  • в)2
  • г)7
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Страните на триъгълник са съответно равни на 3, 7 и 8. Най голямата височина на триъгълника е равна на:
  • а)4
  • б)2
  • в)
  • г)10
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. Върху страната АВ на триъгълника АВС са взети точки M и N такива, че AM=MN=NB. Ако АС=4,CM= и CN=2, дължината на AВ е:
  • а)12
  • б)6
  • в)4
  • г)8
  Вижте отговор
  Вижте решение
 21. За задачите с номера от 21 до 25 включително, запишете само отговорите
 22. Намерете допустимите стойности на функцията
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 23. Да се намери стойността на израза sin150.sin450+sin1050.cos4950.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 24. Даден е трапец АВСD с основи АВ=a и СD=b. Ако ABC=DAC, да се намери диагонала АC.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 25. В правоъгълен триъгълник с хипотенуза, равна на 16, е вписана окръжност с радиус, равен на 3. Намерете лицето на триъгълника.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 26. Трябва да се сформира музикална група от трима китаристи и двама барабанисти. На прослушване се явяват седем китаристи и четири барабанисти. По колко различни начина може да се сформира групата?
  Вижте упътване:
  Вижте решение

 27. За задачите с номера от 26 до 28 включително, запишете пълните решения с необходимите обосновки.

 28. Най-малката стойност на функцията f(x)=2x2-6x+a в интервала [2;3] е 2,5. Намерете най-голямата стойност на функцията f(x) в интервала [-2;-1].
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 29. В окръжност с радиус е вписан триъгълник с ъгъл 1200 и лице 15. Намерете периметъра на триъгълника.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 30. Дадени са 5 пощенски плика без марки и четири еднакви марки. По колко различни начина може да се изберат един плик и една марка за изпращане на писмо?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Алгебра

 1. Квадратни уравнения. Квадратна функция. Биквадратни уравнения:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Квадратни неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
 4. Модулни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Ирационални уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 6. Показателни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 7. Логаритмични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 8. Тригонометрични преобразования. Тригонометрични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 9. Системи. Редици и прогресии:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 10. Лихва. Комбинаторика. Статистика:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за Матура.
 11. Действия с рационални и ирационални числа. Сравняване на числа:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 12. Функции. Граници и производна на функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 13. Най-голяма и най-малка стойност на Функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Геометрия

 1. Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Правоъгълен триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Намиране на елементи на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 4. Лице на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Четириъгълници:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1