http://www.solemabg.com

Тестове – изпити

Реклама

 • http://www.solemabg.com/Sam.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm
 • http://www.solemabg.com/SamProgramKM.htm

Връзка с нас

 • solema@gbg.bg
 • Оставете мнение във Facebook  Google+

Статистики

 • Bulgarian TOP

Търсене

 • Custom Search

Реклама Google

Календар и време


 • Custom Myspace Clock
  Тестове за Матура по МАТЕМАТИКА e-maile-mail:   solema@gbg.bg

 

Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по МАТЕМАТИКА
Септември 2008 година

 
 1. Най–голямото от числата е:
  • А)5
  • Б)5
  • В)4
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение:
 2. Равенството е вярно при:
  • А)x ≥ 0, b ≥ 0
  • Б)x ≤ 0, b ≥ 0
  • В)x ≤ 0, b ≤ 0
  • Г)x ≥ 0, b ≤ 0
  Вижте отговор
  Вижте решение
 3. Изразът , при x ≠ 1, x ≠ – 3, е тъждествено равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 4. Най-малкото от числата е:
  • А)log3
  • Б)log55
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 5. Решенията на уравнението (9 – x2)
  • А)1 и –3
  • Б)1 и 3
  • В)–3, –1 и 3
  • Г)–3 и 3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 6. Параболата от чертежа е графиката на функцията:
  • А)y = –x2 – 4x + 3
  • Б)y = x2 + 4x + 3
  • В)y = x2 – 4x + 3
  • Г)y = –x2 + 4x – 3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 7. Решенията на неравенството 2x2 – x – 1 < 0 са:
  • А)(–∞; 1)
  • Б)(–; +∞)
  • В)(–; 1)
  • Г)(–∞; –) (1; +∞)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 8. Ако AC||BD, OA = 6 cm, OB = 5 cm и OC = 3 cm, то дължината на отсечката OD е:
  • А)8 cm
  • Б)3,6 cm
  • В)10 cm
  • Г)2,5 cm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 9. Частното на геометрична прогресия a1, a2, a3, ..., за която a2 = –6 и a5 = 162 е:
  • А)
  • Б)3
  • В)–9
  • Г)–3
  Вижте отговор
  Вижте решение
 10. Изчислете sin 2α, ако sinα = 0,6 и 900 < α < 1800
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 11. Медианата на статистическия ред 5, 2, 9, 8, 12, 1, 4, 7, 4, 6 е:
  • А)5
  • Б)5,5
  • В)6
  • Г)6,5
  Вижте отговор
  Вижте решение
 12. Стойността на израза log5 5 + log3 27 + lg 0,001 е:
  • А)3
  • Б)2
  • В)1
  • Г)6
  Вижте отговор
  Вижте решение
 13. В равнобедрен триъгълник ABC (AC=BC) основата AB = 30 cm, а височината CD = 20 cm. Дължината на височината AE (EBC) е равна на:
  • А)16 cm
  • Б)18 cm
  • В)16 cm
  • Г)24 cm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 14. В кой от интервалите функцията f (x) = –x2 + 4x + 2 е растяща?
  • А)(3; 5)
  • Б)(–3; 2)
  • В)(5; 7)
  • Г)[7; +∞)
  Вижте отговор
  Вижте решение
 15. Окръжност с център O и радиус r е вписана в равностранен триъгълник ABC. Да се намери дължината на страната на триъгълника, ако r = 3 cm.
  • А)18 cm
  • Б)8 cm
  • В)9 cm
  • Г)6 cm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 16. В окръжност хордите AB и CD се пресичат в точка M така, че AM = 4cm, MC = 3 cm и лицето на ΔAMD е 2 cm2. Лицето на ΔMCB е равно на:
  • А) cm2
  • Б) cm2
  • В) cm2
  • Г) cm2
  Вижте отговор
  Вижте решение
 17. Даден е равнобедрен триъгълник ABC с бедра AC = BC = 6 cm и ACB =1200. Дължината на ъглополовящата AL (L BC) е равна на:
  • А)3 cm
  • Б)2 cm
  • В) cm
  • Г)2 cm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 18. Кодът на охранителна система се състои от 4 различни нечетни цифри. Какъв е максималният брой опити, които трябва да се направят, за да се открие кодът на системата?
  • А)220
  • Б)180
  • В)120
  • Г)240
  Вижте отговор
  Вижте решение
 19. Две от страните на триъгълник са с дължини 4 cm и 4 cm, а ъгълът между тях е 300. Видът на триъгълника е:
  • А)равнобедрен тъпоъгълен
  • Б)равнобедрен остроъгълен
  • В)не може да се определи
  • Г)правоъгълен
  Вижте отговор
  Вижте решение
 20. В окръжност с център O и радиус R = 3 cm е вписан остроъгълен равнобедрен триъгълник ABC с бедра AC = BC = 6 cm. Височината CD на триъгълника е равна на:
  • А)4 cm
  • Б)4 cm
  • В)6 cm
  • Г)5 cm
  Вижте отговор
  Вижте решение
 21. За задачите с номера от 21 до 25 включително, запишете само отговорите
 22. Да се реши уравнението
  (x2 – 2x)2 – 2(x2 – 2 x) – 3 = 0.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 23. Да се представи израза sin α + 2sin 2α + sin 3α във вид на произведение.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 24. В шампионската лига по футбол участват 32 отбора, разпределени в 8 групи по 4 отбора. Отборите във всяка група играят по два мача помежду си. Намерете броя на мачовете който се изиграват.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 25. Равнобедрен трапец с бедро 5 cm и диагонал 7 cm е описан около окръжност. Да се намерят основите на трапеца.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 26. Даден е триъгълник ABC, в който, AC = 4 cm BC = 8 cm и ACB = 1200. Да се намери дължината на ъглополовящата CL (L AB).

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 27. За задачите с номера от 26 до 28 включително, запишете пълните решения с необходимите обосновки.
 28. Сборът на три числа, образуващи аритметична прогресия, е 12. Ако към третото число се прибави 2, ще се получи геометрична прогресия. Да се намерят тези три числа.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 29. Точката M е средата на страната CD на успоредника ABCD. Намерете лицето на успоредника, ако BAD = 600, MA = 6 cm и MB=4cm.

  Вижте упътване:
  Вижте решение
 30. Правилен петоъгълник ABCDE е вписан в окръжност с център O. Построен е един триъгълник с върхове измежду шестте точки A,B,C,D,E и O. Да се намери вероятността построения триъгълник да е тъпоъгълен.

  Вижте упътване
  Вижте решение
 

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Алгебра

 1. Квадратни уравнения. Квадратна функция. Биквадратни уравнения:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Квадратни неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
 4. Модулни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Ирационални уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 6. Показателни уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 7. Логаритмични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 8. Тригонометрични преобразования. Тригонометрични уравнения и неравенства:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 9. Системи. Редици и прогресии:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 10. Лихва. Комбинаторика. Статистика:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за Матура.
 11. Действия с рационални и ирационални числа. Сравняване на числа:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 12. Функции. Граници и производна на функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 13. Най-голяма и най-малка стойност на Функция:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1

 

 • Самоподготовка

   Съдържание – Геометрия

 1. Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Ъглополовящи. Медиани. Височини и симетрали:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 2. Правоъгълен триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 3. Намиране на елементи на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 4. Лице на триъгълник:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.
 5. Четириъгълници:
  Теория.
  Задачи.
  Тест за УНСС.
  Тест за Матура.

  Към Тема № 1