http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Матура по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Тест №2 по МАТЕМАТИКА
 
 
 1. Числата 2 и – 5 са корени на уравнението:
  • а)x2-3x-10=0
  • б)x2+3x-10=0
  • в)x2-5x+2=0
  • г)x2-10x+3=0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 2. Изразът е равен на:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Решенията на неравенството x2-2x-6<3x са:
  • а)(-6;1)
  • б)(-;-1)(6;+)
  • в)(-1;6)
  • г)(-;-6)(1;+)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. При коя от стойностите на α са изпълнени неравенствата sin α < 0 и cos α > 0?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Ако за членовете а5, а6 и а7 на аритметична прогресия е в сила, че а567=5, то а6 е равно на:
  • а)1
  • б)1
  • в)2
  • г)3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Сборът от корените на уравнението
  • а)-0,5
  • б)0,5
  • в)-1,5
  • г)1,5
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. С колко ще нарасне влог от 2000 лв. за три месеца при 12% годишна лихва, която се капитализира всеки месец?
  • а)60,60 лв.
  • б)606,02 лв.
  • в)60 лв.
  • г)809,86 лв.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Кое е най-малкото от числата?
  • а)(0,2)-3
  • б)3-2
  • в)
  • г)1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Изразът cos (150 + α) - cos (1050 - α) е тъждествено равен на:
  • а)sin(450 - α)
  • б)sin 2α
  • в)cos 2α
  • г)0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Единият от корените на уравнението -2x2+x+a=0 е равен на 2. Другият му корен е равен на:
  • а)-4
  • б)-3,5
  • в)-1,5
  • г)-1
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Ако медианата на извадката {2;7;12;12;8;x} е равна на 9, средноаритметичното на извадката е равно на:
  • а)8,5
  • б)8
  • в)9
  • г)8,2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Допустимите стойности на функцията са:
  • а)x(-;+)
  • б)x
  • в)x-1 и x-2
  • г)x(-;-1)(-2;+)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. Най-голямата стойност на функцията y=-2x2-8x+10 е:
  • а)2
  • б)10
  • в)18
  • г)34
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. Страната на ромб е равна на 10 сm, а единият му диагонал – на 16 сm. Другият диагонал на ромба е равен на:
  • а)6 cm.
  • б)14 cm.
  • в)2 cm.
  • г)12 cm.
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Диагоналът АС на правилния шестоъгълник АВСDЕF е равен на 2. Страната му е равна на:
  • а)3
  • б)2
  • в)4
  • г)2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. Дължините на страните на триъгълник са съответно 5 сm, 8 сm и 9 сm. Радиусът на описаната около триъгълника окръжност е равен на:
  • а)
  • б)45 cm.
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. Даден е тъпоъгълен триъгълник АВС (ABC>900)с ортоцентър Н. Ако АН = 2, ВН = 1 и ACB = 300, страната АВ е равна на:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Върху страната CD на успоредник ABCD е избрана точка М. Нека точка Р е пресечната точка на правата АМ с диагонала BD. Лицето на триъгълник АВР е 25 cm2, а лицето на триъгълник DMP е 9 cm2. Лицето на ABCD е равно на:
  • а)60 cm2
  • б)80 cm2
  • в)68 cm2
  • г)225 cm2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Трапецът АВСD е с основи АВ = 11, СD = 4 и бедра АD = 7, ВС = 6. Отсечката, съединяваща средите на двете основи, е равна на:
  • а)5,5
  • б)7,5
  • в)6,5
  • г)7
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. Даден е квадрат ABCD и точка М среда на ВС. Тангенсът на AMD е равен на:
  • а)
  • б)2
  • в)
  • г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 21. За задачите с номера от 21 до 25 включително, запишете само отговорите
 22. Намерете корените на уравнението
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 23. Решете неравенството
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 24. Височината към хипотенузата на правоъгълен триъгълник я разделя на отсечки с дължини 9 и 16. Да се намери радиусът на вписаната в триъгълника окръжност.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 25. Четириъгълникът АВСD е вписан в окръжност. Ако АВ=4, ВС=3, СD=7 и DА=2, да се намери косинусът на ABC.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 26. Да се намери броят на трицифрените числа, записани с различни цифри.
  Вижте упътване:
  Вижте решение

 27. За задачите с номера от 26 до 28 включително, запишете пълните решения с необходимите обосновки.

 28. Решете системата .
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 29. В остроъгълния триъгълник АВС е построена височината СН. Ъглополовящите на ъглите при върховете А и В пресичат СН съотвнетно в точки М и N ( M е между Н и N). Ако НМ:MN:NC=7:5:2 , намерете cos ACB.
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 30. По колко начина 6 ученици могат да се разпределят по двойки?
  Вижте упътване:
  Вижте решение
 

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Алгебра

 1. Квадратни уравнения. Квадратна функция. Биквадратни уравнения:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Квадратни неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
 4. Модулни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Ирационални уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 6. Показателни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 7. Логаритмични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 8. Тригонометрични преобразования. Тригонометрични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 9. Системи. Редици и прогресии:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 10. Лихва. Комбинаторика. Статистика:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за Матура.
 11. Действия с рационални и ирационални числа. Сравняване на числа:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 12. Функции. Граници и производна на функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 13. Най-голяма и най-малка стойност на Функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Геометрия

 1. Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Правоъгълен триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Намиране на елементи на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 4. Лице на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Четириъгълници:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1