http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

  • http://www.solemabg.com/Sam.htm
  • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
  • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
  • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

  • solema@gbg.bg
  • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

  • Bulgarian TOP

Търсене

  • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


  • Custom Myspace Clock
  Тестове за Матура по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Тест №2 по МАТЕМАТИКА
 
 
  1. Числата 2 и – 5 са корени на уравнението:
    • а)x2-3x-10=0
    • б)x2+3x-10=0
    • в)x2-5x+2=0
    • г)x2-10x+3=0
    Вижте отговор
    Вижте решение
  2. Изразът е равен на:
    • а)
    • б)
    • в)
    • г)
    Вижте отговор
    Вижте решение
  3. Решенията на неравенството x2-2x-6<3x са:
    • а)(-6;1)
    • б)(-;-1)(6;+)
    • в)(-1;6)
    • г)(-;-6)(1;+)
    Вижте отговор
    Вижте решение
  4. При коя от стойностите на α са изпълнени неравенствата sin α < 0 и cos α > 0?
    • а)
    • б)
    • в)
    • г)
    Вижте отговор
    Вижте решение
  5. Ако за членовете а5, а6 и а7 на аритметична прогресия е в сила, че а567=5, то а6 е равно на:
    • а)1
    • б)1
    • в)2
    • г)3
    Вижте отговор
    Вижте решение
  6. Сборът от корените на уравнението
    • а)-0,5
    • б)0,5
    • в)-1,5
    • г)1,5
    Вижте отговор
    Вижте решение
  7. С колко ще нарасне влог от 2000 лв. за три месеца при 12% годишна лихва, която се капитализира всеки месец?
    • а)60,60 лв.
    • б)606,02 лв.
    • в)60 лв.
    • г)809,86 лв.
    Вижте отговор
    Вижте решение
  8. Кое е най-малкото от числата?
    • а)(0,2)-3
    • б)3-2
    • в)
    • г)1
    Вижте отговор
    Вижте решение
  9. Изразът cos (150 + α) - cos (1050 - α) е тъждествено равен на:
    • а)sin(450 - α)
    • б)sin 2α
    • в)cos 2α
    • г)0
    Вижте отговор
    Вижте решение
  10. Единият от корените на уравнението -2x2+x+a=0 е равен на 2. Другият му корен е равен на:
    • а)-4
    • б)-3,5
    • в)-1,5
    • г)-1
    Вижте отговор
    Вижте решение
  11. Ако медианата на извадката {2;7;12;12;8;x} е равна на 9, средноаритметичното на извадката е равно на:
    • а)8,5
    • б)8
    • в)9
    • г)8,2
    Вижте отговор
    Вижте решение
  12. Допустимите стойности на функцията са:
    • а)x(-;+)
    • б)x
    • в)x-1 и x-2
    • г)x(-;-1)(-2;+)
    Вижте отговор
    Вижте решение
  13. Най-голямата стойност на функцията y=-2x2-8x+10 е:
    • а)2
    • б)10
    • в)18
    • г)34
    Вижте отговор
    Вижте решение
  14. Страната на ромб е равна на 10 сm, а единият му диагонал – на 16 сm. Другият диагонал на ромба е равен на:
    • а)6 cm.
    • б)14 cm.
    • в)2 cm.
    • г)12 cm.
    Вижте отговор
    Вижте решение
  15. Диагоналът АС на правилния шестоъгълник АВСDЕF е равен на 2. Страната му е равна на:
    • а)3
    • б)2
    • в)4
    • г)2
    Вижте отговор
    Вижте решение
  16. Дължините на страните на триъгълник са съответно 5 сm, 8 сm и 9 сm. Радиусът на описаната около триъгълника окръжност е равен на:
    • а)
    • б)45 cm.
    • в)
    • г)
    Вижте отговор
    Вижте решение
  17. Даден е тъпоъгълен триъгълник АВС (ABC>900)с ортоцентър Н. Ако АН = 2, ВН = 1 и ACB = 300, страната АВ е равна на:
    • а)
    • б)
    • в)
    • г)
    Вижте отговор
    Вижте решение
  18. Върху страната CD на успоредник ABCD е избрана точка М. Нека точка Р е пресечната точка на правата АМ с диагонала BD. Лицето на триъгълник АВР е 25 cm2, а лицето на триъгълник DMP е 9 cm2. Лицето на ABCD е равно на:
    • а)60 cm2
    • б)80 cm2
    • в)68 cm2
    • г)225 cm2
    Вижте отговор
    Вижте решение
  19. Трапецът АВСD е с основи АВ = 11, СD = 4 и бедра АD = 7, ВС = 6. Отсечката, съединяваща средите на двете основи, е равна на:
    • а)5,5
    • б)7,5
    • в)6,5
    • г)7
    Вижте отговор
    Вижте решение
  20. Даден е квадрат ABCD и точка М среда на ВС. Тангенсът на AMD е равен на:
    • а)
    • б)2
    • в)
    • г)
    Вижте отговор
    Вижте решение
  21. За задачите с номера от 21 до 25 включително, запишете само отговорите
  22. Намерете корените на уравнението
    Вижте упътване:
    Вижте решение
  23. Решете неравенството
    Вижте упътване:
    Вижте решение
  24. Височината към хипотенузата на правоъгълен триъгълник я разделя на отсечки с дължини 9 и 16. Да се намери радиусът на вписаната в триъгълника окръжност.
    Вижте упътване:
    Вижте решение
  25. Четириъгълникът АВСD е вписан в окръжност. Ако АВ=4, ВС=3, СD=7 и DА=2, да се намери косинусът на ABC.
    Вижте упътване:
    Вижте решение
  26. Да се намери броят на трицифрените числа, записани с различни цифри.
    Вижте упътване:
    Вижте решение

  27. За задачите с номера от 26 до 28 включително, запишете пълните решения с необходимите обосновки.

  28. Решете системата .
    Вижте упътване:
    Вижте решение
  29. В остроъгълния триъгълник АВС е построена височината СН. Ъглополовящите на ъглите при върховете А и В пресичат СН съотвнетно в точки М и N ( M е между Н и N). Ако НМ:MN:NC=7:5:2 , намерете cos ACB.
    Вижте упътване:
    Вижте решение
  30. По колко начина 6 ученици могат да се разпределят по двойки?
    Вижте упътване:
    Вижте решение
 

 

  • Самоподготовка

   Съдържание – Алгебра

  1. Квадратни уравнения. Квадратна функция. Биквадратни уравнения:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  2. Квадратни неравенства:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  3. Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
  4. Модулни уравнения и неравенства:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  5. Ирационални уравнения и неравенства:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  6. Показателни уравнения и неравенства:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  7. Логаритмични уравнения и неравенства:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  8. Тригонометрични преобразования. Тригонометрични уравнения и неравенства:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  9. Системи. Редици и прогресии:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  10. Лихва. Комбинаторика. Статистика:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за Матура.
  11. Действия с рационални и ирационални числа. Сравняване на числа:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  12. Функции. Граници и производна на функция:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  13. Най-голяма и най-малка стойност на Функция:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.

    Към Тема № 1

 

  • Самоподготовка

   Съдържание – Геометрия

  1. Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  2. Правоъгълен триъгълник:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  3. Намиране на елементи на триъгълник:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  4. Лице на триъгълник:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.
  5. Четириъгълници:
    Теория.
    Задачи.
    Тест за УНСС.
    Тест за Матура.

    Към Тема № 1